Ігор Скочиляс

Проректор з наукової роботи УКУ

 

E-mail:

Науковий профіль

дослідник домодерної релігійної культури і східного християнства в Україні, унійної ідеї та інституційної історії Київської митрополії в порівняльній перспективі; автор історіографічних концептів «Slavia Unita» і «Київська традиція».

 • 2015 нормативний курс «Українська культура» для студентів бакалаврської програми Гуманітарного факультету УКУ
 • 2015 нормативний курс «Релігійна культура» для студентів маґістерської програми Гуманітарного факультету УКУ
 • 2014 спецкурс «Релігійна культура Slavia Orthodoxa/Slavia Unita XVI-XVIII ст. та німецький концепт Konfessionalisierung» для студентів історичної програми Гуманітарного факультету УКУ
 • 2013-2015 лекції гостьового професора (visiting professor) для студентів Українського Вільного Університету / Ukrainische Freie Universität (Мюнхен)
 • 2012 спецкурс«Українська культура Раннього Нового Часу: київська традиція, поствізантійська спадщина та західні впливи (1458-1795 роки)» для студентів історичної програми Гуманітарного факультету УКУ
 • 2011-2013 нормативний курс «Історія українського християнства» для студентів Василіянського інституту філософсько-богословських студій ім. Митрополита Йосифа Велямина Рутського (Брюховичі)
 • 2000-2008  нормативний курс «Історія Церкви в Україні» для студентів Філософського-богословського факультету УКУ та Львівської духовної семінарії Святого Духа
 • 1999-2008 нормативний курс «Історія християнства» для студентів Філософського-богословського факультету УКУ та Львівської духовної семінарії Святого Духа
 • 2011 доктор історичних наук зі спеціальності «Історія України», Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Тема дисертації: «Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть:організаційна структура та правовий статус»
 • 2008 старший науковий співробітник / доцент, Національна академія наук України
 • 2000 кандидат історичних наук зі спеціальності «Джерелознавство, історіографія та спеціальні історичні дисципліни», Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Тема дисертації: «Протоколи генеральних візитацій Львівської єпархії 1730-1733 рр. як історичне джерело» (науковий керівник: д.і.н., проф. Ярослав Дашкевич)
 • 1991 диплом з відзнакою, Історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка
 • з 2015 професор кафедри нової і новітньої історії України УКУ
 • 2013-2015 в. о. завідувача кафедри нової і новітньої історії України УКУ
 • з 2010 декан Гуманітарного факультету УКУ
 • 2005-2008  заступник директора Інституту історії Церкви УКУ
 • 1998-2005 науковий співробітник Інституту історії Церкви УКУ
 • 1993-2012 науковий співробітник (з 2010 – провідний науковий співробітник) Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
 • 1991-1993 науковий співробітник Державного архіву Тернопільської обл.

 

з 2015 співкоординатор суспільного проекту «Соборна Україна та Київська традиція»
з 2013 керівник навчально-історичної експедиції «Гораєць» (Підкарпатське воєводство Республіки Польщі)
з 2012 керівник навчально-дослідницької програми Гуманітарного факультету УКУ «Історія України доби тоталітаризму»
з 2011 керівник навчально-дослідницької програми УКУ «Київське християнство та унійна традиція»

