2006-2010 – Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет, кафедра психології; кваліфікація «бакалавр психології».

2010-2011 – Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет, кафедра психології; кваліфікація «магістр психології».

2011-2014 – Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет, кафедра психології, аспірантура.

З 2011 – післядипломний навчальний проект МГО СРС на здобуття кваліфікації психотерапевта за методом кататимно-імагінативної терапії (символдрами)

З 2013 – післядипломний навчальний проект УСП на здобуття кваліфікації психотерапевта за методом арт-терапії

2011-2013 – Львівський геріатричний пансіонат; волонтерська діяльність у напрямку психологічної підтримки літніх людей

2012-2014 – ГО «Самопоміч»; психолог-тренер, ведуча семінарів та воркшопів для соціально активних пенсіонерів (тематика семінарів – комунікація з іншими, міжпоколінна взаємодія, вирішення сімейних конфліктів, стрес-копінг, психологічне та фізичне здоров’я, планування життя у пізній дорослості, щастя)

2012-2014 – Львівський Університет Третього Віку; викладач-тренер (курси – соціальна психологія, психологія щастя)

2012-2016 – Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет, кафедра психології, асистент (курси – клінічна психологія, основи психотерапії, психологія здоров’я, диференційна психологія)

2013-2014 – НГО «Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я», УСП; асистент менеджера соціальних проектів (організація заходів, тренерство – ХІ конгрес ЄКПП, конференція УСП, освітньо-терапевтичний проект для директорів шкіл та шкільних психологів «Соціальна робота в школах», тренінгів курс для Школи волонтерів ЛМЦ ССС, Школа попередження емоційного вигорання для соціальних працівників ЛМЦ ССС)

2013-дотепер – англо-український перекладач післядипломного навчального проекту УСП на здобуття кваліфікації психотерапевта за методом арт-терапії

2014-2016 – завідувач психологічної служби ЛНУ ім. І. Франка

 1. Horbal I. Psychological peculiarities of subjective well-being of residents in geriatric homes / I.Horbal // The Journal of Education Culture and Society. – 2011. – No. 2. – P. 27-37.
 2. Horbal I. Happy and healthy: The hypothesis of correlation between subjective well-being and psychological health and its role in late adulthood / I. Horbal // The Journal of Education Culture and Society. – 2012. – No. 2. – Wroclaw, 2013. – P. 36-49.
 3. Горбаль И. С. Как удержать счастье? Анализ концепций стабильности и изменчивости субъективного благополучия / И. С. Горбаль // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием«Личность и ее жизненный мир». – Омск: Изд. Омского гос. Ун-та, – С. 495-499.
 4. ГорбальІ. С. Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій у пізній дорослості / І. С. Горбаль // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т. ХІV, част. 3. – К., 2012. – 400 с. – C. 35-43.
 5. Горбаль І. С. Відчуття суб’єктивного благополуччя як передумова та втілення психологічного здоров’я особистості / І. С. Горбаль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія психологічна: збірник наукових праць / За ред. М. М. Цимбалюк. – Випуск 2 (2). – Львів: ЛДУВС, 2012. – 293-303.
 6. Горбаль І. С. Вплив життєстійкості на задоволеність життям мешканців геріатричного пансіонату / І. С. Горбаль // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2012. – Серія 12. Психологічні науки. – Вип. 37 (61). – С. 181-185.
 7. ГорбальІ. С. Значення емоційного інтелекту для суб’єктивного благополуччя осіб похилого віку / І. С. Горбаль // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – Том 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Частина 1. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 226–
 8. Горбаль І. С. Психологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя у пізній дорослості / І. С. Горбаль // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга 1. – 502 с. – С. 211-218.
 9. Горбаль І. С. Психологічні кореляти суб’єктивного благополуччя / І. С. Горбаль // Вісник Одеського національного університету. – Серія «Психологія». – 2013. – Том 18, Вип. 22, Частина 1. – Одеса: Астропринт, 2013. – С. 156-163.
 10. Горбаль І. С. Соціально-демографічні аспекти суб’єктивного благополуччя у літньому віці / І. С. Горбаль // Актуальні проблеми психології. – Київ, 2014. – Том 11. – Вип. 9. – С. 219-235.
 11. Горбаль І. С. Психологічні аспекти задоволеності життям як когнітивного аспекту суб’єктивного благополуччя у літніх чоловіків та жінок / І. С. Горбаль // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип. 1, Том 1. – Херсон, 2014. – С. 154-159.
 12. Горбаль І. С. Соціально-психологічні аспекти функціонування пенсіонерів як соціальної групи / І. С. Горбаль // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Психологічні науки». – Вип. 1, Том 2. – Херсон, 2015. – С. 61-65.
 13. Горбаль І. С. Особистісні чинники схильності студентів до маніпулювання поведінкою викладачів / І. С. Горбаль, А. С, Кравчук // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія «Психологія». – Подано до друку.
 14. Van Lith T. A brief evaluation to identify level of satisfaction of art therapy with undergraduate Ukrainian students / T. Van Lith, L. Bullock, Horbal, A. Lvov // Florida State University, USA. – Подано до друку.

