Питльована Лілія

Доцент кафедри світової історії нового і новітнього часу

Викладач кафедри з 2004 р., доцент кафедри з 2011 р.

Керівник педагогічної практики студентів 4-го курсу бакалаврської програми Гуманітарного факультету спеціальності 6.020302 “Історія”.

У 1994 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (тема дипломної роботи: «Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ ХХ ст.»; науковий керівник: к. і. н., доц. В. Гордієнко; рік присудження диплому: 1994), у 2004 р. закінчила аспірантуру на кафедрі нової та новітньої історії Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «Всесвітня історія» (тема: «Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ- ХХ ст.: проблеми колоніального поділу Африки»; науковий керівник: к. і. н., доц. М. Рожик; рік присудження диплому: 2004).

У 2008 р. отримала грант Інституту відкритого суспільства на розвиток навчальних програм в Curriculum Resource Centre (Будапешт, Угорщина).

Посібники:

  • Питльована Л.Ю. Великобританія у новітній час. (Матеріали до курсу “Країнознавство”): Навчальний посібник. – Львів: ЛВІ, 2005. 98 с. (співавтор Бураков Ю.В.)
  • Питльована Л.Ю. Міжнародні відносини та зовнішня політика (ХХ – початок ХХІ ст.): Матеріали до курсу: Навчально-методичний посібник. – Львів: Львів: ЛВІ, 2006. – 205 с. (співавтори Бураков Ю.В., Феденко О.В.)
  • Геополітика. Військово-політичні аспекти: Навчальний посібник. – Львів: ЛІСВ, 2008/ Питльована Л. Ю. Розділ ХІ. Україна – країни Азії та Африки (співавтор – Бураков Ю.В.). – С. 291-323.
  • Питльована Л.Ю. „Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки: Міжнародні відносини: Навчальний посібник” („Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” № 1.4/18- Г-1707 від 15.10.2007). – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2008. – 211 с.
  • Учасник авторського колективу Енциклопедичного словника “Світова історія ХХ століття” за ред. І. Підкови та Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008.

Найприкметніші публікації за останній період:

√  The Imperial German Navy and submarine warfare in British visual propaganda during the Great War / Liliya Pytlovana / Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття (до 70-річчя завершення Другої світової війни): Збірка тез доповідей Міжнародної наукової конференції 21-23 жовтня 2015 р. – Львів: НАСВ, 2015. – С. 145-146.

√  Стара та нова «холодна війна» у баченні американських лівих інтелектуалів: Ноам Хомскі / Лілія Питльована / Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство, Ч. 1.: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 36-44.

√  Англо-німецькі суперечності на африканському континенті на зламі ХІХ – ХХ ст. та їх роль у наростанні кризи системи міжнародних відносин  напередодні Першої світової війни / Лілія Питльована / Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: Матеріали всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 19-25.

√  Історія британського часопису «Панч» (1841-2002): феномен популярності // Військово-науковий вісник. Вип.21. Львів: АСВ, 2014. С.234-248.

√  Друзі та вороги Великої Британії на сторінках часопису «Панч» 1890 р.: сатиричні образи у контексті загальнополітичного дискурсу // Військово-науковий вісник. Вип.21. Львів: АСВ, 2014. С.177-189.

√ Антибританська політична карикатура у Німеччині як засіб пропаганди у період першої світової війни // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. № 784. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 76-84.

√ США у воєнних конфліктах зламу ХІХ – ХХ ст. в оцінках американської історіографії // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. № 752. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 199-205.

√ Наслідки Суецької кризи 1956-1957 рр. у контексті глобальної зовнішньої політики США // Військово-науковий вісник. Вип.18. Львів: АСВ, 2012. С.296-306.

√ Ідеї соціального дарвінізму у зовнішній політиці США кінця ХІХ початку ХХ століття в оцінках американської історіографії // Військово-науковий вісник. Вип.17. Львів: АСВ, 2012. С.212-224.

Методичні рекомендації:

√ Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Історія країн Азії та Африки новітнього часу» для студентів гуманітарного факультету. Львів: Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету, 2012. 50 с.

  • Світова історія ХХ століття
  • Історія країн Азії та Африки ХХ століття
  • Історія Стародавнього Сходу.

Спецкурси:

  • «Особливості внутрішнього та зовнішньополітичного становища США  наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.»
  • Історія Британської імперії (ХVІ – початок ХХ ст.)