Ihor Skochylias

Vice-Rector for Research

E-mail:

Науковий профіль

дослідник домодерної релігійної культури і східного християнства в Україні, унійної ідеї та інституційної історії Київської митрополії в порівняльній перспективі; автор історіографічних концептів «Slavia Unita» і «Київська традиція».

A researcher of pre-modern religious culture and Eastern Christianity in Ukraine, the Union idea, and the institutional history of the Kyivan Metropolitanate in comparative perspective; the author of the historiographic concepts Slavia Unita and the Kyivan Tradition.

2011 doctor of historical studies, specializing in the History of Ukraine, I. Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Dissertation theme: “The Halych (Lviv) Eparchy of the 12th-18th Centuries: Organizational Structure and Legal Status.”

2008 senior research fellow/lecturer, National Academy of Sciences of Ukraine

2000 candidate’s degree in historical studies, specialization in Source Studies, Historiography, and Special Historical Disciplines, M.S. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Dissertation theme: “Protocols of the General Visitations of the Lviv Eparchy 1730-1733 as a Historical Source.” (Research director: Doctor of Historical Studies Prof. Yaroslav Datskevych)

1991 diploma with honors. History Faculty of Ivan Franko National University in Lviv.

 

 • Since 2015, professor of UCU’s Department of Modern and Contemporary History of Ukraine
 • 2013-2015 acting head of UCU’s Department of Modern and Contemporary History of Ukraine
 • Since 2010, Dean of UCU’s Humanities Faculty
 • 2005-2008 assistant director of UCU’s Institute of Church History
 • 1998-2005 research fellow of UCU’s Institute of Church History
 • 1993-2012 research fellow (from 2010 leading research fellow) of the Lviv branch of theS. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
 • 1991-1993 research fellow of the State Archive of the Ternopil Region
 • Since 2015, co-coordinator of the social project United Ukraine and the Kyivan Tradition
 • Since 2013, head of the educational-historical expedition Gorajec (Sub-Carpathian Province of the Republic of Poland)
 • Since 2012, head of the instructional-research program of UCU’s Humanities Faculty “The History of Ukraine in the Totalitarian Era”
 • Since 2011, head of UCU’s instructional-research program “Kyivan Christianity and the Union Tradition”
 • 2003-2009 head of the Historical Commission of the Shevchenko Scientific Society in Ukraine

 

 

з 2014 член редколегії міжнародного електронного часопису «Kyiv-Mohyla Humanities Journal» (Київ)
з 2011 член редколегії студентського наукового збірника «Acta studiosa historica» (Львів)
2011 упорядкування та редакція наукового збірника «Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть» (Львів)
з 2010  член редколегії наукового щорічника «Історія релігій в Україні» (Львів)
з 2010 член редакційної ради періодичного видання «Наукові записки Українського Католицького Університету» (Львів)
з 2009  член редколегії наукового збірника «Генеалогічні записки» (Львів)
2008-2012 член редколегії наукового збірника «Український археографічний щорічник» (Київ)
2007 науковий редактор монографії Сергія Горіна «Монастирі Західної Волині (друга половина XV – перша половина XVII ст.)» (Львів)
2006-2007 співупорядник першого і другого видань меморіального збірника статей Ярослава Дашкевича «Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури» (Львів)
2000  науковий редактор монографії о. Михайла Димида «Єпископи Київської церкви (1589-1891)» (Львів)
з 2000 член редколегії наукового збірника із церковної історії «Ковчег» (Львів)
1999  упорядкування та редакція наукового збірника «Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні, випуск 2: 1995-1997 рр.» (Львів)
1996  науковий редактор навчального підручника Василя Вериги «Нариси з історії України (кінець XVIII – початок XX ст.)» (Львів)
1996  упорядкування та редакція наукового збірника «Перші та другі читання пам’яті В’ячеслава Липинського. Українська національна еліта. Проблема влади в Україні. Життя і творчість В. Липинського» (Луцьк–Львів)
1994 упорядкування та редакція наукового збірника «Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.), випуск 1» (Львів)
з 1992 співредактор науково-краєзнавчого збірника «Літопис Борщівщини» (Борщів, Тернопільська обл.)
1992-1995 член редколегії наукового збірника «Україна в минулому» (Львів–Київ)

