2000–2005 рр. – навчалася на історичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка, здобула кваліфікації бакалавра й магістра за спеціальністю “Історія” (дипломи з відзнакою).

2008 р. – закінчила правничий факультет того ж навчального закладу за спеціальністю “Правознавство”.

2005–2008 рр. – навчалася в аспірантурі при кафедрі давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету ім. І. Франка, підготувала дисертаційне дослідження “Шляхетські заповіти в реляційних книгах Львівського та Перемишльського ґродських судів першої половини XVIII століття як історичне джерело” (науковий керівник – професор, д. і. н. М. М. Капраль). Захист кандидатської дисертації відбувся 23 червня 2009 р. у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

Участь у стипендійних програмах:

13 травня – 2 червня 2007 р – участь в роботі сесії “Культура I Речі Посполитої”, організованою Осередком досліджень над античною традицією в Польщі і Центрально-Східній Європі Варшавського університету (OBTA UW).

Жовтень 2011 р. – наукове стажування при Інституті історії Варшавського університету.

 

2009–2010 рр. – працювала у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника НАН України (на посаді наукового співробітника). У 2010–2011 рр. працювала на історичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка. З лютого 2012 р. заступник декана Гуманітарного факультету Українського католицького університету.

Участь у міжнародних конференціях:

27–28 травня 2008 р. – IX польсько-українська конференція “Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura” (Педагогічна академія ім. КЕН в Кракові);

24–25 жовтня 2011 р. – III “Funeralia Warszawskie” (Історичний інститут Варшавського університету та Інститут Археології й Етнології Польської академії наук);

29–30 травня 2012 р. – XI польсько-українська конференція “Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura”  (Педагогічний університет ім. КЕН в Кракові).

Заповіти шляхти Руського воєводства першої половини XVIII століття (На матеріалах реляційних книг Львівського ґродського суду) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2006. Т. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін). С. 663–686.

Конфлікти в шляхетському соціумі кінця XVII – першої половини XVIII ст. на сторінках заповітів (на матеріалах реляційних книг Львівського ґродського суду) // Соціум. Альманах соціальної історії. Київ, 2007. Вип. 7: Конфлікт та порозуміння в історії середньовічної і ранньомодерної Європи. С. 161–173.

Засвідчення і свідки шляхетських тестаментів першої половини XVIII ст. (за матеріалами Львівського ґродського суду) // Український історичний журнал. Київ, 2008. № 5. С. 68–87.

Формуляр шляхетського заповіту першої половини XVIII століття (спроба дипломатичного аналізу) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2008. Вип. XI–XII. С. 527–555.

Заповіт сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2009. Вип. 44. С. 385–415.

Шляхетські тестаменти в канцелярії Львівського ґродського уряду (перша половина XVIII ст.) // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa / Pod redakcją Kazimierza Karolczaka i Łukasza T. Sroki. Kraków, 2010. T. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne nr 560]. S. 22–32.

Шляхетські заповіти XVII–XVIII ст. у фонді Радзимінських // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції. Львів, 28–30 жовтня 2010 р. Львів, 2010. С. 318–321.

Побожні записи і порятунок душі в ментальності ранньомодерної людини на матеріялах шляхетських заповітів першої половини XVIII ст. // Наукові записки Українського католицького університету. Львів, 2010. Число II. Серія Історія. Вип. 1. С. 51–65.

Шляхетські тестаменти в канцелярії (На матеріалах львівських та перемишльських ґродських актів першої половини XVIII століття) // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10–12 września 2007 roku / Pod redakcją Henryka Gmiterka i Janusza Łosowskiego. Kraków, 2010. S. 635–655.

Спадкування за заповітом в українських землях: генеза і правова реґламентація у шляхетському середовищі Речі Посполитої // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2010. Т. CCLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін). С. 74–87.

Виконання останньої волі сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 р.): хронологія подій // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2010. Вип. 45. С. 93–124.

[Рец. на кн.:] Микола Крикун. Подільське воєводство у XV–XVIII століттях: Статті і матеріали.– Львів, 2011.– 733 с., іл., карти (Українознавча наукова бібліотека НТШ. Ч.30) // Вісник НТШ. Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Шевченка. Львів, 2011. Число 46: осінь–зима 2011. С. 74–75.

“Побожна смерть”: заповіт львівського вірменського єпископа Деодата Нерсесовича (1709 р.) // Львів: місто – суспільство – культура. Збірник наукових праць / За редакцією Олени Аркуші, Олексій Вінниченка, Мар’яна Мудрого. Львів, 2012. Т. 8. Част. 2: Культура, освіта, наука, церква [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012]. С. 44–55.