Бублик Тарас

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри церковної історії

Навчався в Українському Католицькому Університеті / Львівська Духовна Семінарія (1997-2004, спеціальність богослов’я); у 2004-2007 -на ліценціатській програмі в УКУ за спеціальністю церковна історія. 2014 захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська Греко-Католицька Церква в контексті державно-церковних і міжконфесійних відносин в Україні (1985-1991)». З 2004 працюю на посаді молодшого наукового співпрацівника Інститут історії Церкви УКУ; з 2014 – на посаді асистента кафедри церковної історії УКУ;з 2016 – старший викладач КЦІ. Священик УГКЦ.

 1. Бублик Т. Т. Відродження УГКЦ (1988-1991): проблематика міжконфесійних протистоянь / Т. Т. Бублик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. XXX. – С. 206-213.
 2. Бублик Т. Т. Участь греко-католицького мирянства у русі за легалізацію УГКЦ: на прикладі діяльності Комітету захисту УКЦ (середина 1980-х – початок 1990-х рр.) / Т. Т. Бублик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. XXXII. – С. 152-157.
 3. Бублик Т. Т. Діяльність патріарха Йосифа Сліпого щодо легалізації УГКЦ у світлі радянських документів (1960-1980-ті роки) / Т. Т. Бублик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXVII. – С. 152-157.
 4. Бублик Т. Т. «Грушівське чудо» крізь призму радянської антирелігійної пропаганди (1987-1988 рр.) / Т. Т. Бублик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки: зб. наукових праць. – Вип. XI. – К., 2014. – С. 14-22.
 5. Бублик Т. Т. Відродження УГКЦ крізь призму «мітингової демократії» (1988-1989) / Т. Бублик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: В-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 10. – С. 43-53.
 6. Бублик Т. Т. Еволюція стосунків греко-католиків з радянською владою (1985-1989) / Т. Т. Бублик // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2014 – Вип. 87. – С. 151-155.
 7. Бублик Т. Т. Історія виходу УГКЦ з підпільних умов існування: інтерв’ю з учасниками боротьби за легалізацію / Т. Т. Бублик // «Катакомбна Церква»: статті і матеріали / [ред. кол.: Я. Дашкевич (голова) та ін.]. – Львів: «Логос», 2009. – С. 60-82.
 8. Бублик Т. Т. Роль архієпископа Володимира (Стернюка) в легалізації УГКЦ в 1988-1991 роках / Т. Т. Бублик // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів: «Логос», 2011. – Кн. І. – С. 697-708.
 9. Bublyk T. Volodimir (Szternyuk) püspök (1907-1991) főpapi szolgálata / T. Bublyk // A reménység prófétái. Közép- és Kelet-Európai hitvallók, vértanúk a XX. Században. – Piliscsaba-Esztergom, 2009. – S. 53-59.
 10. Bublyk T. Legalization of the UGCC in thе Light of Relations between the Greek Catholics and the Soviet Authority in Years 1988-1989 / T. Bublyk // Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (30.09 – 2.10 2009, Bratislava) / [red. M. Fiamová, P. Jakubčin]. – Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010. – S. 346-356.
 11. Bublyk T. Архієрейське служіння архієпископа Володимира (Стернюка) в умовах «катакомб» (1972-1991 рр.) / T. Bublyk // Cirkev v okovách totalitného režimu. Likvidácia Gréckokatolickej cirkvi v Československu v r. 1950: medzinárodná vedecká konferencia (27. – 28.04.2010, Prešov) – Prešov, 2010. – S. 295-303.
 12. Діяльність патріарха Йосифа Сліпого та легалізація Греко-Католицької Церкви в Україні (1960-1980 рр.) // УГКЦ в контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій (до 150-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького та 70-ліття з дня ув’язнення патріарха Йосифа Сліпого): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 24-25 квітня 2015 р.) / за заг. ред. д. і. н. Е. Бистрицької (гол. ред.), д. і. н. І. Зуляка, д. ф. н. А. Колодного, д. і. н. П. Яроцького. – Тернопіль-Київ: Вектор, 2015. – С. 168-172
 13. Митрополит Андрей Шептицький та духовенство Львівської архієпархії в умовах радянської влади (1939-1941) // Збірник наукових статей за матеріалами V наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії України», 19-20 лист. 2015 р. [Текст]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – С. 117-126

 

 • Історія Церкви в Україні
 • Історія християнства
 • Історія східного християнства
 • Спецкурс «Жива історія УГКЦ»