2003-2009 голова Історичної комісії Наукового товариства ім. Шевченка в Україні

з 2014 член редколегії міжнародного електронного часопису «Kyiv-Mohyla Humanities Journal» (Київ)
з 2011 член редколегії студентського наукового збірника «Acta studiosa historica» (Львів)
2011 упорядкування та редакція наукового збірника «Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть» (Львів)
з 2010  член редколегії наукового щорічника «Історія релігій в Україні» (Львів)
з 2010 член редакційної ради періодичного видання «Наукові записки Українського Католицького Університету» (Львів)
з 2009  член редколегії наукового збірника «Генеалогічні записки» (Львів)
2008-2012 член редколегії наукового збірника «Український археографічний щорічник» (Київ)
2007 науковий редактор монографії Сергія Горіна «Монастирі Західної Волині (друга половина XV – перша половина XVII ст.)» (Львів)
2006-2007 співупорядник першого і другого видань меморіального збірника статей Ярослава Дашкевича «Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури» (Львів)
2000  науковий редактор монографії о. Михайла Димида «Єпископи Київської церкви (1589-1891)» (Львів)
з 2000 член редколегії наукового збірника із церковної історії «Ковчег» (Львів)
1999  упорядкування та редакція наукового збірника «Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні, випуск 2: 1995-1997 рр.» (Львів)
1996  науковий редактор навчального підручника Василя Вериги «Нариси з історії України (кінець XVIII – початок XX ст.)» (Львів)
1996  упорядкування та редакція наукового збірника «Перші та другі читання пам’яті В’ячеслава Липинського. Українська національна еліта. Проблема влади в Україні. Життя і творчість В. Липинського» (Луцьк–Львів)
1994 упорядкування та редакція наукового збірника «Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.), випуск 1» (Львів)
з 1992 співредактор науково-краєзнавчого збірника «Літопис Борщівщини» (Борщів, Тернопільська обл.)
1992-1995 член редколегії наукового збірника «Україна в минулому» (Львів–Київ)

Найважливіші публікації

автор понад 250 публікацій українською, а також англійською, італійською, литовською, польською і російською мовами, у т. ч. десяти монографій і джерельних едицій

Монографічні видання та нариси

Українська церква на Борщівщині та інші сторінки національного відродження краю. Київ: Ділова Україна, 1992. – 104 с.
Повітовий Комітет УНДО у суспільно-політичному житті Борщівщини середини 20-х – кінця 30-х рр. XXст. Львів: Б. в., 1995. – 57 с.
Релігія та культура Західної Волині на початку XVIII ст. За матеріялами Володимирського собору 1715 року. Львів: Б. в., 2008. – 80 с.
Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku. Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej. Lublin: IEŚW, 2008. 176 с. [= Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej. Т. 4].
Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організаційна структура та правовий статус. Львів: Вид-во УКУ, 2010. – xxiv + 832 + 16 с. кольор. іл.
«Дар любові»: Податок куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII–XVIII століть. Львів: Вид-во УКУ, 2012. – 160 с.
Przed wielkim podziałem: Metropolia kijowska Cerkwi Prawosławnej do 1458 roku. Lublin; Lwów: b.w., 2013. – 61 s. (у співавторстві).
Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. Львів: Б. в., 2013. – 288 с. (у співавторстві)
Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795. – Lublin–Lwów: IEŚW, 2014. – 684 s. (у співавторстві).

 Джерельні едиції

Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII–XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. Львів: Вид-во УКУ, 2004. Т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – ccviii + 512 с.
Собори Львівської єпархії XVI–XVIII століть. Львів: Вид-во УКУ, 2006. – cxliv + 464 с.
Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII – початку XVIIIстоліть: Книга протоколів та окремі описи. Львів; Люблін: Б. в., 2012. – CXL+282 с.

Вибрані статті

Акти духовних судів українських церковних установ XVII–XVIII ст. (За матеріалами виїзних засідань єпископсько-консисторського суду Львівської єпархії 1700-1725 років) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1999. Вип. 34. С. 425-438.
Пастирські візитації в християнській спільноті: біблійні джерела, настанови отців церкви та партикулярне законодавство (до початку X ст.) // Матеріали засідань Історичної та
Археографічної комісій НТШ в Україні. Львів, 1999. Вип. 2: 1995-1997 рр. С. 361-389.
Metrical Books in the Ukrainian Parishes of Halychyna in the First Half of the 18th Century // East European Genealogist: Journal of the East European Genealogical Society Inc. Winnipeg (Canada), 1999. Vol. 7. № 4. P. 6-14.
Острозька Біблія в контексті українського релігійно-культурного відродження кінця XVI століття // Наукові записки [Острозької академії]. Острог, 2000. Т. 3. С. 17-25. (у співавторстві).
Програма реформ у Львівській єпархії в післязамойський період: візитаційні інструкції Атанасія (Шептицького) 1732 та 1739 років // Ковчег. Львів, 2000. Ч. 2. С. 347-371.
Запровадження метричних книг у Київській православній митрополії в другій половині XVII століття // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2001. Вип. 2. С. 77-87.
Від Реґінона з Прюма до Феофана Прокоповича (з генези візитаційних інструкцій у Християнській Церкві X–XVIII століть) // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ; Львів, 2004. Т. 2. С. 41-62.
Сучасний стан української історіографії та перспективи студіювання києвохристиянської традиції // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2004. Вип. 8. С. 401-412.
Києвохристиянський етос, руський реґіональний партикуляризм та латинська культура Речі Посполитої. (Історіографічні перспективи студіювання релігійної програми Унійної Церкви нового часу на прикладі Холмської єпархії) // Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku: Zbiór studіów. Lublin, 2005. S. 177-196.
Біля джерел замойського тріюмфалізму: «Synodus Dioecesana Vladimiriensis» 1715 р. та його релігійна програма // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. – Lublin, 2007. – R. 5. – S. 139-201.
Il destino dell’Unione dopo la spartіzione della Polonia // Storia religiosa dell’Ucraina. Milano, 2007. P. 319-352.
Євхаристійна еклезіологія єпархіяльних соборів Київської митрополії та інституційна рецепція унійної ідеїу Львівській єпархії наприкінці XVI ст. // Берестейська унія (1596) в історії та історіографії: Спроба підсумку. Львів, 2008. С. 236-262.
Ідея Гадяцької унії як леґітимізація правового та матеріального статусу Східної церкви в Речі Посполитій (приклад Львівської єпархії) // 350-lecie unii hadziackiej (1658-2008). Warszawa, 2008. S. 89-124.
Аспрокастрон-Білгород – кафедра Галицької митрополії у XIV ст. // Ruthenica. Київ, 2009. Т. 8. С. 120-137.
«Володимирські Атени» XVII – початку XVIII ст.: від катедральної школи до єпархіальної семінарії // Київська Академія. Київ, 2009. Вип. 7. С. 54-73.
Запровадження метричних книг у Київській митрополії (середина XVII – XVIII ст.) //
Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. Львів, 2009. Вип. 7 (Нова серія 1). С. 26-57.
Заснування Галицької єпархії в середині XII століття: спроба нової інтерпретації проблеми //
Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII–XIX wieku. Lublin, 2009. S. 151-179.
Иеремия (Свистельницкий Евстафий) // Православная энциклопедия. Москва, 2009. – Т. 21. С. 290-292.
Slavia Unita – the Cultural and Religious Model of the Archidiocese of Kiev in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (the Discussion on Christian Heritage of the Nations of Eastern Europe) // East-Central Europe in European History: Themes and Debates. Lublin, 2009. P. 243-254.
Брацлавський територіальний конфлікт 1747-1754 рр.: правові аргументи, еклезіальні й соціальні практики «впорядкування» географічного простору та історична пам’ять // Соціум: Альманах соціальної історії. Київ, 2010. Вип. 9. С. 174-218.
Иосиф (Шумлянский, 1643-1708) // Православная энциклопедия. Москва, 2011. Т. 25. С. 682-694.
Територія як сакральний простір та реґіональний партикуляризм Руської Церкви: приклад Поділля XIV–XVIII століть // Kościół unicki w Rzeczypospolitej. Białystok, 2010. S. 127-168.
