Кандидат психологічних наук (2010 рік захисту), доцент (2015 рік присвоєння звання).

Закінчила магістратуру та аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю психологія. Навчалась за магістерською та докторантською програмою у Варшавському університеті .

Поряд з цим навчалась на багатьох психотерапевтичних проектах, таких як:

2003-2004 Програма з індивідуального та сімейного психологічного консультування (асоціацією практикуючих психологів Львівщини);

2004-2005 Програма навчання НЛП-терапевт.

2005-2006 Програма навчання «Відео Інтерактивний Тренер»

2014-2015 Пройшла курс підвищення кваліфікації на тему «Семінар психолого-педагогічних знань» на кафедрі психології, педагогіки та соціального управління НУ «Львівська політехніка»;

2016 Розпочато міжнародне стажування: «International Program “Training of Trainers” TOT-EUROPEAN-2016

Викладацький досвід розпочала з 2008 року, будучи аспіранткою. З 2008 року читала лекції, проводила практичні заняття у Львівському державному університеті внутрішніх справ, Національному університеті «Львівська політехніка» та з 2016 року викладає у Українському Католицькому Університеті.

З 2015 року читає лекції англійською мовою для студентів НУ з англійською мовою викладання «Львівська політехніка».

Окрім викладацького досвіду активно проводить психологічні тренінги за різною тематикою.

Публікації у іноземних журналах на англійською мовою:

 1. Semkiv I. et al. (2016). In Measurement of Psychological Entitlement in 28 Countries.European Journal of Psychological Assessment, 1-35 (Impact Factor: 2.53)
 2. Semkiv I., Zakharko O. (2016). The development of femininity within an intimate relation witj a man, illustrated by the example of the myth of Eros and Psyche. European Humanities studies: State and Society. Vol. 1, pp. 115-128.
 3. Semkiv I. (2016). Cultural adaptation of S. Schwartz – Portrait Value Questionnaire in Ukrainian sample // Materialy IV Zjazdu [Sekcji psychologii miedzykulturowej PSPS] (21-22 kwietnia 2016r.) / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II – Lublin., 2016. – pp. 10-11.

Публікації у іноземних виданнях на польською мовою:

 1. Semkiv I., et al. (2014) Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych (Cultural dimensions of entitlement). Psychologia Społeczna, 29 . pp. 220-240.

Публікації у іноземних виданнях на російською мовою:

 1. Семкив И. Возрастные особенности эгоцентрической направленности личности // Материалы международной межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов [Психология ХХІ века] / Санкт-Петербургский государственный университет – С.- Петербург.,2003. – С. 189-190.

Монографії:

 1. Семків І.І. Розділ 11 в монографії. Індивідуальні цінності як чинник суб’єктивного благополуччя // Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 2. Психолого-антропологічний контекст : колективна монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 239-273.

Навчальні посібники, методичні видання:

 1. Семків І. Соціальна психологія. Частина 1. Конспект лекцій з дисципліни “Соціальна психологія” для студентів спеціальності 6.030103 “Практична психологія” / Семків І.І. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. – 85с.
 2. Семків І.І. Психологічна діагностика цінностей методикою Ш. Шварца “Портрет цінностей” (культурна адаптація Семків І.І.). Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Соціальна психологія” для студентів спеціальності 6.030103 “Практична психологія” / Семків І.І. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2014. – 20с.
 3. Семків І. Бакалаврська робота: методичні вказівки до написання та захисту для студентів ІV курсу напрям підготовки 6. 03010300 «Практична психологія» / І.І. Семків. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 36с.
 4. Семків І. Написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Загальна психологія». Методичні вказівки для студентів І курсу спеціальності 6.030103 “Практична психологія” / І.І. Семків. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 40с.
 5. Семків І.І. Психологічна діагностика вольової сфери особистості. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Загальна психологія. Частина 2.” для студентів спеціальності 6.030103 “Практична психологія” / Семків І.І. – Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 22с.
 6. Семків І.І. Психологічна діагностика емоційної сфери особистості. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Загальна психологія. Частина 2.” для студентів спеціальності 6.030103 “Практична психологія” / Семків І.І. – Львів. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 35с.