Тези доповідей:

 1. Горбаль І. С. Особливості дезадаптації юнаків із психопатичними розладами / І. С. Горбаль // Психологічні проблеми сучасності: Тези V науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Львів, 2008. – C.21-23.
 2. Горбаль І. С. Психологічний аналіз сенсожиттєвих орієнтацій студентів із схильністю до невротизації / І. С. Горбаль // Психологічні проблеми сучасності: Тези VI науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Львів, 2009. –С. 8-9.
 3. Горбаль І. С. Особливості темпераменту баскетболістів-професіоналів / І. С. Горбаль, А. В. Сокальська // Психологічні проблеми сучасності: Тези VI науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Львів, 2009. –С. 39-41.
 4. Горбаль І. С. Життєві цінності студентів із схильністю до невротизації / І. С. Горбаль // Працюємо, творимо, презентуємо: Тези 78 міжвузівської конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 60-61.
 5. Горбаль І. С. Сенсожиттєві орієнтації студентів із різним рівнем невротизації / І. С. Горбаль // Тези XIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2009. – С. 132.
 6. Горбаль І. С. Особливості ціннісно-смислової сфери осіб із психосоматичними розладами (на прикладі виразкової хвороби) / І. С. Горбаль // Психологічні проблеми сучасності: Тези VIІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Львів, 2010. – С. 55-56.
 7. Горбаль І. С. Особливості ціннісно-смислової сфери юнаків та дівчат / І. С. Горбаль // Шевченківська весна 2010: Тези Міжнародної наукової-міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ, 2010. – С. 260-261.
 8. Горбаль І. С. Особливості сенсожиттєвої сфери людей із виразковою хворобою / І. С. Горбаль // Український науково-медичний молодіжний журнал. – Київ, 2010. – С. 349.
 9. Горбаль І. С. Особливості механізмів психологічного захисту осіб із виразковою хворобою / І. С. Горбаль // Актуальні питання нейронаук: Тези Міжвузівської конференції молодих вчених та студентів. – Харків, 2011. – С. 15-16.
 10. Горбаль І. С. Особливості ставлення до власного життя осіб похилого віку / І. С. Горбаль // Психологічні проблеми сучасності: Тези VIІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Львів, 2011. – С. 15-16.
 11. Horbal I. Theoretical Analysis of the Problem of Satisfaction with Life in Modern Psychology / I.Horbal // Психологічні проблеми сучасності: Тези VIІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Львів, 2011. – С. 102-103.
 12. Горбаль І. С. Можливості використання волонтерства для оптимізації соціально-емоційного функціонування та підвищення задоволеності життям осіб похилого віку / І. С. Горбаль // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологічне забезпечення волонтерської діяльності». – 2011. – С. 85-89.
 • Галецька І. І. Психологічний зміст феномену щастя та його роль у забезпеченні здоров’я у похилому віці / І. І. Галецька, І. С. Горбаль // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціальна адаптація дорослих осіб з порушенням розвитку», 31 серпня – 1 вересня 2012 року. – С. 109-115.
 • Горбаль І. С. Соціально-психологічні аспекти суб’єктивної оцінки якості життя у пізній дорослості / І. С. Горбаль // Психологічні проблеми сучасності: Тези IX науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 29-31 березня 2012 року. – Львів, 2012. – Т. 1. – 112 с. – С. 41-42.
 • Горбаль І. С. Взаємозв’язок задоволеності життям та життєстійкості у похилому віці за різних соціальних ситуацій / І. С. Горбаль // Матеріали XVI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 року. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 400 с. – С. 111.
 • Горбаль І. С. Особливості життєстійкості осіб похилого віку із різним ставленням до життя / І. С. Горбаль // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відпов. за випуск проф. В. П. Мельник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 320 с. – С. 269-272.
 • Горбаль І. С. Особливості емоційної сфери осіб похилого віку / І. С. Горбаль // Проблеми та перспективи педагогіки і психології у сучасному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 26.01.2013). – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 115-116.
