Viktor Yushchenko, the third President of Ukraine, visits UCU