2007 р. здобув диплом магістра соціології (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

2011 р. захистив дисертацію на тему «Соціальні функції національних міфів» в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та здобув науковий ступінь кандидат соціологічних наук. Зараз займаюся дослідженням регіональної специфіки (від)творення української національної ідентичності в сучасній Україні.

 • Контекстуальна обумовленість національної ідентичності та валідність її вимірювання кількісними методиками // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Вип. 19. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 209–213;
 • Празький період діяльності Українського Соціологічного Інституту (квітень 1920 –січень 1921 рр.) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 7. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 230–244;
 • Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1045. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 30. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 41–47.
 • Женевський період діяльності Українського Соціологічного Інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 6. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 37–50;
 • Українська національна ідентичність: змістове наповнення в регіональному та віковому вимірах // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 2012. – С. 119–127.
 • Факторний аналіз неметричних даних: евристичний потенціал категоріального аналізу головних компонент // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 999. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 30. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 84–90.
 • Національна ідентичність з функціоналістської перспективи: сутність та основні тези // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 993. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 29. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 12–16.
 • Феномен нації з перспективи функціонального підходу в соціології // Український соціологічний журнал. – 2011. – № 1–2. – С. 9–13.
 • Соціальна реальність: фантазії та знання // Соціологічна культура: числа і смисли / За наук. ред. Є.І. Головахи та О.Г. Стегнія. – Київ : Інститут соціології НАНУ, 2011. – С. 160–166;
 • Формування академічної української соціології в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 5. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 126–136 (у співавторстві з Лапан Т.Д.);
 • Інтелектуальні та інституційні витоки української соціології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 941. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 27. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 93–99 (у співавторстві з Лапан Т.Д.);
 • Соціальні функції національних міфів в контексті підтримання соціальної стабільності // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. – Т. ХІ. Вип. 178. Серія “Соціологія”. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 130–138;
 • Соціологічні теорії міфу: основні концепції та їх представники // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 4. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 69–76;
 • Регіональні виміри української національної ідентичності // Соціологія у (прост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. Хакрів: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 184-186;
 • Теорія нації в працях теоретиків структурного функціоналізму // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 3. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Я. Франка, 2009. – C. 199-212;
 • “Львів’янин” – окрема ідентичність чи просто прописка? // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – № 795. – Харків: Видав. центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – С. 94-98 (у співавторстві з Середою В.В.);
 • Теоретико-методологічний потенціал неофункціоналізму: випадок дослідження феномену нації як соціальної системи // (Пост)сучасність і наука: соціологія в пошуках себе і суспільства. Збірник тез доповідей V Міжнародної студентської конференції. – Харків, 2007;
 • Міф про національну обраність як елемент національної ідентичності (на прикладі українського суспільства кінця ХХ – початку ХХІ ст.) // Багатоманітна сучасність: перспективи соціологічного аналізу. Збірник тез доповідей учасників IV Міжнародоної студентської наукової конференції. – Харків: Видав. центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. С. 100-101;
 • Роль історицизму в системі націоналістичних та національних міфів // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Харків: Видав. центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С. 314-317;
 • Теорія нації у творчій спадщині Володимира Старосольського та сучасність // Матеріали наукової конференції студентів історичного факультету 2004 р. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – С. 164-169.
 • Вища математика для соціологів;
 • Математична статистика теорія ймовірності
 • Методологія та методи збору кількісної соціальної інформації
 • Вступ до аналізу даних в соціології
 • Математико-статистичний аналіз даних в соціології
 • Конструювання вибіркової сукупності
 • Експериментальні методи в соціології
 • Сучасні соціологічні теорії