Структура та органи управління закладу освіти

Адміністративна структура УКУ станом на 01.10.2022

Відповідно до Статуту закладу вищої освіти "Український католицький університет"  управління Університетом здійснюється на основі принципів:

- автономії та самоврядування;

- розмежування прав, повноважень і відповідальності Засновника, органів управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад.

Органами управління Університету є: Засновник, Великий Канцлер, Президент, Сенат (Наглядова Рада), Ректор, Вчена рада Університету, загальні збори (конференція) трудового колективу Університету.

До компетенції Засновника УКУ належить:

- у співробітництві з керівництвом та викладацьким складом забезпечує дотримання в Університеті християнського вчення і моральних засад;

- здійснює контроль за дотриманням умов, передбачених рішенням про заснування Університету;

- затверджує Статут Університету та за поданням Сенату (Наглядової Ради) Університету вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію; 

- здійснює контроль за дотриманням органами управління Університету положень цього Статуту та відповідністю їхньої діяльності завданням Університету;

- визначає кількісний склад та порядок формування Сенату (Наглядової Ради) відповідно до своїх рішень та внутрішніх документів Університету;

- розпускає Сенат (Наглядову  Раду) Університету в разі систематичного прийняття ним рішень, що суперечать світоглядним і етичним засадам діяльності Університету, та призначає в цьому випадку новий склад Сенату (Наглядової Ради) і виконуючого обов’язки Ректора;

- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Університету, створення та ліквідацію його дочірніх підприємств;

- вирішує долю майна Університету в разі його ліквідації;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

Засновник приймає рішення в порядку, встановленому його статутом і внутрішніми документами.

Засновник делегує частину своїх повноважень Великому Канцлеру, Президенту і Сенату (Наглядової Ради), здійснює через них управління Університетом.

Великий Канцлер УКУ:

- представляє інтереси Університету у відносинах з Апостольською столицею, церквами, релігійними і громадськими організаціями, державною владою, міжнародними організаціями, сприяючи єднанню з Католицькою Церквою і християнським світом;

- надає підтримку у відносинах Університету з Конґреґацією католицької освіти у Ватикані;

- за поданням Президента чи Ректора виносить питання Університету на розгляд Синоду єпископів УГКЦ;

- сприяє дотриманню християнського вчення і дисципліни, а також здійснює нагляд за виконанням місії та призначення Університету;

- призначає за поданням Сенату (Наглядової Ради) Президента Університету і видає декрет про його призначення;

- призначає двох представників в Сенаті (Наглядовій Раді) УКУ і видає Декрет про їх призначення, а також видає Декрет про призначення членів Сенату (Наглядової Ради) УКУ, обраних за процедурою, передбаченою положенням про порядок формування та діяльність Сенату (Наглядової Ради) УКУ; має право відведення з етичних та світоглядних мотивів кандидатур, обраних до складу Сенату (Наглядової Ради);

- затверджує кандидатуру декана філософсько-богословського факультету і подає на підтвердження в Конґреґацію католицької освіти у Ватикані;

- має право висувати кандидатури на посаду Ректора Університету та відведення з етичних і світоглядних мотивів кандидатур на посаду Ректора Університету;

- погоджує обрання Ректора шляхом видання Декрету про призначення Ректора Університету, обраного за процедурою, передбаченою цим Статутом;

- надає згоду на тимчасове відсторонення від виконання обов’язків Ректора за поданням Президента УКУ у разі порушення ним Статуту чи інших внутрішніх документів Університету;

- виносить на розгляд Сенату (Наглядової Ради) питання про звільнення Ректора з посади в разі систематичного прийняття ним рішень, що суперечать світоглядним, етичним та християнським засадам діяльності Університету;

- має право бути присутнім на засіданнях Сенату (Наглядової Ради) УКУ та виносити питання для розгляду на засіданнях Сенату (Наглядової Ради) УКУ та інших органах управління Університетом;

- представляє на філософсько-богословському факультеті Святіший Престол і Синод єпископів УГКЦ і, водночас, факультет перед Святішим Престолом та Синодом;

- допомагає розвитку філософсько-богословського факультету і сприяє спілкуванню між усіма членами факультету та єдності з місцевою та вселенською Церквою;

- забезпечує дотримання католицької доктрини, запевняє вірне виконання Статуту в питаннях, які стосуються філософсько-богословського факультету, приписів Святішого Престолу і Синоду єпископів УГКЦ;

