Вчена рада

Положення про вчену раду

 

Вчена Рада Університету є колегіальним органом Університету, який розглядає важливі питання наукової і навчальної діяльності Університету і утворюється строком на п’ять  років.

До компетенції Вченої Ради Університету належить:

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

- розробка і подання проекту Статуту загальним зборам (конференції) трудового колективу Університету, а також змін і доповнень до нього;

- обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

- затвердження навчальних програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

- ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;

- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

- прийняття рішення щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- надання наукового ступеня почесного доктора (doctor honoris causa) та інших почесних звань Університету;

- заслуховування звітів деканів факультетів, директорів науково-дослідних інститутів та керівників інших структурних підрозділів про їхню навчальну, виховну, наукову та методичну роботу та оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

- ухвалення за поданням Ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету, які займаються науковою і навчальною діяльністю;

- прийняття рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій у рамках існуючих факультетів та програм і подання його на затвердження Ректора;

- затвердження зразка та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

- прийняття остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

- попередній розгляд внутрішніх документів Університету, які стосуються його навчальної та наукової діяльності;

- подання наукових робіт співробітників Університету на здобуття премій, подання кандидатур працівників Університету для присвоєння почесних звань і нагород, рекомендування кандидатур для обрання в різноманітні академії та наукові товариства;

- встановлення іменних стипендій та рекомендування кандидатур для здобуття різноманітних іменних та спеціальних стипендій

- внесення подання на загальні збори (конференцію) трудового колективу Університету про відкликання Ректора;

- висування кандидатур на посаду Ректора.

Вчена Рада Університету розглядає й інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства України, його Статуту та внутрішніх документів.

Вчену Раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої Ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої Ради. До складу Вченої Ради Університету входять за посадами Ректор, проректори Університету, декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених внутрішніми документами Університету. Ученого секретаря обирає Вчена рада Університету за поданням Голови. Порядок формування та діяльності Вченої Ради Університету визначається внутрішніми документами Університету.

Рішення Вченої Ради Університету впроваджується в дію наказом Ректора Університету.

Вчена Рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

 

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету Університету.

Вчена рада факультету формується та діє відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Університету.

Вчена рада факультету створюється на кожному факультеті в складі декана, його заступників, завідувачів кафедр, а також представників від студентів і викладачів факультету. Порядок формування та діяльності вченої ради факультету визначається внутрішніми документами Університету.

Вчена рада факультету визначає загальні напрями наукової діяльності факультету, обирає на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, ухвалює навчальні програми та навчальні плани, вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті, ухвалює фінансовий план і звіт факультету, подає Вченій Раді Університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань викладачам і працівникам факультету, щодо відкриття нових напрямів, спеціальностей і спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті.