Головач Уляна

Доцент кафедри філології Гуманітарного факультету

 

Львівський державний університет ім. І. Франка, філологічний факультет, 1987

Львівський державний університет ім. І. Франка, філологічний факультет, 1997 (Аспірантура)

            Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук, 2003 (Київський національний університет ім. Т.Шевченка)

Дисертація «Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча категорія (на матеріалі давньогрецьких трагедій та їхніх українських перекладів)»

Професійна діяльність

2009 — доцент кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій, Український Католицький університет

2007–2009 – викладач кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій, Український Католицький університет

2003–2006 – викладач кафедри класичних мов, Український Католицький університет

2003–2009 – проректор з наукових питань, Український Католицький університет

2006–2007, 1998–2003 – завідувач кафедри класичних мов, Український Католицький університет

1994–2001 – викладач класичних мов, Львівська богословська академія (з червня 2002 р. – Український Католицький Університет)

1990–1994 – викладач кафедри латинської мови, Львівський медичний університет

1987–1990 – лаборант кафедри латинської мови, Львівський медичний університет

           Інша діяльність

2009 — керівник перекладацького проекту кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій, Український Католицький університет

2005 — член редакційної колегії серії «In via»

2010 — член Вченої ради УКУ

2003–2009 — член Видавничої ради УКУ

1999–2002 — член Сенату Львівської богословської академії

1989 — член Наукового товариства ім. Т. Шевченка

           Наукові стажування

2011 –Інститут філології, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, кафедра неоелліністики

2008 – Notre Dame Catholic University (Indiana, USA)

2005 – Міжнародна академія філософії, Ліхтенштайн

2004 – Варшавський університет (стипендія фонду «Kasa im. Mianowskiego»)

2001 – Інститут східнохристиянських студій, Католицький університет (м. Наймеґен, Нідерланди)

1998 – стипендіат програми «Prospekt–2002», Католицький університет (м. Наймеґен, Нідерланди)

Дослідження

 • Перекладознавство та етнопсихолінгвістика у світлі теорії комунікації // Мова та міжкультурна комунікація. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 листопада 2012 року). У 2-х томах. Т. 1: Теоретичні та прикладні питання перекладознавства. Дніпропетровськ 2012, c. 25–31.
 • Конотативний синтаксис давньогрецької поетичної мови: структура, семантика, функція, переклад // Studia linguistica, т. 5 (ІІ) Київ 2011, с. 99–105.
 • Ерос бездомний, або Вічний подорожній у пошуках втраченого раю // Дух і літера 9–10 (Київ 2002) 357–368.
 • Внутрішньомовний компонент лексичного значення образних одиниць оригінального тексту та зумовлені ним трансформації поетичних образів у перекладі (на матеріалі зіставлення поетичних текстів грецької трагедії та їх українських перекладів) // Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія: Збірник наукових праць. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» 2001, с. 233–243.
 • Характерологічні власні імена в поетичних образах грецької трагедії: Проблема перекладу // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства. Ужгород: Видавництво УжНУ 2001, с. 386–398.
 • Logos spermaticos у Юстина: історія становлення поняття у християнській філософії і проблема перекладу // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції, Київ, 5–6 жовтня 2000 року. Львів: Видавництво ЛБА 2000, с. 118–130.
 • Етномовний компонент як вияв фонетичної різноструктурності зіставлюваних мовних систем (на матеріалі поетичних текстів грецької трагедії та їх українських перекладів) // Вісник Львівського університету. Серія іноземних мов, вип. 2. Львів 2000, с. 179–188.
 • Ритміко-фонічна організація віршованого твору як проблема перекладу // Записки Наукового товариства ім. Шевченка, т. 239. Львів 2000, с. 316–331.
 • Українські інтерпретації «Пісні-гімну до Афродіти» Сапфо // Проблеми літературознавства і художнього перекладу: Збірник наукових праць і матеріалів. Львів: НТШ 1997, с. 218–225.
 • Післямова і коментар до діалогу Платона «Гіппій Більший» // Платон. Діалоги. Київ: Основи 1995, с. 353–358.
 • Із спостережень над етнокультурним компонентом в українських перекладах старогрецької поезії // Записки Наукового товариства ім. Шевченка, т. 229: Праці Філологічної секції. Львів 1995, с. 362–367.
 • Исследование эстетических взглядов Филодема на музыку (на материале трактата Филодема Περὶ μουσικῆς) // Материалы Всесоюзной научной конференции «Проблемы античной культуры». Симферополь 1988.

