Синчак Олена

Старша викладачка української мови на кафедрі філології
Викладачка української мови як іноземної в Школі української мови та культури УКУ

2007 р. завершила магістерську програму з прикладного мовознавства (спеціальність “Українська мова та література”, “Українська мова як іноземна”) на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. 2008 р. завершила Експериментальну магістерську програму з культурології при цьому ж університеті. 2011 р. захистила дисертацію на тему “Прагмариторичні та когнітивно-семантичні особливості жіночого автобіографічного дискурсу (на матеріалі української, польської та англійської мов)” в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова в Києві та здобула ступінь кандидата філологічних наук.

 

Підручники та навчальні матеріали

 1. “Яблуко”: підручник з української мови як іноземної (вищий рівень). – Львів: Видавництво УКУ, 2015. – 360 с.
 2. “Яблуко”: робочий зошит до підручника з української мови як іноземної (вищий рівень). – Львів: Видавництво УКУ, 2015. – 144 с.
 3. Додаток “Комунікативні ігри та розваги” до підручника з української мови як іноземної “Яблуко” (вищий рівень). – Львів: Видавництво УКУ, 2015. – 58 с.

Підручники у співавторстві

 1. Україна-Польща: діалог культур: Підручник з української мови для поляків / Олена Синчак, Світлана Романюк, Олександра Антонів. – Варшава, 2014.
 2. Гендерована мова: вектори влади і впливу / Олена Синчак // Гендер для медій / За ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманова. – К.: Критика, 2013. – С. 17-134.

 

Наукові статті

  1. Синчак, О. Дискурс-аналіз як методологічне підґрунтя для розробки підручника з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2014. – Вип.10. – С. 203-210.
  2. Синчак, О., Антонів, Л. Україна-Польща: діалог культур (про нову концепцію підручника з української мови для поляків) // Studia Ucrainica Varsoviensia. – Варшава, 2013. – С. 15-24.
  3. Синчак, О. Фемінітиви між молотом і кувалдою: як мова відображає гендерну сегрегацію на ринку праці // Commons: журнал соціальної критики. – 2013. – № 3. – С. 86-88.
  4. Синчак, О. Гендер крізь смислову призму медій // Я. – 2012. – № 3 (31): Гендер і медіа. – С. 5-7.
  5. Синчак, О. Як мова вбиває експерток // Критика. – 2011. – № 11-12 (169-170). – С. 33-35.
  6. Синчак, О. “Жіноча” риторика: Репертуар стратегій, фігур, аргументів (на матеріалі текстів О. Забужко, М. Ґретковської, М. Анґелу) // Studia methodologica. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Т. 32. – С. 193–202.
  7. Синчак, О. Мова в дії: Лінгвориторичний підхід до аналізу дискурсу // Мовознавчий вісник: Зб. наук. праць / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г. І. Мартинова. − Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2010. − Вип. 10. − С. 141-145.
  8. Синчак, О. Ґендерні та сексуальні метафори в жіночому автобіографічному дискурсі (О. Забужко, М. Ґретковська) // Форум ґендерних освітніх центрів “Сучасні тенденції ґендерної освіти в Україні” (17-18 лютого 2010 р., Київ). – K.: Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні, 2010. – С. 86-90.
  9. Синчак, О. Етностилі жіночої самопрезентації на сцені автобіографічного письма  (М. Анґелу, М. Ґретковська, О. Забужко) // Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” імені Сергія Бураго (21-25 червня 2010, Київ). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2010. – Т. 140. – Вип. 13. – С. 72-81.
  10. Synchak, O. P. Pregnant Language: Ukrainian and English Gender Metaphors for Creativity // Женщина. Общество. Образование : Материалы 12-ой междунар. науч.-практ. конф. (18-19 декабря 2009 г.) – Минск: Женский институт ЭНВИЛА, 2010. – C. 593-595.
  11. Синчак, О. П. “Ми” vs. “Вони”: Етноніми і расові найменування в жіночих автобіографіях (Майя Анґелу, Оксана Забужко) // Семантика мови і тексту: Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2009 року). − Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2009. − Частина ІІ. − С. 303-306.
  12. Синчак, О. П. Риторичне значення рольового дейксису в жіночому автобіографічному дискурсі (“Польові дослідження з українського сексу” О. Забужко) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. − Вип.17: Зб. наук. праць. − К.: ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2009. − С. 94-104.
  13. Синчак, О. П. Риторика: Експансіонізм чи відокремлення // Studia methodologica. − 2009. − Вип. 29. − С. 71-76.
  14. Сынчак, Е.П. Языково-риторическая позиция женщин-писательниц (М. Анджело, О. Забужко) // Материалы ХIII Международной научно-практической конференции “Риторика и культура общения в общественном и образовательном пространстве”, 21–23 января 2009 года / Под ред. В.И. Аннушкина. – М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2009. – С. 431-438.
  15. Синчак, О. Труднощі вивчення української мови в польськомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 186-188.
  16. Синчак, О. Внутрішній світ і поведінка української жінки як об’єкт лінгвокраїнознавчих студій // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 186-192.
  17. Синчак, О. Зовнішній вигляд української жінки як об’єкт фразеологічної репрезентації (ґендерний аспект) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского: Научный журнал. – Симферополь, 2005. – Т. 18 (57). – № 1. – С. 208-211.

 

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Українська мова: публічний виступ
 • Українська мова: академічне письмо
 • Мистецтво самопрезентації
 • Українська мова як іноземна
 • Українська мова для дипломатії
 • Ґендерно чутлива мова в медіях: виклики й успіхи