From Sacred Space to Administrative Model of Church Governing: the Organization of the Territory of the Halych (Lviv) Eparchy in the Medieval and Early Modern Period // On the Border of the Worlds: Essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period. Siedlce; Lublin, 2010. P. 11-43.
Заходи з модернізації унійного духовенства на Поділлі та Кам’янецька духовна семінарія 1790-х років // Київська Академія. Київ, 2011. Вип. 9. С. 86-94.
З історії Української Греко-Католицької Церкви на Прикарпатті / From the History of the Ukrainian GreekCatholic Church in Prykarpattya // Шематизм Стрийської єпархії Української Греко-Католицької Церкви / Schematism of Stryj Eparchy The Ukrainian Greek Catholic Church. Стрий; Дрогобич, 2011. С. 14-19.
«Нічия територія»: юрисдикційний статус і суспільно-правове становище Київської православної митрополії на Правобережній Україні (1675-1715 роки) // Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть: Наук. зб. Львів, 2011. С. 167-182.
10-ліття пастирського візиту папи Івана Павла II в Україну: діалог культур та перспективи релігійного порозуміння // Acta studiosa historica: Студентський наук. зб. Львів, 2011. Ч. 2. С. 167-171.
До історії шляхетських родів Галицької Русі: Унівський архимандрит і львівський єпископ Варлаам Шептицький (1643–1715) // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. Київ: Laurus, 2012. С. 460-470.
Галич після Галича: Пониззя (Русо-Влахія) у XII–XIV століттях та утворення Молдавського князівства // Княжа доба: Історія і культура. Львів, 2012. Вип. 5. С. 29-72.
Падіння «Золотого Колоса»: Релігійні, соціокультурні й політичні обставини ліквідації унії на Поділлі (остання чверть XVIII – перша третина XIX століть) // Ковчег. Львів: Вид-во УКУ, 2012. Число 6. С. 68-99.
Постмогилянські реформи у Львівській єпархії в другій половині XVII століття: модернізація й «цивілізування» по-православному? // Православие Украины и Московской Руси в XV–XVII веках: общее и различное. Москва: Изд-во «Индрик», 2012. С. 312-341.
Рецепція Берестейської унії у Львівській єпархії в першій половині XVII століття (спростування одного історіографічного міфу) // Z Kijowa do Rzymu: Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą. Białystok, 2012. S. 775-794.
«Слава Ісусу Христу» – «На віки, амінь!» (До історії впровадження християнського привітання в Україні)// Патріярхат. Львів, 2012. Ч. 5. С. 13-15.
Соборний храм Святого Йоана Хрестителя в Кам’янці: конкатедра Львівської єпархії на Поділлі в останній чверті XVIII століття // Крізь століття: Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди його 80-річчя. Львів: НТШ, 2012. С. 606-616.
Уряд єпископа в Київській Церкві X–XVIII століть // «Для вас я єпископ, з вами я – християнин»: Матеріали семінару Інституту релігії та суспільства УКУ (Львів, 25 серпня 2012 р.). Львів: Вид-во УКУ, 2012. С. 23-58.
Володимирський єпископ і київський митрополит Лев Шлюбич-Заленський (бл. 1648/1650–1708) // Генеалогічні записки. Львів, 2013. Вип. 11. С. 47-60.
Das Recht der «freien Elektion», ukrainische Adelstraditionen und die Herausforderung des römischen Zentralismus: Institution des elektiven Sobor in der Lemberger eparchie des XVI.–XVIII. Jahrhunderts // Wissenschaftliches Sammelwerk der Ukrainischen Freien Universität. München, 2014. Band 19. S. 37-66.
Собори духовенства Холмсько-Белзької унійної єпархії XVII століття (типологія, внутрішня організація тасклад учасників) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич: Коло, 2014. Вип. XVII–XVIII. С. 126-142.
Поліптихи владик Володимирської та Галицької єпархій княжої доби. Спроба реконструкції за «Рукописом Кишки» та сфраґістичними пам’ятками // Княжа доба: Історія і культура. Львів, 2014. Вип. 8. С. 209-224.
Szumlański Onufry, w zakonie Cyryl, h. Korczak (ok. 1668-1726), unicki biskup łucki, prawosławny biskup perejasławski // Polski Słownik Biograficzny. Warszawa; Kraków, 2014. T. 49/3. Zesz. 202. S. 338-340.
Struktura organizacyjna Cerkwi Unickiej na Podolu oraz reformy biskupa lwowskiego Piotra Biełańskiego(1772–1793) // Kościoły chrześcijańskie na Podolu / Pod redakcją naukową T. M. Trajdosa. Warszawa: Wyd-wo DiG, 2015. S. 275-333.
Шляхта і братства мирян у сакральному просторі Slavia Orthodoxa / Slavia Unita: Межі влади, право й практика вибору владик на елекційних соборах Руської церкви XVI – початку XVIII століть // PATRIMONIUM: Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. Київ; Краків: Laurus, 2015. Т. I. С. 142-168.