- присвоює missio canonica (канонічну місію) науково-педагогічним працівникам, які викладають дисципліни, пов'язані з вченням про віру та мораль на філософсько-богословському факультеті і надає venia docendi (дозвіл на викладання) всім іншим науково-педагогічним працівникам, які викладають на філософсько-богословському факультеті;

- позбавляє (тимчасово або на постійно) науково-педагогічних працівників, які викладають на філософсько-богословському факультеті, канонічної місії чи дозволу на викладання, якщо особа виступає проти католицької доктрини, діє у суперечності з дисципліною Церкви, нехтує обов'язками викладача або порушує правила моральної поведінки;

- подає до Конґреґації католицької освіти науково-педагогічних працівників філософсько-богословського факультету, котрим необхідно надати nihil obstat, і тих, кого пропонують відзначити ступенем doctor honoris causa з богослов'я;

- надсилає кожних три роки звіт філософсько-богословського факультету до Конґреґації католицької освіти;

- приймає ісповідання віри (professio fidei) декана філософсько-богословського факультету;

- погоджує внесення змін до положення про філософсько-богословський факультет після отримання схвалення Святішого Престолу. Це погодження не стосується змін, обумовлених змінами українського законодавства, або технічних і адміністративних коректив;

- регулярно (принаймні раз на рік) відвідує Університет з офіційним візитом;

- сприяє в залученні фінансових ресурсів для забезпечення діяльності УКУ та бере участь у заходах Університету, спрямованих на пошук коштів для діяльності УКУ;

- має право отримувати інформацію про діяльність Університету та експертну підтримку;

- має право запрошувати до Університету високих церковних гостей;

- у разі участі головує на центральних урочистостях Університету таких, як початок навчального року, церемонії вручення дипломів, відзначенні ювілеїв Університету та ін.

Президент УКУ є органом управління УКУ, представляє Засновника УКУ.

Президента призначає Великий Канцлер УКУ за поданням Сенату (Наглядової Ради) Університету.

Президент очолює Сенат (Наглядову Раду) УКУ і виконує свої повноваження до його відкликання Великим Канцлером.

Президент УКУ:

- представляє Сенат (Наглядову Раду) у відносинах із Засновником і Великим Канцлером УКУ;

- представляє інтереси Університету у взаємодії з Українською Греко-Католицькою Церквою, державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, релігійними і суспільно-політичними організаціями, суб’єктами господарської діяльності, міжнародними організаціями і партнерами, сприяючи інституційному розвитку Університету;

- сприяє дотриманню християнського вчення і здійснює нагляд за виконанням місії та призначення Університету;

- здійснює контроль за дотриманням положень Статуту та внутрішніх документів Університету;

- головує на засіданнях Сенату (Наглядової Ради);

- бере активну участь у розробці стратегії, основних напрямків і програм розвитку Університету;

- сприяє в залученні фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету та бере участь у заходах Університету, спрямованих на пошук коштів для діяльності УКУ;

- має право виносити питання для розгляду та брати участь у засіданнях Ректорату та інших органах управління Університетом;

- має право призупинити дію будь-якого рішення Ректора чи Ректорату з наступним винесенням цього питання на розгляд Сенату (Наглядовій Раді);

- звітує перед Великим Канцлером про діяльність Сенату та Університету;

- вносить кандидатуру на посаду Ректора для обрання Сенатом (Наглядовою Радою);

- укладає і підписує від імені Засновника контракт з Ректором у порядку, передбаченому законодавством України, цим Статутом і внутрішніми документами Університету;

- за згодою Великого Канцлера здійснює тимчасове відсторонення від виконання обов’язків Ректора у разі порушення ним цього Статуту чи інших внутрішніх документів Університету та виносить відповідне питання про звільнення Ректора з посади на розгляд Сенату (Наглядової Ради);

- за рішенням Сенату (Наглядової Ради) Університету достроково розриває контракт із Ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету та умов контракту;

- погоджує щорічний звіт Ректора перед його представленням Сенату та загальним зборам (конференції) трудового колективу Університету;

- має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Університету;

- має право запрошувати до Університету високих гостей;

- має право отримувати від Університету експертну підтримку.

Сенат (Наглядова Рада) УКУ є уповноваженим стратегічним колегіальним органом управління Університету.