Найважливіші публікації

автор понад 250 публікацій українською, а також англійською, італійською, литовською, польською і російською мовами, у т. ч. десяти монографій і джерельних едицій

Монографічні видання та нариси

Українська церква на Борщівщині та інші сторінки національного відродження краю. Київ: Ділова Україна, 1992. – 104 с.
Повітовий Комітет УНДО у суспільно-політичному житті Борщівщини середини 20-х – кінця 30-х рр. XXст. Львів: Б. в., 1995. – 57 с.
Релігія та культура Західної Волині на початку XVIII ст. За матеріялами Володимирського собору 1715 року. Львів: Б. в., 2008. – 80 с.
Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku. Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej. Lublin: IEŚW, 2008. 176 с. [= Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej. Т. 4].
Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організаційна структура та правовий статус. Львів: Вид-во УКУ, 2010. – xxiv + 832 + 16 с. кольор. іл.
«Дар любові»: Податок куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII–XVIII століть. Львів: Вид-во УКУ, 2012. – 160 с.
Przed wielkim podziałem: Metropolia kijowska Cerkwi Prawosławnej do 1458 roku. Lublin; Lwów: b.w., 2013. – 61 s. (у співавторстві).
Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. Львів: Б. в., 2013. – 288 с. (у співавторстві)
Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795. – Lublin–Lwów: IEŚW, 2014. – 684 s. (у співавторстві).

 Джерельні едиції

Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII–XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. Львів: Вид-во УКУ, 2004. Т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – ccviii + 512 с.
Собори Львівської єпархії XVI–XVIII століть. Львів: Вид-во УКУ, 2006. – cxliv + 464 с.
Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII – початку XVIIIстоліть: Книга протоколів та окремі описи. Львів; Люблін: Б. в., 2012. – CXL+282 с.