2015-2017 ґрант фундації «Kirche in Not» для реалізації дослідницького проекту «Ecclesia sui juris: Собори Київської архиєпархії XIII–XVIII ст.»

2012 дослідницька стипендія Інституту св. Климента Папи у Римі / Istituto San Clemente Papa a Roma (Рим)

2008 видавничий ґрант Фундації Духовної Культури Пограниччя / Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza (Люблін)

2007-2008  видавничий ґрант Канадського Інституту Українських Студій Університету Альберти / Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta (Едмонтон)

2007 стипендія ім. Тадеуша і Софії Ромерів / Tadeusza i Zofii Romerów Товариства Інституту Центрально-Східної Європи / Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (Люблін)

2003-2004  видавничий ґрант Американської Ради Вчених Товариств / American Council of Learned Societies (США)

2001 стипендія Фундації ім. братів Яна та Єнджея Снядецьких / Fundacji im. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Люблін)

2000-2001 дослідницький ґрант Американської Ради Вчених Товариств / American Council of Learned Societies (США)

1999-2003 Італійська Літня Школа / Italian Summer School Вищого Інституту Релігійних Студій «Святий Франциск» / Istituto Superiore di Scienze Religiose «S. Francesco» (Мантуя)

1999, 2005 дослідницькі ґранти Фонду Катедр Українознавства / Ukrainian Studies Fund (Український Науковий Інститут Гарвардського Університету / Ukrainian Research Institute, Harvard University) (США)

1996,  Міжнародна Гуманітарна Післядипломна Школа Центрально-Східної

2000-2001 Європи / Międzynarodowa Podyplomowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowo-Wschodniej [Inter-University Program „Artes Liberales”] (Варшава)

1995, 1998 стипендії Каси ім. Юзефа М’яновського / Kasф im. Józefa Mianowskiego (Варшава)

Нагороди і відзнаки

2015 нагорода «Feniks» Товариства Католицьких Видавців / Stowarzyszenia Wydawców Katolickich у категорії «Церковні науки» / «Nauki kościelne» за публікацію монографії «Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795» (Варшава)

2015  нагорода в рамках 55-го Конкурсу Польського товариства книговидавців / Polskiego Towarzystwa Wydawcow Książek «Najpiękniejsze Książki Roku 2014» в номінації «Наукові та науково-популярні книги (гуманітаристика)» / «Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka)» за публікацію монографії «Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795» (Варшава)

2014 нагорода ректора Українського Католицького Університету «За виняткові досягнення у наукових дослідженнях»

2011 відзнака Національної академії наук України «За вагомий внесок у розвиток науки, активну науково-організаційну роботу»

2011  відзнака Львівської архиєпархії УГКЦ «За дослідження  історії Української Греко-Католицької Церкви»

Членство в академічних та громадських організаціях

з 2015 Експертна комісія з історії Міністерства освіти і науки України (Київ)

з 2015 Професорська колеґія Українського Вільного Університету / Ukrainische Freie Universität (Мюнхен)

з 2014 Комісія польсько-українських культурних зв’язків Польської Академії Наук / Komisjа Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk (Варшава–Люблін)

з 2014 Редакційна Рада дослідницької програми «Atlas Fontium Antiquae Poloniae» (Варшава)

2008-2010 Робоча дослідницька група австрійської фундації «Pro Oriente» / Die Wiener Stiftung ProOriente) (Відень–Київ)

з 2007 Міжнародна комісія з історії християнства / Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (Лондон-Париж)

2004-2010 Комітет захисту архівів (Київ–Львів)

з 1998 Українське Наукове Богословське Товариство (Львів)

з 1993 Наукове товариства ім. Шевченка в Україні (Львів)

з 1993  Українське геральдичне товариство (Львів)

Участь у національних та міжнародних проектах і програмах

2015  Міждисциплінарний семінар Вищої Школи Суспільних Наук у Парижі / École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Університету Реймсу / Université de Reims Champagne-Ardenne та Французького Інституту в Римі / École française de Rome «Les christianismes dans l’Orient européen et méditerranéen (XV e –XIX e  siècle): échanges, compétitions, mimétismes» (Париж)

2012-2014 спільний науково-видавничий проект Інституту Центрально-Східної Європи / Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej та Українського Католицького Університету «Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w warunkach konfesjonalizacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795» (Люблін)

2006-2008 спільний проект Інституту Центрально-Східної Європи / Instytut Europy Środkowo-Wschodniej та Фундації Духовної Культури Пограниччя / Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza «Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku: Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej» (Люблін)

2006-2007 проект Міністерства України  у справах родини, молоді і спорту з опрацювання джерел з історії України, що зберігаються в Російській Федерації (Москва, Санкт-Петербург)

2004-2006 дослідницький проект Інституту Церковного права УКУ «Собори Київської Церкви»