Дидактична література:

 • Грецька мова: койне елліністично-римського періоду. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2011. 492 с. (У співавторстві з Галиною Шепель)
 • Джеймс Светнам. Вступ до вивчення грецької мови Нового Завіту. Львів: Видавництво ЛБА 1995. 400 с.
 • (Перекл. з англ., адаптація).
 • Латинська мова: Підручник для студентів фармацевтичних факультетів. Київ: Вища школа 1993. 255 с.
 • (Співавтори: А. Г. Ступінська, С. Я. Шарипкін, Л. Ю. Смольська та ін.).

Переклади:

 • Платон. Бенкет. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2005. (Переклад з давньогрецької).
 • Платон. Гіппій Більший // Його ж. Діалоги. Київ: Основи 1995, с. 81–107. (Переклад з давньогрецької).

Науково-редакторська діяльність:

 • Наукові записки Українського католицького університету, ч. 1–2. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2009– 2010. (У складі редакційної колегії).
 • Видавнича серія перекладів з класичних мов ΙN VIA, вип. 1, 2 (2005, 2007) (У складі редколегії серії).
 • Юрій Аввакумов. Витоки унійного богослов’я: проблема церковної єдності в обрядових дискусіях між Римом і Константинополем в ХІ–ХІІІ століттях. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2011. xvi + 448 с.
 • Єжи Аксер. De bona fide або університет як простір довіри: промова на випускних урочистостях в УКУ. Львів, 4 липня 2009. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2010. 16 с.
 • «Перехресні стежки»: збірник на пошану отця Івана Дацька з нагоди 60-ліття. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2007. 60 с. (У складі редакторів-упорядників).
 • Юзеф Жицінський. Бог постмодерністів. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2004. xix + 200 с.
 • Ідентичність і місія Українського Католицького Університету: Доповіді і дискусії інавгураційних урочистостей 25–29 червня 2002 року. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2003. 248 с. (У складі редакторів-упорядників).

Науково-організаційна діяльність

 • Міжнародна конференція «Quid est hodie philologia classica» (25-27 травня 2003 р.) – співорганізатори: кафедра класичних мов УКУ, Міжнародна школа гуманітарних наук Східної і Центральної Європи при Варшавському університеті; кафедра класичної філології ЛНУ ім. Івана Франка: голова оргкомітету
 • Конференція нового покоління богословів УГКЦ «Кайрос» (28-30 серпня 2004 р.): у складі оргкомітету
 • Міжнародна наукова конференція «Українсько-вірменські зв’язки» (29-30 травня 2008 р.) – співорганізатори:  Відділення вірменістики Мічіґанського університету, Український католицький університет, Центр українських історичних досліджень ім. П. Яцика (Канадський інститут українських студій) та Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства: у складі оргкомітету
 • Міжнародна наукова конференція, присвячена 65-м роковинам з дня смерті Андрея Шептицького (†1.11.1944), «Митрополит Андрей Шептицький – ієрарх, пастир, пророк» (30-31 жовтня 2009 р.):у складі оргкомітету

 

 • Історія ранньовізантійської історіографії
 • Методологія античної історіографії
 • Історія ранньохристиянської літератури
 • Історія ранньовізантійської літератури
 • Грецька мова: койне елліністично-римського періоду
 • Літургійна грецька мова
 • Латинська мова
 • Вчення про Логос у перших грецьких апологетів ІІ століття
 • Преображення в Орігена (коментар на Матвея ХІІ, 36−43):у співпраці з Олександрою Вакулою, кафедра богослов’я
 • Вчення про Ерос у Платона, Плотина і Діонісія Ареопагіта