Вибрані статті

Акти духовних судів українських церковних установ XVII–XVIII ст. (За матеріалами виїзних засідань єпископсько-консисторського суду Львівської єпархії 1700-1725 років) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1999. Вип. 34. С. 425-438.
Пастирські візитації в християнській спільноті: біблійні джерела, настанови отців церкви та партикулярне законодавство (до початку X ст.) // Матеріали засідань Історичної та
Археографічної комісій НТШ в Україні. Львів, 1999. Вип. 2: 1995-1997 рр. С. 361-389.
Metrical Books in the Ukrainian Parishes of Halychyna in the First Half of the 18th Century // East European Genealogist: Journal of the East European Genealogical Society Inc. Winnipeg (Canada), 1999. Vol. 7. № 4. P. 6-14.
Острозька Біблія в контексті українського релігійно-культурного відродження кінця XVI століття // Наукові записки [Острозької академії]. Острог, 2000. Т. 3. С. 17-25. (у співавторстві).
Програма реформ у Львівській єпархії в післязамойський період: візитаційні інструкції Атанасія (Шептицького) 1732 та 1739 років // Ковчег. Львів, 2000. Ч. 2. С. 347-371.
Запровадження метричних книг у Київській православній митрополії в другій половині XVII століття // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2001. Вип. 2. С. 77-87.
Від Реґінона з Прюма до Феофана Прокоповича (з генези візитаційних інструкцій у Християнській Церкві X–XVIII століть) // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ; Львів, 2004. Т. 2. С. 41-62.
Сучасний стан української історіографії та перспективи студіювання києвохристиянської традиції // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2004. Вип. 8. С. 401-412.
Києвохристиянський етос, руський реґіональний партикуляризм та латинська культура Речі Посполитої. (Історіографічні перспективи студіювання релігійної програми Унійної Церкви нового часу на прикладі Холмської єпархії) // Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku: Zbiór studіów. Lublin, 2005. S. 177-196.
Біля джерел замойського тріюмфалізму: «Synodus Dioecesana Vladimiriensis» 1715 р. та його релігійна програма // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. – Lublin, 2007. – R. 5. – S. 139-201.
Il destino dell’Unione dopo la spartіzione della Polonia // Storia religiosa dell’Ucraina. Milano, 2007. P. 319-352.
Євхаристійна еклезіологія єпархіяльних соборів Київської митрополії та інституційна рецепція унійної ідеїу Львівській єпархії наприкінці XVI ст. // Берестейська унія (1596) в історії та історіографії: Спроба підсумку. Львів, 2008. С. 236-262.
Ідея Гадяцької унії як леґітимізація правового та матеріального статусу Східної церкви в Речі Посполитій (приклад Львівської єпархії) // 350-lecie unii hadziackiej (1658-2008). Warszawa, 2008. S. 89-124.
Аспрокастрон-Білгород – кафедра Галицької митрополії у XIV ст. // Ruthenica. Київ, 2009. Т. 8. С. 120-137.
«Володимирські Атени» XVII – початку XVIII ст.: від катедральної школи до єпархіальної семінарії // Київська Академія. Київ, 2009. Вип. 7. С. 54-73.
Запровадження метричних книг у Київській митрополії (середина XVII – XVIII ст.) //
Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. Львів, 2009. Вип. 7 (Нова серія 1). С. 26-57.
Заснування Галицької єпархії в середині XII століття: спроба нової інтерпретації проблеми //
Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII–XIX wieku. Lublin, 2009. S. 151-179.
Иеремия (Свистельницкий Евстафий) // Православная энциклопедия. Москва, 2009. – Т. 21. С. 290-292.
Slavia Unita – the Cultural and Religious Model of the Archidiocese of Kiev in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (the Discussion on Christian Heritage of the Nations of Eastern Europe) // East-Central Europe in European History: Themes and Debates. Lublin, 2009. P. 243-254.
Брацлавський територіальний конфлікт 1747-1754 рр.: правові аргументи, еклезіальні й соціальні практики «впорядкування» географічного простору та історична пам’ять // Соціум: Альманах соціальної історії. Київ, 2010. Вип. 9. С. 174-218.
Иосиф (Шумлянский, 1643-1708) // Православная энциклопедия. Москва, 2011. Т. 25. С. 682-694.
Територія як сакральний простір та реґіональний партикуляризм Руської Церкви: приклад Поділля XIV–XVIII століть // Kościół unicki w Rzeczypospolitej. Białystok, 2010. S. 127-168.
