Горбунова Вікторія

Доктор психологічних наук, завідувачка кафедри клінічної психології УКУ, психотерапевт, письменниця

Народилась 11 липня 1977 року, м. Тираспіль, Молдова.

2012-2014 – докторантура Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Доктор психологічних наук (ДД №004106 від 26 лютого 2015 року за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи). Тема дисертації: «Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма».

2000-2003 – аспірантура Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Кандидат психологічних  наук (ДК №022308 від 11 лютого 2004 року за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Тема дисертації: «Психологічні чинники формування етнічної свідомості у юнацькому віці».

1994-1999 – факультет підготовки вчителів початкових класів Житомирського державного університету імені Івана Франка. Спеціальність – вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти (ТМ № 11316252).

2013-2016 – «Когнітивно-поведінкова психотерапія» (Український Інститут КПТ);

2016 – «Схема-терапія груп» (Український Інститут КПТ, Міжнародна асоціація Схема-терапії);

2015 – «Схема-терапія подружніх пар» (Український Інститут КПТ, Міжнародна асоціація Схема-терапії);

2015 – «Схема-терапія» (Український Інститут КПТ, Міжнародна асоціація Схема-терапії);

2013-2015 – “Психодрама тет-а тет: монодрама як метод психологічного консультування і психотерапії» (Кримський Психологічний Центр гуманістичних напрямів «Розвиток»);

2012-2016 – «Психодрама» (Московський інститут гештальту і психодрами, Федерація європейських асоціацій психодрами)

2014 – «Травмо-фокусована когнітивно-поведінкова психотерапія: програма для тренерів методики» (Український Інститут КПТ);

2014 – «Майндфулнес орієнтована когнітивна терапія» (Оксфордський центр Майнфулнес-терапії);

2014 – «Діти і війна: навчання коупінг-навичок» (Міжнародна фундація «Діти і війна»);

2012-2013 – "Танцювально-рухова терапія: базовий курс» (Всеукраїнська асоціація танцювально-рухової терапії);

2011-2012 – «Консультування в методі позитивної психотерапії (Український інститут позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту, Всесвітня асоціація позитивної психотерапії).

2016 – по сьогодні: завідувачка кафедри клінічної психології Українського католицького університету, академічний директор магістерської програми «Клінічна психологія з основами КПТ»;

2016 – по сьогодні: член Науково-методичної комісії МОН України (наказ МОН України від 6 квітня

2016 року № 375);

2016 – по сьогодні: психотерапевт Центру психічного здоров’я та травматерапії «Простір надії» УКУ;

2016 – по сьогодні: професор кафедри практичної психології та психотерапії Житомирського державного університету імені Івана Франка;

2014-2015: провідний науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;

1999 – 2016: викладачка психології кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Доцент кафедри соціальної та практичної психології(02ДЦ № 011959 від 20.05.2006 р.);

2001-2003: психолог комерційного банку «Фінанси та Кредит», м. Київ;

2009 – по сьогодні: психолог-консультант, психотерапевт, приватна практика;

1998-1999: психолог Колегіуму № 34, м. Житомир.

  • Грант від Міжнародного фонду «International Alert» на створення  модельного центру психічного здоров’я та травматерапії (2016-2017, Україна) – співвиконавець.
  • Грант Міжнародного фонду «Відродження» на розробку методики: Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО" (2016, Україна) – співвиконавець.
  • Грант від Канадійського фонду «Дітям Чорнобиля» на впровадження системи заходів підтримки дітей, які зазнали травми внаслідок дій на Сході України" (2015-2016, Україна) – співвиконавець.
  • Грант від Канадійського Інституту Українських досліджень та Альбертського університету на дослідження впливу травми Голодомору на психіку українців (2016, Україна) – співвиконавець.
  • Науковий проект МОН України “Ціннісна підтримка особистості при переході до кредитно-модульної системи навчання” (№1043) – співвиконавець.
  • Науковий проект з адаптації психологічних тестів спільно із «ОС Україна» (HCS Integrity Check, Agentic
  • Leadership Questionnaire, Organizational-Emotional Intelligence Questionnaire) – співвиконавець.
  • Грант Президента України для молодих учених “Внутрішня мотивація як чинник особистісного розвитку молоді” (№ держреєстрації GP/F27/0189) – співвиконавець.
  • Проект Державного фонду фундаментальних досліджень “Творчість як засіб особистісного зростання та гармонізація людських стосунків” (№ 07.07.00092) – співвиконавець.

Художні та науково-популярні книги

1. Горбунова В.В. Записки шкільного психолога / Вікторія Горбунова. – К.: Нора-друк, 2009. –

216 с.

2. Горбунова В.В. Надра банку / Вікторія Горбунова. – К..: Нора-друк, 2011. – 200 с.

3. Горбунова В.В. Мрія про маленьке життя / Вікторія Горбунова. – К.: Нора-друк, 2010. – 200 с.

4. Виховання без нервування / Вікторія Горбунова. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного

Дозвілля», 2014. – 400 с.

5. Виховання без травмування / Вікторія Горбунова. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного

Дозвілля», 2016. – 320 с.