До компетенції Сенату (Наглядової Ради), зокрема, належить:

- затверджує стратегію, основні напрямки і програми розвитку Університету, контролює їх виконання;

- затверджує бюджет (кошторис) Університету;

-  приймає Статут Університету та зміни до нього, нову редакцію;

- приймає внутрішні Положення про Великого Канцлера, Президента, Сенат (Наглядову Раду), Ректора і Ректорат, Вчену раду та загальні збори (конференцію) трудового колективу Університету;

- затверджує за поданням Ректора управлінську структуру у разі істотних змін;

- погоджує створення у встановленому законом порядку коледжів, технікумів, відділень, філій та інших відокремлених структурних підрозділів Університету;

- оголошує і проводить конкурс на посаду Ректора;

- обирає Ректора;

- розглядає подання і приймає рішення про звільнення Ректора з посади;

- має право скасувати будь-яке рішення чи розпорядження Ректора, якщо воно прийнято з порушенням законодавства чи цього Статуту або якщо воно суперечить моральним чи світоглядним засадам діяльності Університету;

- здійснює контроль за діяльністю Ректора й інших посадових осіб та органів Університету на предмет відповідності Статуту та іншим внутрішнім документам Університету;

- приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Університету, його відокремлених структурних підрозділів і дочірніх підприємств;

- має право отримувати інформацію про діяльність Університету, зокрема отримувати копії всіх договорів, укладених від імені Університету, наказів і розпоряджень Ректора та інших вихідних, вхідних і внутрішніх документів;

- має право вимагати в будь-який час та з будь-якого приводу звіти і пояснення щодо їхньої службової діяльності від Ректора чи інших посадових осіб органів управління Університету;

- має право призначати аудиторські перевірки і розглядати результати їх проведення;

- здійснює попередній розгляд питань, поданих Університетом на розгляд Засновника.

Сенат (Наглядова Рада) Університету щорічно звітує перед Засновником.

Ректор УКУ

Ректор здійснює безпосереднє управління діяльністю Університету. Ректор Університету, який діє на засадах єдиноначальності, є його найвищою посадовою особою. Він безпосередньо або через підлеглих йому посадових осіб вирішує поточні питання навчальної, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності Університету. Ректор може делегувати частину своїх повноважень проректорам чи іншим посадовим особам Університету, що оформляє відповідним наказом.

Ректор представляє Університет без довіреності у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, церквами і релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями, в т.ч. міжнародними, і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених цим Статутом та законодавством України.

Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність Університету;

- відповідає за результати діяльності Університету перед Засновником або уповноваженим ним органом (особою);

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;

- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету;

- є розпорядником майна і коштів, відкриває банківські рахунки та управляє ними;

- виконує кошторис, укладає договори, чинить інші юридично значущі дії, видає довіреності на представництво інтересів Університету;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників;

- визначає функціональні обов’язки працівників;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

- затверджує положення про структурні підрозділи та інші внутрішні документи Університету;

- контролює дотримання всіма підрозділами фінансової та трудової дисципліни;

- застосовує заходи матеріального й морального заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників і учасників навчального процесу;

- затверджує внутрішні документи Університету, крім тих, прийняття яких віднесено до компетенції Засновника чи Сенату (Наглядової Ради) Університету;

- приймає рішення про створення нових факультетів та інших структурних підрозділів і подає його на затвердження Сенату (Наглядової Ради) у разі істотних змін. Рішення про створення факультетів і інших навчальних і наукових структурних підрозділів приймається за поданням Вченої ради УКУ;

- затверджує рішення Вченої ради Університету про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій, освітніх програм у рамках існуючих факультетів;

- формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;

- відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти з підстав, визначених законодавством;

- забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;

- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Університету, громадських організацій, які діють в Університеті;

- сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять спортом;

- подає для затвердження загальним зборам (конференції) трудового колективу Університету правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

- вирішує інші питання діяльності Університету, які цим Статутом не віднесені до компетенції інших органів управління Університетом, згідно з законодавством України, внутрішніми документами Університету і рішеннями Засновника та Сенату (Наглядової Ради).

Ректор несе відповідальність за результати діяльності Університету, стан і збереження його майна, виконання вимог законодавства України і положень цього Статуту.

Ректор щороку звітує перед Сенатом (Наглядовою радою) та загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету. Ректор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про діяльність Університету на офіційному веб-сайті УКУ.

Ректора обирає Сенат (Наглядова Рада) УКУ таємним голосуванням на основі конкурсу. Рішення про обрання вважається прийнятим, якщо за кандидатуру на посаду Ректора проголосували не менше 2/3 сенаторів присутніх на засіданні Сенату (Наглядової Ради). Для пошуку кандидатів і проведення конкурсу Сенат створює номінаційний комітет. Кандидати представляють свої програми на засіданнях Ректорату і Вченої ради УКУ, які дають рекомендації для Сенату (Наглядової Ради). Номінаційний комітет передає Президенту свої висновки, рекомендації Ректорату і Вченої ради УКУ. Кандидатуру на посаду Ректора на розгляд Сенату (Наглядової Ради) вносить Президент, який має право вносити одну чи більше кандидатур, запропонованих номінаційним комітетом. Детальна процедура обрання Ректора визначається окремим положенням Університету.