From Sacred Space to Administrative Model of Church Governing: the Organization of the Territory of the Halych (Lviv) Eparchy in the Medieval and Early Modern Period // On the Border of the Worlds: Essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period. Siedlce; Lublin, 2010. P. 11-43.
Заходи з модернізації унійного духовенства на Поділлі та Кам’янецька духовна семінарія 1790-х років // Київська Академія. Київ, 2011. Вип. 9. С. 86-94.
З історії Української Греко-Католицької Церкви на Прикарпатті / From the History of the Ukrainian GreekCatholic Church in Prykarpattya // Шематизм Стрийської єпархії Української Греко-Католицької Церкви / Schematism of Stryj Eparchy The Ukrainian Greek Catholic Church. Стрий; Дрогобич, 2011. С. 14-19.
«Нічия територія»: юрисдикційний статус і суспільно-правове становище Київської православної митрополії на Правобережній Україні (1675-1715 роки) // Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть: Наук. зб. Львів, 2011. С. 167-182.
10-ліття пастирського візиту папи Івана Павла II в Україну: діалог культур та перспективи релігійного порозуміння // Acta studiosa historica: Студентський наук. зб. Львів, 2011. Ч. 2. С. 167-171.
До історії шляхетських родів Галицької Русі: Унівський архимандрит і львівський єпископ Варлаам Шептицький (1643–1715) // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. Київ: Laurus, 2012. С. 460-470.
Галич після Галича: Пониззя (Русо-Влахія) у XII–XIV століттях та утворення Молдавського князівства // Княжа доба: Історія і культура. Львів, 2012. Вип. 5. С. 29-72.
Падіння «Золотого Колоса»: Релігійні, соціокультурні й політичні обставини ліквідації унії на Поділлі (остання чверть XVIII – перша третина XIX століть) // Ковчег. Львів: Вид-во УКУ, 2012. Число 6. С. 68-99.
Постмогилянські реформи у Львівській єпархії в другій половині XVII століття: модернізація й «цивілізування» по-православному? // Православие Украины и Московской Руси в XV–XVII веках: общее и различное. Москва: Изд-во «Индрик», 2012. С. 312-341.
Рецепція Берестейської унії у Львівській єпархії в першій половині XVII століття (спростування одного історіографічного міфу) // Z Kijowa do Rzymu: Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą. Białystok, 2012. S. 775-794.
«Слава Ісусу Христу» – «На віки, амінь!» (До історії впровадження християнського привітання в Україні)// Патріярхат. Львів, 2012. Ч. 5. С. 13-15.
Соборний храм Святого Йоана Хрестителя в Кам’янці: конкатедра Львівської єпархії на Поділлі в останній чверті XVIII століття // Крізь століття: Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди його 80-річчя. Львів: НТШ, 2012. С. 606-616.
Уряд єпископа в Київській Церкві X–XVIII століть // «Для вас я єпископ, з вами я – християнин»: Матеріали семінару Інституту релігії та суспільства УКУ (Львів, 25 серпня 2012 р.). Львів: Вид-во УКУ, 2012. С. 23-58.
Володимирський єпископ і київський митрополит Лев Шлюбич-Заленський (бл. 1648/1650–1708) // Генеалогічні записки. Львів, 2013. Вип. 11. С. 47-60.
Das Recht der «freien Elektion», ukrainische Adelstraditionen und die Herausforderung des römischen Zentralismus: Institution des elektiven Sobor in der Lemberger eparchie des XVI.–XVIII. Jahrhunderts // Wissenschaftliches Sammelwerk der Ukrainischen Freien Universität. München, 2014. Band 19. S. 37-66.
Собори духовенства Холмсько-Белзької унійної єпархії XVII століття (типологія, внутрішня організація тасклад учасників) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич: Коло, 2014. Вип. XVII–XVIII. С. 126-142.
Поліптихи владик Володимирської та Галицької єпархій княжої доби. Спроба реконструкції за «Рукописом Кишки» та сфраґістичними пам’ятками // Княжа доба: Історія і культура. Львів, 2014. Вип. 8. С. 209-224.
Szumlański Onufry, w zakonie Cyryl, h. Korczak (ok. 1668-1726), unicki biskup łucki, prawosławny biskup perejasławski // Polski Słownik Biograficzny. Warszawa; Kraków, 2014. T. 49/3. Zesz. 202. S. 338-340.
Struktura organizacyjna Cerkwi Unickiej na Podolu oraz reformy biskupa lwowskiego Piotra Biełańskiego(1772–1793) // Kościoły chrześcijańskie na Podolu / Pod redakcją naukową T. M. Trajdosa. Warszawa: Wyd-wo DiG, 2015. S. 275-333.
Шляхта і братства мирян у сакральному просторі Slavia Orthodoxa / Slavia Unita: Межі влади, право й практика вибору владик на елекційних соборах Руської церкви XVI – початку XVIII століть // PATRIMONIUM: Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. Київ; Краків: Laurus, 2015. Т. I. С. 142-168.