Монографії та посібники

1. Горбунова В.В. Ціннісна підтримка розвитку здібностей у віці середньої дорослості /

В.В. Горбунова // Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень

/ За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – С. 242-258.

2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: навчальний посібник /

В.В. Горбунова. – Київ: Професіонал, 2007. – 238 с.

3. Горбунова В.В. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу

“Експериментальна психологія” / В.В. Горбунова // Професійно-орієнтовані завдання з

психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир, 2010. – С. 311-335.

4. Горбунова В.В. Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: теорія, методика, програма

розвитку : монографія / В.В. Горбунова, В.О. Климчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,

2014. – 110 с.

5. Горбунова В. В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та

розвитку команд : монографія / Вікторія Горбунова. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,

2014. – 380 с.

6. Горбунова В.В., Карачевський А.Б., Климчук В.О., Нетлюх Г.С., Романчук О.І. Соціально-

психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО: посібник для ведучих груп : навчальний

посібник. – Львів : Інститут психічного здоров’я Українського католицького університету, 2016.

– 91 с.

Основні статті

1. Горбунова В.В. Контракт у практичній психології / Практична психологія соціальна робота. –

№ 2. – 2005. – С. 1-5.

2. Горбунова В. В. Этические дилеммы в психологической практике // Психологический журнал.

– 2010. – Том 31, N 4. – С. 113-119.

3. Горбунова В.В. Проблемы исследования имплицитных теорий // Вопросы психологии. – 2011.

– №4. – С. 119-128.

4. Горбунова В.В. Поняття про команду: істотні ознаки та характеристики / Вікторія Горбунова //

Соціальна психологія. – 2012. – № 1-2 (51). – С. 47-53

5. Ціннісна природа міжсуб'єктної інтеракції в командах // Соціальна психологія. – 2012. – № 3.

– С. 91-100.

6. Горбунова В.В. Успішність у діяльності: проблема прогностичності психологічного аналізу

/Вікторія Горбунова // Психологія та суспільство. – 2012. – № 4. – 103-109.

7. Горбунова В.В. Технології командотворення: коротка систематика та аналіз обмежень //

Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка

НАПН України ; Т. 1 : Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія.

– К., 2012. – Вип. 33. – С. 43-47.

8. Горбунова В.В. Прогностична ймовірність психологічного аналізу в просторі командних

взаємин / В.В. Горбунова // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових

праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. : Вид-во “ГНОЗІС”, 2012, Т.

ХIV, ч. 5 – С. 49-57.

9. Горбунова В.В. Ціннісно-рольові засади особистісного успіху у командній діяльності / Вікторія

Горбунова // Практична психологія та соціальна робота. –2013. – № 3. – С. 19-24.

10. Горбунова В.В. Психодіагностика цінностей у практиці командотворення / Вікторія Горбунова

// Психологія особистості. – 2013. – №1. – С. 198-206.

11. Горбунова В. Ценностно-ролевая реконструкция жизненного мира личности в практике

психологической помощи / Виктория Горбунова // Консультативна психология и

психотерапия. – 2013. – №4. – С. 133-143.

12. Горбунова В.В. Ціннісно-рольова картографія міжсуб’єктної інтеракції в командах /

В.В. Горбунова // Психологічні перспективи. – 2014. – Випуск 24. – С. 55-65

13. Горбунова В.В. Ціннісна готовність до командної діяльності: досвід розробки

психодіагностичного інструменту / В.В. Горбунова // Проблеми політичної психології та її роль

у становленні громадянина української держави : Зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 14. – С. 65-74.

14. Горбунова В.В. Формування команд засобами ціннісно-рольової картографії // В.В. Горбунова

// Проблеми політичної психології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 1 (15). – С. 247-257.

15. Горбунова В.В. Робота з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) у рамках когнітивно-

поведінкової терапії / В.В. Горбунова // Психологічна допомога особистості, що переживає

наслідки травматичних подій : зб. статей / Ін-т соціальної та політичної психології ;

Представництво Польської академії наук у м. Києві ; Соціально-психологічний методичний

реабілітаційний центр. – К. : Міленіум, 2015. – С. 26-35.

16. Горбунова В.В. Індивідуальні поведінкові моделі командної інтеракції: ціннісно-рольовий

аналіз / В.В. Горбунова // Наукові студії з соціальної та політичної психології. – 2015. – С. 127-

136.

17. Горбунова В.В. Систематика командотворчих технік в межах ціннісно-рольового підходу до

формування та розвитку команд / В.В. Горбунова // Проблеми політичної психології. – 2015. –

Вип. 2. – С. 199-208.

18. Горбунова В.В Методи та методологія наукових досліджень у сфері психологічної допомоги /

В.В. Горбунова // Психологія особистості. – 2015. – №1. (6) – С. 57-63.

19. Горбунова В.В. До проблеми ефективності психотерапії посттравматичних стресових розладів /

Вікторія Горбунова // Теория и практика психотерапии. – 2015. – Т. 2. – №12. – С. 26-30.

20. Горбунова В.В., Климчук В.О. Фахівці у сфері психічного здоров’я у Великобританії / В.В.

Горбунова, В.О. Климчук // Збірник наукових праць : психологія. Вип. 21 – Івано-Франківськ:

пп О.М. Голіней, 2016. – С. 128-134