Загальна інформація

Відповідно до Статуту вищого навчального закладу "Український католицький університет"  управління Університетом здійснюється на основі принципів:

- автономії та самоврядування;
- розмежування прав, повноважень та відповідальності Засновника, органів управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів;
- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад.

Органами управління Університету є: Засновник, Президент, Сенат (Наглядова Рада), Ректор, Вчена Рада Університету, загальні збори (конференція) трудового колективу Університету, Великий Канцлер.

Права та обов’язки Засновника

Вищим органом управління Університету є його Засновник.

До компетенції Засновника належить:

- затверджує статут Університету та за поданням загальних зборів (конференції) трудового колективу Університету вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію;

- укладає в місячний строк контракт з ректором Університету, обраним за конкурсом у порядку, встановленому законодавством;

- за поданням загальних зборів (конференції) трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення статуту Університету та умов контракту;

- організовує ліцензування Університету;

- має право відведення з етичних та світоглядних мотивів кандидатур, обраних до складу Сенату (Наглядової Ради) Університету;

- призначає до складу Сенату (Наглядової Ради) Університету двох постійних представників Засновника і відкликає їх;

- призначає перший склад Сенату (Наглядової Ради) Університету;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;

- здійснює контроль за дотриманням умов, передбачених рішенням про заснування Університету;

- здійснює контроль за дотриманням органами управління Університету положень цього Статуту та відповідністю їхньої діяльності завданням Університету;

- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Університету, створення та ліквідацію його дочірніх підприємств;

- вирішує долю майна Університету в разі його ліквідації;

- надає сприяння в організації фінансування Університету;

- у співробітництві з керівництвом та викладацьким складом забезпечує дотримання в Університеті християнського вчення і моральних засад;

- розпускає Сенат (Наглядову Раду) Університету в разі систематичного прийняття ним рішень, що суперечать світоглядним та етичним засадам діяльності Університету, та призначає в цьому випадку новий склад Сенату (Наглядової Ради) і виконуючого обов’язки Ректора;

- звільняє з посади Ректора в разі систематичного прийняття ним рішень, що суперечать світоглядним та етичним засадам діяльності Університету;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

Засновник приймає рішення в порядку, встановленому його статутом і внутрішніми документами.

Для представництва Засновника він призначає із числа своїх членів Великого Канцлера Університету. Обов’язки і повноваження Великого Канцлера Університету визначаються внутрішніми документами Університету.

Засновник здійснює управління Університетом через Президента та Сенат (Наглядову Раду).

Президент призначається Засновником і виконує свої повноваження до його відкликання Засновником.

Президент, зокрема:

- бере участь в розробці стратегії та основних напрямків і програм розвитку Університету;

- здійснює нагляд за виконанням місії та призначення Університету;

- головує на засіданнях Сенату (Наглядової Ради);

- сприяє ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями, суб’єктами господарської діяльності, міжнародними організаціями і партнерами, представляє Університет у відносинах з ними;

- сприяє в залученні фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету;

- надає попередню згоду на укладення значних правочинів, тобто таких, сума яких перевищує 10% річного бюджету Університету або 500000 доларів залежно від того, що буде меншим;

- надає попередню згоду на укладення договорів відчуження чи застави нерухомого майна Університету;

- підписує від імені Засновника контракт з Ректором у порядку, передбаченому законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Університету;

- здійснює контроль за дотриманням положень цього Статуту та внутрішніх документів Університету;

- має право брати участь у засіданнях Ректорату;

- має право призупинити дію будь-якого рішення Ректора чи Ректорату з наступним винесенням цього питання на розгляд Сенату (Наглядової Ради);

- за згодою Великого Канцлера здійснює відсторонення від виконання обов’язків Ректора у разі порушення ним цього Статуту чи інших внутрішніх документів Університету та виносить відповідне питання на розгляд Сенату (Наглядової Ради);

- погоджує щорічний звіт Ректора перед передачею його на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу Університету.

Сенат (Наглядова Рада)

Сенат (Наглядова Рада) є уповноваженим колегіальним органом управління та контролю Університету, який визначає основні засади і напрями його розвитку та приймає рішення з найважливіших питань його діяльності, сприяє залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності та ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету та ін.

До компетенції Сенату (Наглядової Ради), зокрема, належить:

- затверджує стратегію та основні напрямки і програми розвитку Університету, контролює їх виконання;

- затверджує бюджет (кошторис) Університету;

- здійснює контроль за діяльністю Ректора й інших посадових осіб та органів Університету на предмет відповідності Статуту та іншим внутрішнім документам Університету;

- здійснює попередній розгляд питань, поданих Університетом на розгляд Засновника;

- має право скасувати будь-яке рішення чи розпорядження Ректора, якщо воно прийнято з порушенням законодавства чи цього Статуту або якщо воно суперечить моральним чи світоглядним засадам діяльності Університету;

- оголошує і проводить конкурс на посаду Ректора;

