Федорак Назар

Доцент кафедри філології Гуманітарного факультету

Львівський державний університет ім. І. Франка, філологічний факультет, 1996

Львівський національний університет ім. І. Франка, Аспірантура, 1999

 Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук, 2000 (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Дисертація: «Поетика Галицько-Волинського літопису».

  Наукове звання

Доцент, 2007 (Львівський національний університет ім. І. Франка кафедра української літератури ім. акад. М. Возняка)

Професійна діяльність

2007 – доцент кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій Українського Католицького Університету

2004 – доцент кафедри української літератури ім. акад. М. Возняка, Львівський національний університет ім. І. Франка

2000 – асистент кафедри української літератури ім. акад. М. Возняка, Львівський національний університет ім. І. Франка

       Стажування і дослідницькі ґранти

2007 – стажування у Львівському відділенні Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України

 

 • Федорак Н. Байки Маркіяна Шашкевича і традиція української барокової дидактики // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССLХІІІ. Праці Філологічної секції. – Львів, 2012. – С. 614-629.
 • Федорак Н. Людина епохи бароко: «символологія» Сковороди // Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослов’я: матеріали ХХ Харківських міжнародних Сковородинівських читань, присвячених 290-річчю з дня народження Г.С.Сковороди (27-29 вересня 2012 року). – Сковородинівка – Харків: Видавець Савчук О.О., 2013. – С. 127-135.
 • Федорак Н. Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка // Возняк М. Студії над українськими літописами: збірник наукових праць; вступ. ст. упорядкування та комент. Н.Федорака. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 7-32.
 • [Федорак Н.] Коментарі // Возняк М. Студії над українськими літописами: збірник наукових праць; вступ. ст. упорядкування та комент. Н.Федорака. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 452-595.
 • Федорак Н. Франкові поетичні інтерпретації середньовічних текстів (німецько-«руський» контекст) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 477-488.
 • Федорак Н. Дві літературні версії охрещення Русі очима сучасної західної медієвістики // GENTE UKRAINUS, NATIONE UKRAINUS = ЛІТЕРАТУРНІ ШЛЯХИ СТАРОЖИТНЬОЇ УКРАЇНИ: зб. наук. праць: [на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя]. – К.: Євшан-зілля, 2010. – С. 527-536.
 • Федорак Н. Конфесійне протистояння кінця XVI cт. у творах Герасима Смотрицького та Мішеля Монтеня: гуманістичний аспект // Біля джерел українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 3]. – Львів: Свічадо, 2010. – С. 91-108.
 • Федорак Н. Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка // Українське літературознавство. – 2010. – Вип. 69. – С. 171-188.
 • Федорак Н. Літописний жанр у дослідженнях Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – 2010. – Вип. 51. – С. 84-90.
 • Федорак Н. Книжність, література та хрещення Руси в рецепції західної медієвістики // Записки НТШ. – Т. ССLVII. Праці Філологічної секції. – Львів, 2009. – С. 21-44.
 • Федорак Н. Особливості стилю Галицько-Волинського літопису // ПАРАДИГМА. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2008. – С. 152-160.
 • Федорак Н. Михайло Возняк – дослідник української літописної традиції // Слово і час. – 2008. – №10. – С. 31-36.
 • Федорак Н. «Слово о полку Ігоревім» і «Літопис Руський»: етапи осмислення історії // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів, 2007. – Вип. 2-3. – С. 60-64.
 • Федорак Н. Літописний герой і літописний персонаж: типи людських ситуацій у Галицько-Волинському літописі // Доба короля Данила в науці, мистецтві, літературі (Матеріали міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2007 р. Львів). – Львів, 2008. – С. 277-293.
 • Федорак Н. Есеї Монтеня і трактати Сковороди: два методи самопізнання // Літературна компаративістика. – Вип. ІІІ. – Ч. ІІ. – Київ: ВД «Стилос», 2008. – С. 7-19.
 • Федорак Н. Борисо-глібський сюжет у «Житіях Святих» Дмитра Туптала // Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць. [У надзаг.: Львівська медієвістика. – Вип. 1]. – Львів: Артос – Апріорі, 2007. – С. 50-63.
 • Федорак Н. Рецепція давньої української літератури в поезії Гавриїла Костельника // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини: Збірник наукових праць. – Львів – Ужгород: Ґражда, 2007. – С. 38-44.
 • Федорак Н. «Церквомісто» як емблема середньовічної культури (за Галицько-Волинським літописом) // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу. Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції. – Івано-Франківськ – Галич, 2006. – С. 319-323.
 • Федорак Н. Людина епохи бароко: метафора Григорія Сковороди // Григорій Сковорода: загадковість присутности (Матеріали конференції, присвяченої 280-річчю від дня народження Григорія Сковороди). – Львів, 2005. – С. 7-16.
 • Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису. Наукове видання. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 262 с.
 • Федорак Н. Іван Франко – інтерпретатор середньовічного лицарського роману // Записки НТШ. – Т. ССL. Праці філологічної секції. – Львів, 2005. – С. 153-158.
 • Софронова Л.А. Старовинний український театр / Старинный украинский театр. Пер. з рос. Н.Федорак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 336 с.
 • Федорак Н. Аспекти сюжету Галицько-Волинського літопису (до питання про цілісність сюжету літописного твору) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 35. – С. 60-72.
 • Федорак Н. Українська літописна традиція та її північноєвропейський контекст // Записки НТШ. – Т. ССХLVI. Праці філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 17-36.
 • Федорак Н. Твори пасійної традиції, віднайдені І.Франком, і їхнє місце в системі українського барокового театру // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 2. – Львів, 2002. – С. 3-9.
 • Федорак Н. Літопис і рух: поняття про темп розповіді // «З його духа печаттю…» Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів, 2001. – Т. 2. – С. 46-50.
 • Федорак Н. Сирійська «Пісня про перлину» ІІІ ст. і легенда про євшан-зілля // Літературознавство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціації україністів (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). – Кн. 1. – Київ, 2000. – С. 18-23.
 • Федорак Н. Хронотоп Галицько-Волинського літопису // Слово і час. – 2000. – №11. – С. 21-25.
 • Федорак Н. Галицько-Волинський літопис: риторика чи стилістика? // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 1999. – Вип. V. – С. 72-78.
 • Федорак Н. Людина епохи бароко: «автопортрет» Г.Сковороди // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. 1. – С. 97-109.
 • Федорак Н. Композиція Галицько-Волинського літопису // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 511-516.
 • Федорак Н. Образи галицьких князів у давньоукраїнській літописній традиції // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України. Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції. – Івано-Франківськ – Галич, 1998. – С. 111-114.
 • Федорак Н. Пошук і розвиток літописної історії // Українське літературознавство. – Вип. 60. – Львів, 1995. – С. 60-68.

 

 • Концепти і контексти европейської мітології
 • Актуальні проблеми українського середньовіччя в рецепції західної медієвістики
 • Науковий стиль сучасної української літературної мови (практикум)
 • Поетика літописного твору
 • Історія західноевропейської літератури Середніх віків
 • Історія світової літератури
 • Історія західноевропейської середньовічної літератури