Психолог, кандидат психологічних наук (2011).

Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність психологія).

Підвищувала кваліфікацію у напрямку практичної психології та психотерапії у рамках навчального проекту Міжнародного товариство Кататимного переживання образів і імагінативних методів в психотерапії і психології.

2006-2015 – Викладала психологію у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Член Української спілки психотерапевтів, навчаючий психотерапевт Міжнародного товариства Кататимного переживання образів, дійсний член ГО “Інститут розвитку символдрами та глибинної психології”.

Посібник

1. Турецька Х. Патопсихологія: навчальний посібник / Х. Турецька, Т. Гурська. —

Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. — 160 с.

Статті, що входять у перелік видань ВАК:

1. Турецька Х.І. Особистісна ідентичність та віртуальна самопрезентація в Інтерет-

середовищі // 36ірник наукових праць інституту психології імені Г.Костюка. –К.–

2007.– Том 9.,Частина 3.– С. 389-396.

2. Турецька Х.І. Інтернет-залежність як предмет психологічного дослідження // Вісник

Львівського університету. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 365–375.

3. Турецька Х.І. Аналіз підходів до розуміння ідентичності в психологічній науці //

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник

наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного

університету. – Рівне, 2007. – Вип. 37. – С. 232–236.

4. Турецька Х.І. До проблеми діагностичних критеріїв особистісної ідентичності //

Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ

ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, 2008. – Вип..13. –

Ч.2. – С.258-266.

5. Турецька Х.І. Проблема емпіричного дослідження особистісної ідентичності. //

Вісник Львівського університету. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 359–267.

6. Турецька Х.І. Самопрезентація осіб, схильних до Інтернет-залежностіму

віртуальному середовищі // 36ірник наукових праць інституту психології імені

Г.Костюка. –К.– 2010.– Том 12.,Частина 1.– С. 583-594.

7. Турецька Х.І. Особливості особистісної ідентичності користувачів Інтернету як

чинник Інтернет-адикції // 36ірник наукових праць Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені

Г.Костюка. – Кам’янець-Подільський.– 2010.– Вип. 10.– С. 750-762.

8. Турецька Х. І. Вікові особливості сенсожиттєвих орієнтацій схильних до Інтернет-

залежності осіб / Турецька Х. І. // Збірник наукових праць інституту психології імені

Г. С. Костюка. – К., 2011. – Т. 13. – Ч. 4. – С. 395–409. – 0,5 др. арк.

9. Турецька Х.І.Психологічні чинники ставлення педагогів до інклюзивної освіти /

Турецька Х.І., Шляхтіна М.А. // Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том ІV (29) –

2011 р. – Тематичний випуск "Вища освіта України у інтеграції до європейського

освітнього простору" – 716с. – С.669-675.

10. Турецька Х.І. Вікові особливості самоставлення схильних до Інтернет-залежності осіб

/Христина Турецька// Освіта регіону – №1, – 2012 р. – С. 282-287.

11. Турецька Х. І. Психологічні  чинники  Інтернет-залежності / Х.І. Турецька // 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія

психологічна.– Львів.– 2012.– Вип. 2 (2).– С. 95-104.

12. Турецька Х. І. Сенсожиттєві орієнтації схильних до інтернет-залежності осіб / Х.І.

Турецька //  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія.–

Одеса.– 2012. –Т. 17. – Вип. 8 (20).– Ч. 1.– С. 613-619.

13. Турецька Х. І. Особливості сприймання музики юнаками з різними акцентуаціями

характеру /Христина Турецька, Ілона Тимчук// Освіта регіону – №4, – 2012 р. – С. 210-

214.

14. Турецька Х.І. Особливості емоційного інтелекту працівників сфери ІТ, схильних до

емоційного вигорання / Турецька Х.І. // Український психолого-педагогічний

науковий збірник – №2 (02), – 2014 р. – С. 141-147.

15. Турецька Х.І. Застосування імагінативних технік при психокорекції ПТСР в учасників

бойових дій / Турецька Христина// Пробеми гуманітарних наук : збірник наукових праць

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія

„Психологія” – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 37. – С.

126 – 137.

16. Турецька Х. І. Психотерапія ПТСР в учасників бойових дій із застосуванням

імагінативних технік / Христина Іванівна Турецька // Психологія і особистість. – 2016.

– №1. – С. 226–234.

Статті, що не входять у перелік видань ВАК:

1. Турецька Х. Становлення ідентичності: психоаналітична парадигма // Психологічні

студії: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. –

С. 106 –115.

2. Турецька Х. Інтернет-залежність: критерії діагностики, психологічні особливості

узалежених// Медицина світу. Спеціальний випуск: психіатрія. – Львів, 2009. – С.

66–68.

3. Турецька Х.І. Особистісна ідентичність і віртуальна реальність // Людина в сучасному

світі.  В трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна

монографія / [А. О. Вовк, О. В. Волошок, І. І. Галецька та ін.] ; за заг. ред. д-ра  філос.

наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана  Франка, 2012. – С.135-155.

Тези доповідей на конференціях:

1. Турецька Х.І. Проблема емпіричного дослідження особистісної ідентичності //

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми психологічного

здоров’я у сучасній психотерапії”. – Львів, 2006. – С.38-40.

2. Турецька Х.І. Інтернет-залежнісь: критерії діагностики // Тези звітної наукової

конференції філософського факультету. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана

Франка, 2007. – С.144-145.

3. Турецька Х.І. Психологічний аналіз феномену Інтернет-залежності // Тези V науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених “Психологічні проблеми

сучасності”. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.85-87.

4. Турецька Х. І. Особистісна ідентичність: діагностичні критерії та емпіричне

дослідження //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Дитина в

мені: психотерапія мого дитинства”, 2008. – С. 59-63.

5. Турецька Х. І. Криза ідентичності у віртуальній реальності // Тези звітної наукової

конференції філософського факультету. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана

Франка, 2008. – С.157-160

6. Турецька Х.І. Особливості самоставлення осіб, схильних до Інтернет-залежності //

Тези VІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених “Психологічні

проблеми сучасності”. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. –

С.12-13.

7. Турецька Х.І. Особистісна ідентичність Інтернет-залежних // Тези міжнародної

наукової конференції “Духовність. Культура. Людина.”– Львів, 15-16 квітня, 2010 р. –

Львів: Львівський національний університет імені І. Франка, Електронний ресурс.

Режим доступу: http://lnu.edu.ua/faculty/Phil/tezy_dkl_2010.pdf – С.90-91.

8. Турецька Х.І. Вікова специфіка особистісної ідентичності схильних до Інтернет-

залежност і // Тези VІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених

“Психологічні проблеми сучасності”. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана

Франка, 2010. – С.92-93.

9. Турецька Х. І. Особливості віртуальної самопрезентації схильних до Інтернет-

залежності / Христина Турецька // Тези звітної наукової конференції філософського

факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. –

С.269–272.

10. Турецька Х. І. Психологічні особливості користувачів порнографічних Інтернет-

ресурсів / Христина Турецька // Тези звітної наукової конференції філософського

факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 8. –

С.200–203.

  • Патопсихологія
  • Сучасні напрямки зарубіжної психології
  • Психологія Інтернету
  • Експериментальна психологія
  • Психокорекція

     

  • Психодіагностика