- рекомендує Університету кандидатури на посаду Ректора. Право висунення кандидатур належить Засновнику, Великому Канцлеру, Президенту, членам Сенату (Наглядової Ради), Вченій Раді та навчально-науковим структурним підрозділам Університету;

- погоджує Статут Університету та зміни до нього;

- приймає Положення про Великого Канцлера, Президента, Сенат (Наглядову Раду), Ректора і Ректорат, загальні збори (конференцію) трудового колективу та Вчену Раду Університету;

- затверджує за поданням Ректора структуру і штатний розпис Університету та зміни до них у випадку, якщо ці зміни призводять до збільшення кошторису більше як на 5%;

- погоджує створення у встановленому законом порядку інститутів, коледжів, технікумів, факультетів, відділень, філій, навчальних, методичних, наукових, науково-дослідних центрів і лабораторій та інших структурних підрозділів Університету;

- вносить подання на загальні збори (конференцію) трудового колективу Університету про відкликання Ректора;

            - погоджує рішення про участь Університету у створенні господарських товариств, об’єднань підприємств та здійснення внесків до їхніх статутних фондів у грошовій та майновій формі;

- затверджує оцінку майна Університету, внесеного до статутних фондів господарських товариств;

- приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Університету, його відокремлених структурних підрозділів і дочірніх підприємств.

 Для здійснення покладених на нього повноважень Сенат (Наглядова Рада) має право:

- отримувати інформацію про діяльність Університету, зокрема отримувати копії всіх договорів, укладених від імені Університету, наказів і розпоряджень Ректора та інших вихідних, вхідних і внутрішніх документів;

- вимагати в будь-який час та з будь-якого приводу звітів і пояснень щодо їхньої службової діяльності від Ректора чи інших посадових осіб органів управління Університету;

- призначати аудиторські перевірки та розглядати результати їх проведення;

- брати участь у роботі загальних зборів (конференції) трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

Сенат (Наглядова Рада) Університету щорічно звітує перед Засновником.

Засновник визначає кількісний склад та порядок формування Сенату (Наглядової Ради) відповідно до своїх рішень та внутрішніх документів Університету.

Засновник може делегувати свої повноваження Президенту, Сенату (Наглядовій Раді), Ректору, загальним зборам (конференції) трудового колективу Університету.

Ректор

Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його Ректор. Ректор Університету, який діє на засадах єдиноначальності, є його найвищою посадовою особою. Він безпосередньо або через підлеглих йому посадових осіб вирішує поточні питання навчальної, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності Університету. Делегування Ректором частини своїх повноважень проректорам чи іншим посадовим особам Університету оформляється відповідним наказом.

Ректор Університету, зокрема, одноособово здійснює такі функції:

- вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;

- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету;

- представляє Університет без довіреності у стосунках з державними та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, в т.ч. іноземними та фізичними особами, відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває Університет;

- є розпорядником майна і коштів, відкриває банківські рахунки та управляє ними;

- виконує кошторис, укладає договори, чинить інші юридично значущі дії, видає довіреності на представництво інтересів Університету;

- відповідає за результати діяльності Університету перед Засновником або уповноваженим ним органом (особою);

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в Університеті;

- затверджує положення про структурні підрозділи та інші внутрішні документи Університету;

- застосовує заходи матеріального й морального заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників і учасників навчального процесу;

- сприяє організації соціального захисту, охорони здоров’я і побутового обслуговування працівників і учасників навчального процесу Університету;

- вирішує інші питання діяльності Університету, які цим Статутом не віднесені до компетенції інших органів управління Університетом, згідно з законодавством України, внутрішніми документами Університету і рішеннями Засновника та Сенату (Наглядової Ради).

Ректор за погодженням з Ректоратом здійснює такі функції:

- визначає функціональні обов’язки працівників;

- формує контингент осіб, які навчаються в Університеті: здійснює зарахування, відрахування, поновлення здобувачів вищої освіти, переведення їх на наступний навчальний рік, залишення на повторний курс навчання, надання академічної відпустки, переведення на індивідуальний графік навчання, переведення з однієї форми навчання на іншу, з однієї спеціальності (спеціалізації) на іншу;

- контролює виконання навчальних планів і програм та планів науково-дослідних робіт;

- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Університету;

- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;

- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Університету і студентів, громадських організацій, які діють в Університеті;

- сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази вищого начального закладу, створює належні умови для занять масовим спортом;

- затверджує внутрішні документи Університету, крім тих, прийняття яких віднесено до компетенції Засновника чи Сенату (Наглядової Ради) Університету;

 - приймає рішення про створення нових факультетів та інших структурних підрозділів і подає його на затвердження Сенату (Наглядової Ради). Рішення про створення факультетів та інших навчальних і наукових структурних підрозділів приймається за поданням Вченої Ради.

Ректор несе відповідальність за результати діяльності Університету, стан і збереження його майна, виконання вимог законодавства України і положень цього Статуту.

Ректор Університету призначається на посаду Засновником на умовах контракту строком на п’ять років на підставі результатів виборів відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Університету.

Ректор може бути звільнений з посади Засновником на підставах, визначених законодавством України, а також за порушення Статуту Університету та умов контракту.

