Папа Іванна

Кандидат історичних наук

Освіта
Вищу освіту здобула на історичному факультеті Львівського національного університету
імені Івана Франка (2005-2010 рр., тема магістерської роботи: „Трубадури в першій половині
ХІІІ ст.: аспекти творчості та еволюція світогляду”).
У 2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі історії середніх віків та візантиністики
історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.
У 2014 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України захистила
дисертацію на тему “Походження князівських родів у Великому князівстві Литовському”
(науковий керівник – д.і.н, проф. Войтович Л. В.). Науковий ступінь: кандидат історичних
наук, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія.
Вересень-листопад 2012 р. – стипендійна програма Thesaurus Poloniae – 3-місячне
стажування при Międzynarodowy Centrum Kultury (Краків).
Липень 2013 р. – стипендійна програма IBI AL/MNiSW (Варшава) – місячне стажування при
Варшавському університеті.
Вересень 2014 – липень 2015 року – стажування в Інституті історії Яґеллонського
університету (Краків) в рамках Programu Rządu RP dla Młodych Naukowców (тема
кваліфікаційної роботи: „Підгорецький замок в житті і діяльності Євстахія Санґушки
(1867–1903)”).

Досвід роботи:
Липень–жовтень 2010 р. – старший лаборант кафедри археології і спеціальних галузей
історичної науки історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.
Вересень 2015 – вересень 2016 – лаборант навчально-методичної лабораторії історичного
факультету ЛНУ ім. І. Франка.
З вересня 2016 р. по даний час – старший викладач кафедри КлаВіС Гуманітарного
факультету УКУ (за сумісництвом) і провідний бібліотекар Бібліотеки УКУ.

1. Папа И. Русские скоморохи в контексте европейской культуры странствующих
музыкантов-артистов // Сolloquia Russiсa. T. I. Ruś Średniowieczna a sąsiedzi
(IX–połowa XIII wieku), materiały pokonferencyjne z międzynarodowej konferencji
naukowej Kraków, 24–26 listopada 2010 r. / pod red. V. Nagirnego. – Kraków, 2011. – S.
108–116.

2. Папа І. “Miesięcznik Heraldyczny” i “Rocznik Towarzystwa Heraldycznego” як джерела
до вивчення “Генеалогічної війни” (1908–1939 рр. // Генеалогічні записки. – Львів,
2011. – Вип. ІХ (нової серії ІІІ). – С. 41–46.
3. Папа І. Загадка походження князя Федька Несвіцького: давні та новітні дискусії //
Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,
2011. – Випуск 46. / За ред. Р. Сіромського. – С. 42–64.
4. Папа І. Гедиміновичі у Галичині та на Волині у ХІV – ХV cт. // Сolloquia Russiсa. –
Краків, 2012. – Серія І, том 2. Князівства Галицької і Волинської земель в
міжнародних відносинах ХІ – XІV століть. Матеріали ІІ Міжнародної наукової
конференції, Івано-Франківськ, 20–22 жовтня 2011 р. – С. 139–155.
5. Папа І. “Жидачівські грамоти” Федора Любартовича: проблема антентичності //
Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. В. Александрович]. – Львів: Інститут
Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – Вип. 6. – С. 291–314.
6. Папа І. Дискусії навколо походження князівського роду Сангушків як початковий
етап “генеалогічної війни” // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло,
2012. – Випуск XVI. – С. 497–511.
7. Папа І. Жидачівське князівство і Гедиміновичі: спірні питання історії // Фортеця.
Збірник заповідника “Тустань”. – Львів, 2012. – Книга 2. – С. 177–184.
8. Папа И. Источники к генеалогии княжеского рода Сангушков: факты versus легенды //
Rossica Antiqua / Отв. ред. А. В. Майоров. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (7). –
C. 180–213.
9. Папа І. Джерела до генеалогії княжого роду Санґушків у краківських архівних
зібраннях // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім.
І. Франка, 2013. – Вип. 48. / За ред. Р. Сіромського. – С. 61–76.
10. Папа І. Проблеми княжої доби на сторінках журналу “Rossica Antiqua” [Рецензія] //
Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. В. Александрович]. – Львів: Інститут
Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – Вип. 7. – C. 239–245.

Археологія та давня історія України

Велике Князівство Литовське

Литовсько-руські князівські роди

Генеалогія

Родові традиції

Середньовічна культура