З обраною Сенатом (Наглядовою Радою) особою Президент Університету укладає контракт строком на п’ять років, визначаючи у контракті цільові показники діяльності Університету, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді Ректора, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників.

Ректор може бути звільнений з посади Сенатом (Наглядовою Радою) УКУ на підставах, визначених законодавством України, за порушення Статуту УКУ та умов контракту, а також у разі систематичного прийняття ним рішень, що суперечать світоглядним, етичним та християнським засадам діяльності Університету. Обґрунтоване клопотання про звільнення Ректора може бути внесено до Сенату (Наглядової Ради) за поданням Великого Канцлера, Президента або не менше як 2/3 складу Вченої ради УКУ. Сенат приймає рішення про звільнення Ректора таємним голосуванням не менше 2/3 голосів від складу Сенату (Наглядової Ради) УКУ.

Ректор Університету відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень проректорам та керівникам структурних підрозділів.

Ректорат – виконавчий колегіальний орган управління Університетом, до складу якого входять Ректор, проректори Університету, декани Університету, а також керівники окремих підрозділів Університету за вибором Ректора. Персональний склад Ректорату визначається наказом Ректора. Рішення Ректорату впроваджуються розпорядженням або наказом Ректора.

Ректорат погоджує вирішення питань, віднесених до його компетенції внутрішніми документами Університету.

Вчена рада УКУ

Вчена рада УКУ є колегіальним органом управління Університету, який розглядає важливі питання наукової і освітньої діяльності Університету. Вчена рада Університету створюється строком на п’ять років, а її склад затверджується наказом Ректора.

Вчена рада Університету:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

- розробляє і подає загальним зборам (конференції) трудового колективу Університету на погодження проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього, нову редакцію;

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- надає науковий ступінь почесного доктора (doctor honoris causa) та інших почесних звань УКУ;

- обирає за конкурсом таємним голосуванням особи на посади деканів, професорів, директора бібліотеки, керівників філій;

- погоджує таємним голосуванням особу на посаду декана філософсько-богословського факультету;

- заслуховує звіти деканів факультетів, директорів науково-дослідних інститутів та шкіл, керівників інших структурних підрозділів про їхню навчальну, виховну, наукову та методичну роботу та оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

- ухвалює за поданням відповідного керівника рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету, які займаються науковою і навчальною діяльністю;

- приймає рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій, освітніх програм у рамках існуючих факультетів і подає його на затвердження Ректора;

- затверджує зразок та порядок виготовлення власних документів про освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

- приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

- проводить попередній розгляд внутрішніх документів Університету, які стосуються його навчальної, наукової та виховної діяльності;

- подає наукові роботи працівників Університету на здобуття премій, подає кандидатури працівників Університету для присвоєння почесних звань і нагород, рекомендує кандидатури для обрання в різноманітні академії та наукові товариства;

- встановлює іменні стипендії і рекомендує кандидатури для здобуття різноманітних іменних та спеціальних стипендій;

- має право вносити обґрунтоване подання про звільнення з посади Ректора з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається Сенатом (Наглядовою Радою);

-  заслуховує кандидатів на посаду Ректора УКУ і дає рекомендації для Сенату (Наглядової Ради);

- розглядає інші питання діяльності Університету.

Головою Вченої ради Університету є Ректор. До складу Вченої ради Університету входять за посадами проректори Університету, декани, директор бібліотеки, керівник органу студентського самоврядування, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, завідувачів кафедр, директорів інститутів та шкіл, керівників освітніх програм; виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, студентів і слухачів відповідно до квот, визначених внутрішніми документами Університету. Ученого секретаря обирає Вчена рада Університету за поданням Ректора. Порядок формування та діяльності Вченої ради Університету визначається внутрішніми документами Університету. Половина членів Вченої ради УКУ призначається за посадою або Ректором УКУ, інша половина – виборні. Вибори до складу Вченої ради УКУ починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради УКУ мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

Рішення Вченої ради Університету впроваджується в дію наказом Ректора Університету. (читати новини про рішення вченої ради)

Вчена Рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету Університету. Вчена рада факультету формується та діє відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Університету.

