Широка Анастасія

Доцент кафедри психології та психотерапії

2004 – закінчила Львівський Національний  університет імені Івана Франка, спеціальність психологія, магістр психології.

2011  захистила дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на звання кандидата психологічних наук у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Назва дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості сепарації в дочірньо – материнських стосунках».

Кв. 2013, 2014, 2016

 приймала участь в організації та проведенні «Наукових фестин» – заходу, котрий має на меті популяризацію наукових знань серед населення.

має кілька відзнак за активну громадську діяльність в Національному університеті «Львівська політехніка»

приймала участь в організації та проведенні ІV та V  Міжнародних молодіжних фестивалів науки «Litteris Et Artibus»

Лист. 2013 та лист 2015

– започаткувала співпрацю НУ «ЛП» з Притулком для дітей служби у справах дітей львівської облдержадміністрації у напрямку залучення студентів-психологів до дослідницької, діагностичної та психокорекційної роботи з дітьми та працівниками закладу. У 2014 р. отримала Грамоту Львівської обласної державної адміністрації служби у справах дітей та Притулку для дітей за допомогу у роботі з вихованцями  закладу.

З 2012 року      очолюю бюро секції Ради молодих вчених Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка»

Cтаж викладацької роботи – 4 роки

З 2012 року працює на посаді асистента кафедри Теоретичної та практичної психології НУ «Львівська політехніка»

протягом викладацької роботи читала курси «Загальної психології», «Психофізіології», «Психологічної корекції в дитячому та підлітковому віці», «Психологічної експертизи»

за матеріалами курсів розробила конспекти лекцій з зазначених вище дисциплін

в даний час працює над посібником «Ефективне навчання: сучасні підходи, методи та техніки»

 1. Монографії:
 2. Широка А.О. Процес сепарації в дитячо-батьківських стосунках
 3. у період дорослішання як психологічна проблема // Багатовимірність особистості : психологічний ракурс / [Н. П. Гапон, С. Л. Грабовська, В. А. Гупаловська]; за заг. ред.: канд. філос. наук, доц. С. Л. Грабовської, канд. психол.наук, доц. Р. І. Карковської. – Львів: ЛНУ
 4. імені І. Франка, 2015. – c. 191-212.
 5. Широка А.О. Тато і син: у пошуках нового зв’язу. Психотерапія статево-рольової ідентичності в юнацькому віці // Дитяча та юнацька психотерапія: теорія і практика в сучасних наукових дослідженнях/ За заг. ред.. Г.В. Католик [Колективна монографія]. – Львів: Астролябія, 2012. –  с.200-205.
 6. Фахові наукові статті:
 7. Широка А.О., Сеник О.М., Бінас О.Р., Василишин О.І., Костів Ю.М., Тимців І.М., Мицько Ю.Р. Колективні судження як інструмент передбачення та конструювання майбутнього// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 35, Том 1(12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015 – с. 418-425.
 8. Широка А.О., Кубай І.М., Кубай І.А., Франчук А.О. Особливості інтелекту безпритульних та бездоглядних дітей // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Том ХІ, Випуск 13, 2015. – с. 372-382.
 9. Широка А., Кобецька Д., Франчук А. Використання контент-
 10. аналізу на прикладі психологічного дослідження// Психологічні виміри культури, економіки, управління: Науковий журнал. – IV/1, січень, 2015. – с. 5-12.
 11. Широка А. О., Корж Л.Б. Взаємини «дитина-дорослий» під час болючих медичних процедур //Дитинство без насилля: суспільство, школа і сімя на захисті  прав  дітей: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції/ заг.  ред.. проф..  О.Кікінежді. – Тернопіль: Стереоарт, 2014. – с. 746-749.
 12. Широка А., Брик І. Досвід перебування у неформальних субкультурах та соціалізація молоді // Психологічні виміри культури, економіки,управління.  Збірник статей// Упорядник О.М.Лозинський. – Випуск №2. – Частина 2. – Львів:Ліга Прес, 2014. – с. 9-15.
 13. Широка А., Власюк О. Вплив музики на емоційне життя підлітків// Психологічні виміри культури, економіки,управління. Збірник статей// Упорядник О.М.Лозинський. – Випуск №2. – Частина 2. – Львів:Ліга Прес, 2014. – с. 15-18.
 14. Широка А. О. Спроба інтеграції концепції сепарації-індивідуації у вітчизняну психологію // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Вип. 21. – Кам’янець – Подільський: Аксіома, 2013. – с. 770-782
 15. Широка А. О. Емпіричне дослідження процесу сепарації в дочірньо-материнських стосунках дівчат юнацького  віку / А. О. Широка // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 10. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2010. – С. 861–874.
 16. Широка А. О. Емпіричне дослідження динаміки сепарації в різних типах дочірньо-материнських стосунків дівчат юнацького віку / А. О. Широка // Проблеми загальної та педагогічної психології: [зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / ред.акад. С.Д. Максименко]. – Т.ХІІ. – Ч. 6. – К., 2010.– С. 449–460.
 17. Широка А. О. Емоційна близькість між мамою та дочкою в юнацькому віці: проблема сепарації / А. О. Широка // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – №26 (50). – Ч. 1. – С. 415–420.
 18. Широка А. О. Адаптація методики психологічної сепарації від батьків в юнацькому віці / А. О. Широка // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 10. – С. 45–53.
 19. Широка А.О. Статеворольова ідентичність в контексті психічного здоров’я особистості// Проблеми загальної та педагогічної психології// Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / за ред.. С.Д. Максименка, Т.ІХ, част.2.- К., 2007 – с. 394 – 400

