2004 р. здобув диплом магістра релігієзнавства (Донецький державний інститут штучного інтелекту).

2009 р. захистив дисертацію на тему «Головні тенденції та специфіка розвитку новітніх релігійних організацій в Україні (на прикладі неопротестантських груп)» в Інституті соціології національної академії наук України та здобув науковий ступінь кандидат соціологічних наук.

Зараз займається дослідженням особливостей релігійного навернення та релігійної участі в середовищі неопротестантських спільнот в сучасній Україні.

 1. Проблеми у сприйнятті новітніх релігійних рухів: ефект стигмації //Збірник наукових праць ДонДУУ: «Соціологія управління». Серія «Спеціальні та галузеві соціології» Т. VI. Вип. 1 (46). – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 183-187.
 2. Новые религиозные движения как форма религиозной девиации // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. Т.2. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С. 477-481.
 3. Структура сучасної релігійної організації крізь призму соціології організації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. Т.2. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 276-281.
 4. Особливості членства в неорелігійних організаціях: концепція Р. Старка та В. Бейнбріджа // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Матеріали другої наукової конференції (Донецьк, 14 квітня 2006 р.) – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 239-244.
 5. Релігійний простір міста (на прикладі міста Донецька) // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Зб. наук. праць ДонДУУ: «Соціологія управління». Серія «Спеціальні та галузеві соціології» Т. IX. Вип. 4 (94). – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 315-323.
 6. Особливості механізму релігійної конверсії (на прикладі неопротестантських груп) // Вісник Одеського національного університету: Зб. наук. праць. Соціологія і політичні науки. Том 12. Вип. 6. – Одеса, 2007. – С. 175-184.
 7. Державно-церковні відносини в умовах релігійного плюралізму: європейський досвід // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т.Х Вип.115. Соціальні аспекти державного управління. Серія «Державне управління». – Донецьк: ДонДУУ, Східний видавничий дім, 2009.- С.143-153.
 8. Характерні риси та тенденції розвитку релігійної сфери сучасного суспільства: український контекст // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т.ХІ Донецьк: ДонДУУ, Східний видавничий дім, 2009. – С. 204-212.
 9. Релігія в публічній сфері: огляд теоретичних підходів// Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т.ХI. Вип. 145. Серія «Соціологія». – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 92 – 100.
 10. Соціологія релігійної конверсії та новітні релігійні організації в Україні: досвід автобіографічного аналізу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна – 2010. – С.542-548.
 11. Релігійний капітал та релігійна участь в контексті формування інститутів громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченко, 2012 (прийнято до друку)
 12. Dmytro Myronovych, Olena Reshetnyak, Svetlana Salnikova Religious capital and religious participation in New Eastern Europe [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1249/1/Religious_capital_and_religious_participation_in_NEE.pdf. – Назва з екрану.
 13. Релігія в контексті пострадянського простору: пошук пояснювальних моделей // Соціологічні студії: наук.-практ. журнал / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – №1. – С. 76-81.
 14. Религиозный капитал: теоретические подходы и особенности операционализации.// Соціологічні студії: наук.-практ. журнал / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. -№1. – С. 44-50.
 15. Религиозное обращения в среде неопротестанстких организаций в Украине: конструирование новой религиозной идентичности // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: збірник праць (Харьків, 17-19 жовтня 2013) – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013.
 16. Нарративизация религиозного опыта в (авто)биографических интервью // Соціологічні студії: наук.-практ. журнал / Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – №2.
 17. Narrativization of religious conversion experience in the environment of Evangelical Protestantism in Ukraine (2015), Władza sądzenia, Lodz University (Poland), Vol. 7 (accepted for publication)
 18. Religion and work ethic in Ukraine and Poland: features of post-communist societies (2016), Humanizacja Pracy, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (accepted for publication)
 • Загальна соціологічна теорія
 • Новітні соціологічні теорії
 • Соціологія релігії
 • Соціологія культури
 • Компаративні дослідження посткомуністичних трансформацій
 • Історія соціології