Вчена рада факультету створюється на кожному факультеті у складі декана, його заступників, завідувачів кафедр, а також представників від студентів і науково-педагогічних працівників факультету. Порядок формування та діяльності вченої ради факультету визначається внутрішніми документами Університету.

Вчена рада факультету визначає загальні напрями освітньої і наукової діяльності факультету, обирає на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, завідувачів кафедр, директорів інститутів та шкіл, розглядає освітні програми та навчальні плани, вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті, затверджує звіт факультету, подає Вченій раді Університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань викладачам і працівникам факультету, відкриття нових напрямів, спеціальностей і спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті. 

Керівник факультету, навчально-наукового інституту, школи, кафедри, освітньої програми.

Керівництво факультетом здійснює декан, керівництво навчально-науковим інститутом та школою – директор.

Декан факультету, директор навчально-наукового інституту повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю факультету (навчально-наукового інституту).

Декан факультету, директор навчально-наукового інституту, директор школи може делегувати частину повноважень своїм заступникам. Повноваження керівника факультету (навчально-наукового інституту, школи) визначаються положенням про факультет (навчально-науковий інститут, школу), яке затверджується Вченою радою Університету.

Декан факультету, директор навчально-наукового інституту, директор школи видає розпорядження щодо діяльності відповідного факультету (навчально-наукового інституту, школи), які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету (навчально-наукового інституту, школи) і можуть бути скасовані Ректором Університету, якщо вони суперечать законодавству, цьому Статуту чи завдають шкоди інтересам Університету.

Декана факультету обирає Вчена рада УКУ таємним голосуванням на основі конкурсу. Пошук кандидатів і проведення конкурсу здійснює номінаційний комітет Вченої ради УКУ. До складу номінаційного комітету входять 2 представники Вченої ради УКУ, 2 представники факультету, 2 представники Ректора і один студент факультету. Президент має право відведення кандидатури на посаду декана з етичних та світоглядних мотивів. Вчена рада факультету заслуховує кандидатів і дає рекомендації для Вченої ради УКУ. Кандидатуру на посаду декана вносить на розгляд Вченої ради УКУ Ректор, який має право вносити одну чи більше кандидатур, запропонованих номінаційним комітетом. Ректор призначає обраного декана на посаду терміном на п’ять років. Декан може перебувати на посаді не більше ніж два строки підряд. Права та обов’язки декана визначаються внутрішніми документами Університету.

Декана філософсько-богословського факультету обирає Вчена рада факультету таємним голосуванням. За поданням Ректора Вчена рада УКУ розглядає і погоджує обрану кандидатуру. Обрання декана канонічно затверджує Великий Канцлер і підтверджує Конгрегація католицької освіти за поданням Великого Канцлера. Затверджена кандидатура призначається Ректором терміном на п'ять років. Декан філософсько-богословського факультету може перебувати на посаді не більше ніж два строки підряд. Декан складає ісповідання віри перед Великим Канцлером УКУ. Детальна процедура обрання декана філософсько-богословського факультету визначається внутрішнім положенням про філософсько-богословський факультет.

Приймальна комісія здійснює прийом до складу здобувачів вищої освіти Університету всіх форм навчання. Порядок формування і діяльності приймальної комісії визначено положенням про неї, правилами прийому до Університету, іншими внутрішніми документами Університету і законодавством України. 

Конкурсні (номінаційні) комісії для пошуку і відбору кандидатів на заміщення вакантних посад деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів скликаються за наказом Ректора. Порядок формування їх та процедура проведення ними конкурсів на заміщення вакантних посад визначаються внутрішніми документами Університету.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування УКУ є загальні збори (конференція) трудового колективу Університету, включаючи виборних представників з числа студентів.

Порядок скликання і прийняття рішень загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету визначається  внутрішніми документами УКУ.

Загальні збори (конференція) трудового колективу Університету скликається не рідше одного разу на рік.

Загальні збори (конференція) трудового колективу Університету:

- погоджують за поданням Вченої ради УКУ статут чи зміни (доповнення) до нього, нову редакцію;

-  заслуховують щороку звіт Ректора;

- обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

- затверджують правила внутрішнього (трудового) розпорядку Університету і колективний договір;

- розглядають інші питання діяльності Університету.

В Університеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради чи інших формах і в порядку, визначеному внутрішніми документами Університету.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, цим Статутом та положенням про студентське самоврядування Університету.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів Університету. Порядок їх скликання і діяльності визначається внутрішніми документами Університету.