III. Інші публікації:

 1. Shyroka, I. Kuzo, I. Kubay, A. Franchuk Effects of abuse and neglect on children intelligence. // Proceedings of 5th international youth science forum “Litteris et artibus”. – November 26–28, 2015, Lviv. – р.420-421.
 2. Shyroka, Dz. Kobecka Ukrainian students’ political decision making after

the Revolution of Dignity// Proceedings of 5th international youth science forum “Litteris et artibus”. – November 26–28, 2015, Lviv. – р. р. 432-433.

 1. Широка А. О.Можливі засади реформування системи психологічної освіти// Управління в освіті: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичої конференції, 16-18 квітня 2015  р., Львів, 2015 – с.146-147.
 2. Широка А. О. До проблеми аналізу якісних даних в психологічних дослідженнях // Управління в освіті: Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково – практичної конференції, 18-19 квітня 2013 р., Львів. – с. 296-297
 3. Широка А. До питання про психологічне дорослішання дівчат в Україні // Право та психологія: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених LPS-2013. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – с. 52-54.
 4. Широка А., Савран С.Брехливість дітей у стосунках з батьками у шкільному віці// Право та психологія: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених LPS-2013. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – с. 70-72.
 5. Широка А. О. Використання теорії обґрунтування (Grounded Theory) в проведенні та опрацюванні даних неструктурованого інтерв’ю [Електронний ресурс] / А. О. Широка // Тези Першого всеукр. конгресу із соціальної психології «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи». – Доступ до матеріалу: http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_16.htm.
 6. Широка А. О. Спроба розробки методики дослідження особистісного психологічного простору в дочірньо-материнських стосунках / А. О. Широка // Психологічні проблеми сучасності: зб. тез VІ наук. практ. конф. студентів та молодих вчених, 9-10 травн. 2009 р. – Львів, 2009. –                 С. 34–35.
 7. Широка А. О. Динаміка материнсько-дочірніх стосунків в процесі психологічної сепарації / А. О. Широка // Матеріали наук.-практ. конф. [«Дитячі ігри – забави дорослих: психотерапія життєвих сценаріїв»], (Львів, 15 травн. 2009 р.) – Львів, 2009. –  С.40–42.
 8. Широка А. О. Переваги якісних методів емпіричного дослідження особистості / А. О. Широка // Психологічні проблеми сучасності: зб. тез V наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 7-8 травн. 2008 р. – Львів, 2008. – С. 95–97.
 9. Широка А. О. До питання про операціоналізацію поняття сепарації від батьків в юнацькому віці / А. О. Широка // Тези міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії [«Дитина в мені: психотерапія мого дитинства»], (Львів, 9-10 травн. 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 63–65.
 10. Широка А.О. Стать і гендер: психоаналітична теорія і практика в добу постмодерну //Тези міждисциплінарної конференції: «Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній та прикладній філософії». – Львів, 2007. – с.139 – 141.
 • загальна психологія
 • психологія прийняття рішення
 • психологія девіантних підлітків
 • методологія наукового дослідження
 • критичне мислення