Статті в Українських фахових виданнях:

 1. Семків І. Психометричні показники та адаптація методики Р. Стили «KPIKS» (українська версія: опитувальник вимірювання індивідуального соціального капіталу (ОВІСК) адаптація І.Семків) / І.І. Семків // Гуманітарний вісник з психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет ім.Г. Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. Психологія. – С.136-147.
 2. Семків І. І. Адаптація методики Ш. Шварца "Портрет цінностей" українською мовою / І. Семків // Практична психологія та соціальна робота : щоміс. наук.-практ. освітньо- метод. журн. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Социс-прес, 2013. – № 1. – С. 12-28
 3. Семків І.І. Суб’єктивне благополуччя як психологічна винагорода за проявлену соціальну активність / І.І. Семків // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія №12 Психологічні науки : зб. Наукових праць – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 37(61). – С. 234-237
 4. Семків І.І. Методологічні підходи до дослідження соціального капіталу у психології / І.І. Семків // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 5. – К. : Гнозис, 2012. – С.119-124.
 5. Семків І.І. Емпіричне дослідження психологічної структури громадянської активності студентської молоді / І.І. Семків // Соціальна психологія. – №1-2 (51-52). – 2012. – С. 178-187
 6. Семків І.І. Ресерсний підхід до розуміння соціального капіталу у психології / І.І. Семків // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України. – Випуск 12. – К.-П. : Аксіома, – 2012. – С.501-511.
 7. Семків І.І. Емпіричне дослідження статево-гендерних особливостей соціальної активності студентської молоді / І.І. Семків // . – Випуск 27 (30). – К., 2011. – С. 336- 345.
 8. Семків І.І. Емпіричне дослідження впливу соціальної дистанції на процес атрибуції / І.І.Семків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – Випуск 1. – Л.: Видавничий центр Львівського державного університету внутрішніх справ, – 2010. – С.79-91
 9. Семків І.І. Індивідуальні цінності як психологічні механізми формування соціального капіталу / І.І.Семків // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України. – Випуск 10. – К.-П. : Аксіома, – 2010. – С.699-709
 10. Семків І.І. Опис розробки методики «Довіра» / І.І. Семків // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 4. – К. : Гнозис, 2010. – С.434-439
 11. Семків І.І. Ціннісно-мотиваційна модель студентської активності: емпіричне дослідження / І.І. Семків // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави / За ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2010. – Вип. 10. – С. 170-178
 12. Семків І.І. Довіра у структурі соціального капіталу: психологічний аналіз / І.І. Семків // Соціальна психологія. – №5 (43). – 2010. – С. 99-106.
 13. Семків І.І. Соціально-психологічна природа студентської активності у навчальному закладі / І.І. Семків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – Випуск 1. – Л.: Видавничий центр Львівського державного університету внутрішніх справ, – 2010.
 14. Семків І.І Адаптація методики дослідження соціального капіталу Р. Стили “KPIKS” / І.І. Семків // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави / За ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2009. – Вип. 9. – С. 88-98
 15. Семків І.І. Цінності як чинники суб’єктивного благополуччя студентської молоді / І.І. Семків // Психологічні перспективи / За ред. М. М. Слюсаревського. – Луцьк : Вежа, 2009. – Вип. 14 – С.157-163.
 16. Семків І.І. Адаптація методики «Портрет цінностей» (Portrait Values Questionnaire) / І.І. Семків // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія №12 Психологічні науки / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2009. – Вип. 26(50). Частина ІІ. – С. 289-294.
 17. Семків І.І. Зв'язок оптимізму та довіри як чинників соціальної активності студентської молоді / І.І. Семків // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред.. С.Д. Максименка, М.Л.Смульсона. – К., 2009. – Т.8. Вип. 6. – С. 241-250.
 18. Семків І.І Індивідуальні цінності як чинники активності студентів у навчальному закладі/І.І. Семків//Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / За ред. І. П. Маноха. – К. : Гнозис, 2008. – Т. ІІ (9). Додаток 3. – С. 533-537.
 19. Семків І.І Поляки та українці у ціннісно-нормативному вимірі суспільства І.І. Семків // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави / За ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 8. – С. 385-394.
 20. Семків І.І Чи пролягає шлях до довіри через соціальний капітал? / І.І. Семків // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Гнозис, 2007. – Т. ІХ. Частина 2. – С. 285-290
 21. Семків І.І Порівняння ціннісних орієнтацій польської та української студентської молоді / І.І. Семків // Наукові записки інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2007. – Випуск 32. – С. 503-511
 22. Семків І.І Індивідуальні цінності у дискурсі психологічних теорій / І.І. Семків, І.І. Галецька // Соціогуманітарні проблеми людини / за ред.. М.І. Долішнього. – Л., 2006. – №2 – С. 192-203.
 23. Семків І. Ціннісні орієнтації батьків дітей з особливими потребами. Наукові записки інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Главник, 2005. – Випуск 26. – С.39-45.
 • Соціальна психологія
 • Основи психології
 • Вступ до спеціальності