Ректор також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету. Клопотання про відкликання Ректора може бути внесено до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу не менше як половиною статутного складу Вченої  Ради або Сенату (Наглядової Ради) Університету. Рішення про відкликання ректора приймається більшістю за присутності не менше як двох третин статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету.

Ректор Університету відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень проректорам та керівникам структурних підрозділів.

Ректорат – колегіальний орган управління Університетом, до складу якого входять Ректор, проректори Університету, а також керівники окремих підрозділів Університету за вибором Ректора. Ректорат погоджує вирішення питань, передбачених п. 6.6.3 цього Статуту, та інших питань, віднесених до його компетенції внутрішніми документами Університету. Персональний склад Ректорату визначається наказом Ректора. Рішення Ректорату впроваджуються розпорядженням або наказом Ректора.

Вчена Рада 

Вчена Рада Університету є колегіальним органом Університету, який розглядає важливі питання наукової і навчальної діяльності Університету і утворюється строком на п’ять  років.

До компетенції Вченої Ради Університету належить:

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

- розробка і подання проекту Статуту загальним зборам (конференції) трудового колективу Університету, а також змін і доповнень до нього;

- обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

- затвердження навчальних програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

- ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;

- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

- прийняття рішення щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- надання наукового ступеня почесного доктора (doctor honoris causa) та інших почесних звань Університету;

- заслуховування звітів деканів факультетів, директорів науково-дослідних інститутів та керівників інших структурних підрозділів про їхню навчальну, виховну, наукову та методичну роботу та оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

- ухвалення за поданням Ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету, які займаються науковою і навчальною діяльністю;

- прийняття рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій у рамках існуючих факультетів та програм і подання його на затвердження Ректора;

- затвердження зразка та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

- прийняття остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

- попередній розгляд внутрішніх документів Університету, які стосуються його навчальної та наукової діяльності;

- подання наукових робіт співробітників Університету на здобуття премій, подання кандидатур працівників Університету для присвоєння почесних звань і нагород, рекомендування кандидатур для обрання в різноманітні академії та наукові товариства;

- встановлення іменних стипендій та рекомендування кандидатур для здобуття різноманітних іменних та спеціальних стипендій

- внесення подання на загальні збори (конференцію) трудового колективу Університету про відкликання Ректора;

- висування кандидатур на посаду Ректора.

Вчена Рада Університету розглядає й інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства України, його Статуту та внутрішніх документів.

Вчену Раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої Ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої Ради. До складу Вченої Ради Університету входять за посадами Ректор, проректори Університету, декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених внутрішніми документами Університету. Ученого секретаря обирає Вчена рада Університету за поданням Голови. Порядок формування та діяльності Вченої Ради Університету визначається внутрішніми документами Університету.

Рішення Вченої Ради Університету впроваджується в дію наказом Ректора Університету.(читати новини про рішення вченої ради)

Вчена Рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

Робочими органами Університету є Ректорат, деканати та приймальна комісія.

Положення про робочі органи затверджуються наказом Ректора Університету.

Декан факультету організовує, координує та контролює навчальну, наукову, виховну, методичну і господарську діяльність факультету. Декана обирає Вчена Рада Університету терміном на п’ять років. Кандидатури на посаду декана висуваються вченою радою відповідного факультету, Ректором або членами Вченої Ради Університету. Ректор призначає декана на підставі результатів виборів, проведених Вченою Радою Університету. Заступників декана призначає Ректор за пропозицією вченої ради факультету. Права та обов’язки Декана визначаються внутрішніми документами Університету.

Конкурсні комісії для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів скликаються за наказом Ректора. Порядок формування їх та процедура проведення ними конкурсів на заміщення вакантних посад визначаються внутрішніми документами Університету.

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету Університету. Вчена рада факультету формується та діє відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Університету.

Вчена рада факультету створюється на кожному факультеті в складі декана, його заступників, завідувачів кафедр, а також представників від студентів і викладачів факультету. Порядок формування та діяльності вченої ради факультету визначається внутрішніми документами Університету.

Вчена рада факультету визначає загальні напрями наукової діяльності факультету, обирає на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, ухвалює навчальні програми та навчальні плани, вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті, ухвалює фінансовий план і звіт факультету, подає Вченій Раді Університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань викладачам і працівникам факультету, щодо відкриття нових напрямів, спеціальностей і спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті.

Приймальна комісія здійснює прийом до складу здобувачів вищої освіти Університету всіх форм навчання. Порядок формування і діяльності приймальної комісії визначено положенням про неї, правилами прийому до Університету, іншими внутрішніми документами Університету і законодавством України.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є загальні збори (конференція) трудового колективу Університету. Порядок скликання загальних зборів (конференції) трудового колективу Університету визначається внутрішніми документами Університету.

В Університеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради чи інших формах і в порядку, визначених внутрішніми документами Університету. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом Університету та положенням про студентське самоврядування Університету. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів Університету. Порядок їх скликання та діяльності визначається внутрішніми документами Університету