2015-2017 ґрант фундації «Kirche in Not» для реалізації дослідницького проекту «Ecclesia sui juris: Собори Київської архиєпархії XIII–XVIII ст.»

2012 дослідницька стипендія Інституту св. Климента Папи у Римі / Istituto San Clemente Papa a Roma (Рим)

2008 видавничий ґрант Фундації Духовної Культури Пограниччя / Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza (Люблін)

2007-2008  видавничий ґрант Канадського Інституту Українських Студій Університету Альберти / Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta (Едмонтон)

2007 стипендія ім. Тадеуша і Софії Ромерів / Tadeusza i Zofii Romerów Товариства Інституту Центрально-Східної Європи / Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (Люблін)

2003-2004  видавничий ґрант Американської Ради Вчених Товариств / American Council of Learned Societies (США)

2001 стипендія Фундації ім. братів Яна та Єнджея Снядецьких / Fundacji im. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Люблін)

2000-2001 дослідницький ґрант Американської Ради Вчених Товариств / American Council of Learned Societies (США)

1999-2003 Італійська Літня Школа / Italian Summer School Вищого Інституту Релігійних Студій «Святий Франциск» / Istituto Superiore di Scienze Religiose «S. Francesco» (Мантуя)

1999, 2005 дослідницькі ґранти Фонду Катедр Українознавства / Ukrainian Studies Fund (Український Науковий Інститут Гарвардського Університету / Ukrainian Research Institute, Harvard University) (США)

1996,  Міжнародна Гуманітарна Післядипломна Школа Центрально-Східної

2000-2001 Європи / Międzynarodowa Podyplomowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowo-Wschodniej [Inter-University Program „Artes Liberales”] (Варшава)

1995, 1998 стипендії Каси ім. Юзефа М’яновського / Kasф im. Józefa Mianowskiego (Варшава)

Нагороди і відзнаки

2015 нагорода «Feniks» Товариства Католицьких Видавців / Stowarzyszenia Wydawców Katolickich у категорії «Церковні науки» / «Nauki kościelne» за публікацію монографії «Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795» (Варшава)

2015  нагорода в рамках 55-го Конкурсу Польського товариства книговидавців / Polskiego Towarzystwa Wydawcow Książek «Najpiękniejsze Książki Roku 2014» в номінації «Наукові та науково-популярні книги (гуманітаристика)» / «Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka)» за публікацію монографії «Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795» (Варшава)

2014 нагорода ректора Українського Католицького Університету «За виняткові досягнення у наукових дослідженнях»

2011 відзнака Національної академії наук України «За вагомий внесок у розвиток науки, активну науково-організаційну роботу»

2011  відзнака Львівської архиєпархії УГКЦ «За дослідження  історії Української Греко-Католицької Церкви»

Членство в академічних та громадських організаціях

з 2015 Експертна комісія з історії Міністерства освіти і науки України (Київ)

з 2015 Професорська колеґія Українського Вільного Університету / Ukrainische Freie Universität (Мюнхен)

з 2014 Комісія польсько-українських культурних зв’язків Польської Академії Наук / Komisjа Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk (Варшава–Люблін)

з 2014 Редакційна Рада дослідницької програми «Atlas Fontium Antiquae Poloniae» (Варшава)

2008-2010 Робоча дослідницька група австрійської фундації «Pro Oriente» / Die Wiener Stiftung ProOriente) (Відень–Київ)

з 2007 Міжнародна комісія з історії християнства / Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (Лондон-Париж)

2004-2010 Комітет захисту архівів (Київ–Львів)

з 1998 Українське Наукове Богословське Товариство (Львів)

з 1993 Наукове товариства ім. Шевченка в Україні (Львів)

з 1993  Українське геральдичне товариство (Львів)

Участь у національних та міжнародних проектах і програмах

2015  Міждисциплінарний семінар Вищої Школи Суспільних Наук у Парижі / École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Університету Реймсу / Université de Reims Champagne-Ardenne та Французького Інституту в Римі / École française de Rome «Les christianismes dans l’Orient européen et méditerranéen (XV e –XIX e  siècle): échanges, compétitions, mimétismes» (Париж)

2012-2014 спільний науково-видавничий проект Інституту Центрально-Східної Європи / Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej та Українського Католицького Університету «Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w warunkach konfesjonalizacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795» (Люблін)

2006-2008 спільний проект Інституту Центрально-Східної Європи / Instytut Europy Środkowo-Wschodniej та Фундації Духовної Культури Пограниччя / Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza «Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku: Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej» (Люблін)

2006-2007 проект Міністерства України  у справах родини, молоді і спорту з опрацювання джерел з історії України, що зберігаються в Російській Федерації (Москва, Санкт-Петербург)

2004-2006 дослідницький проект Інституту Церковного права УКУ «Собори Київської Церкви»