 1. Горбаль І. С. Особливості суб’єктивного благополуччя та емоційного інтелекту осіб похилого віку / І. С. Горбаль // Психологічні проблеми сучасності: Тези Х науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (м. Львів, 11-12.04.2013). – Львів, 2013. – С. 16-18.
 2. Горбаль І. С. Особливості депресивності осіб похилого віку / І. С. Горбаль // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини» (м. Харків, 18-19.04.2013). – Харків, 2013. – С. 192.
 3. Горбаль І. С. Взаємозв’язок суб’єктивного віку літніх людей із показниками якості життя / І. С. Горбаль // Матеріали XVIІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 року. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 139.
 4. Горбаль І. Особливості емоційного благополуччя осіб похилого віку / І. С. Горбаль // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск проф. В. П. Мельник. – Львів : Малий видавн. центр філос. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 273–278.
 5. Горбаль І. С. Аналіз задоволеності різними життєвими сферами пенсіонерів у пізній дорослості / І. С. Горбаль // Психологічні проблеми сучасності : тези ХІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (м. Львів, 15-16.05.2014). – Львів, 2014. – С. 28-30.
 6. Горбаль І. Психологічні особливості задоволеності життям пенсіонерів літнього віку із різним способом життя / І. С. Горбаль // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск проф. В. П. Мельник. – Львів : Малий видавн. центр філос. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 286-290.
 • Горбаль І. Суб’єктивна оцінка стану здоров’я пенсіонерів у контексті задоволеності життям / І. Горбаль // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік ; відп. за випуск Л.Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 131–134.
 1. Горбаль І. Організація роботи психологічної служби ВНЗ: пропозиції та перспективи / І. Горбаль // Матеріали круглого столу «Психологічна служба в системі вищої освіти України: проблеми та перспективи розвитку», (Львів, 27 березня 2015 року). – Львів, 2015. – С. 6–7.
 2. Горбаль І. Як виміряти щастя? Сучасні методи дослідження суб’єктивного благополуччя / І. Горбаль // Тези XII науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Психологічні проблеми сучасності», (Львів, 14-15 травня 2015 року). – Львів, 2015. – С. 11–13.
 3. Horbal I. Happy Pensioners: Psychological Model of Subjective Well-Being in Late Adulthood / Horbal // Beyond Sciences Initiative (International Remote Conference). – Toronto, 2016. – Р. 18.
 4. Горбаль І. С. Старість існує? Особливості переживання пенсіонерами суб’єктивного віку / І. С. Горбаль // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Науковий прогрес третього тисячоліття». – Кривий Ріг, 2015. – С. 3-8.
 5. Horbal I. S. The connection of subjective well-being and material state indicators of the pensioners / I.S. Horbal // Psychology of Political and Economic Self-Constitution: Proceedings of the IV international scientific and practical seminar, Kyiv, May 20th, 2016 / Ed. By I. Bondarevskaya, E. Iordanescu. – Kyiv: Advance, 2016. – P. 128-132.
 6. Горбаль І. С. Активна старість у контексті суб’єктивного благополуччя: за і проти / І. С. Горбаль // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект», Львів, 3-5 червня 2016 року. – Львів, 2016. – С. 57-62.
 7. Жидачин А. Я. Психологічний аналіз сновидінь підлітків / А. Я. Жидачин, І. С. Горбаль // Тези XIIІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Психологічні проблеми сучасності», (Львів, 11-12 травня 2016 року). – Львів, 2016. – Подано до друку.
 8. Горбаль І. С. Стереотипи старості: аналіз уявлень молодшого покоління про суб’єктивне благополуччя пенсіонерів / І. С. Горбаль // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск доц. Л. В. Рижак. – Львів : Малий видавн. центр філос. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – Подано до друку.
 • Основи психології (для не-психологічних спеціальностей)
 • Патопсихологія
 • Математичні методи у психології
 • Історія психології
 • Психофізіологія