Психолог, кандидат психологічних наук (2005), доцент (2015).
Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність «фінанси і кредит», «психологія»). Починаючи з 2010 викладала дисципліни психологічного спрямування в Українському Католицькому Університеті. Починаючи з 2004 працювала психологом у Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері.
Член і засновник ЛМГО «Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я».

Монографія

1. Мединська Ю.Я. Фемінні архетипи українського етносу / Ю.Я. Мединська ––

Тернопіль : ТНЕУ, 2006. — 202с.

Наукові статті у фахових виданнях, збірниках наукових праць

2. Мединська Ю.Я. Агресивна дитина: зрозуміти, щоб допомогти / Ю.Я. Мединська //

Психологія і суспільство. — 2002. — № 1. — С. 107–119.

3. Мединська Ю.Я. Храмобудування як порятунок від страху / Ю.Я. Мединська //

Психологія і суспільство — 2002. — № 2. — С. 4-9.

4. Мединська Ю.Я. Чотири виміри міфу / Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство. ––

2003. –– № 4. –– С. 30-39

5. Мединська Ю.Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного

менталітету / Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство. –– 2004. –– № 3. –– С. 50-117

6. Мединська Ю. Вітакультурна парадигма та постмодернізм / Ю.Я. Мединська //

Психологія і суспільство. –– 2006. –– № 1. –– С. 47-52

7. Мединська Ю. Міфологія і міфологічний дискурс / Ю.Я. Мединська // Психологія і

суспільство. –– 2006. –– № 2. –– С. 115-122.

8. Пустовойт М.М. Дефіцитарність емоційної сфери як базова складова нарцистичної

особистості / М.М. Пустовойт, Р.В. Кечур, Ю.Я. Мединська // Архів психіатрії. –– 2008. –– № 3. –– С.

35-43

9. Мединська Ю. Досвід смерті та жіноча ідентичність / Ю.Я. Мединська // Психологія і

суспільство. –– 2009. –– № 1. –– с. 99-104

10. Пустовойт М.М. Особливості застосування психоаналітичного первинного інтерв’ю та

психодинамічно орієнтованої психотерапії у роботі з хворими на інволюційні психози. Частина І. /

М.М. Пустовойт, Ю.Я. Мединська // Таврический журнал психиатрии. –– 2009. –– Т. 13. –– № 2 (47).

–– С. 68-89.

11. Пустовойт М.М. Особливості застосування психоаналітичного первинного інтерв’ю та

психодинамічно орієнтованої психотерапії у роботі з хворими на інволюційні психози. Частина ІІ. /

М.М. Пустовойт, Ю.Я. Мединська // Таврический журнал психиатрии. –– 2009. –– Т. 13. –– № 3 (48).

–– С. 68-91.

12. Бітенський В.С. Психосоматична модель інволюційного психозу / В.С. Бітенський,

М.М. Пустовойт, Ю.Я. Мединська // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. –– № 2(16). –– 2009

–– С. 7-27.

13. Кечур Р.В. Розлади особистості : історія питання, сучасний стан проблеми /

Р.В. Кечур, Ю.Я. Мединська, О.О. Фільц // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. –– № 1 (17) ––

2010. –– С. 112 – 123.

14. Миколайчук М. Порівняльний аналіз суспільних тенденцій у сфері отримання

психологічної і парапсихсологічної допомоги / Ю. Мединська // Освіта регіону. –– № 3 –– 2011. –– С.

363 – 370.

15. Гривул Р. Психологічний аналіз кризи ідентичності українського суспільства /

Р. Гривул, Ю. Мединська // Психологія і суспільство. –– № 3. –– 2011. –– С. 6-13

16. Мединська Ю.Я. Роль та місце дисципліни «Патопсихологія» у підготовці майбутніх

фахівців у галузі корекційної освіти / Ю. Мединська // Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка [За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака]

— Вип. ХХ у двох частинах, частина І. Серія : соціально-педагогічна. — Кам’янець-Подільський :

Медобори-2006, 2012. — С. 168-175.

17. Мединська Ю. Психоаналітична інтерпретація феномену стигматизації осіб, котрі

страждають на психічні розлади / Юлія Мединська, Ростислав Гривул // Практична психологія та

соціальна робота. –– № 5. –– 2012. –– С. 10 – 16.

18. Миколайчук М. Особливості пошуку психологічної допомоги в умовах ціннісної

дезорієнтації суспільства : фахівці-психологи, духовні особи чи цілителі? / М. Миколайчук,

Ю. Мединська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій –– 2012. –– № 3(19). –– С. 76 – 82.

19. Пустовойт М.М. Психодинамічно орієнтована психотерапія пацієнтів з

інволюційними психозами / М.М. Пустовойт, Ю.Я. Мединська // Вісник асоціації психіатрів України

–– № 1. –– 2012. –– С. 27-38

20. Пустовойт М.М. Клінічні та психодинамічні аспекти діагностики та патогенезу

дисоціативних розладів ідентичності / М.М. Пустовойт, Т.М. Муратова, Ю.Я. Мединська та ін. //

Вісник психіатрії та психофармакотерапії. –– № 1 (21). –– 2012. –– С. 82 – 100.

21. Мединська Ю.Я. Рівень емоційного інтелекту як детермінанта психологічної безпеки

особистості / Ю.Я. Мединська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх

справ. Серія психологічна : збірник наукових праць / головний редактор М.М. Цимбалюк. –– Львів :

ЛьвДУВС, 2012. –– Вип. 2(2). –– С. 354 – 360.

22. Карпенко В. Сучасний стан психічного здоров’я молоді: емоційна, особистісна та

рольова сфери / В. Карпенко, М. Миколайчук, Ю. Мединська, В. Войтенко // Практична психологія та

соціальна робота. –– 2012. –– № 11. –– 2––8 С.

23. Мединська Ю. Проблема віктимності у контексті емоційного інтелекту особистості /

Ю. Мединська // Педагогіка і психологія професійної освіти. –– 2013. –– № 3. – С. 191––201.

24. Мединська Ю. Теоретичні підходи та практичні аспекти діагностики компетентності

особистості у сфері емоцій / Ю. Мединська // Практична психологія та соціальна робота – № 10. ––

2013. –– С. 11 –– 15.

25. Миколайчук М. Ризик зловживання особами з проблемами психічного здоров’я

представниками парапсихологічної сфери / М. Миколайчук, Ю. Мединська // Вісник Української

асоціації психіатрів. — № 2. — 2013. — С. 40-44.

26. Мединська Ю. Стигма як соціальний стереотип у сфері психічного здоров’я /

Ю. Мединська // Психологічні перспективи. — Випуск 22. — 2013. — С. 140 – 149

27. Мединська Ю.Я. Контркультурні виміри психологічного простору психотерапевтичної

клініки / Ю.Я. Мединська // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти :

Науково-методичний журнал. –– Випуск 15. –– 2014. –– Чернівці : Наші книги. –– С. 94 –– 98

28. Фільц О.О. Проблема наукового статусу психоаналітичної парадигми / О.О. Фільц,

Ю.Я. Мединська // Психологія і суспільство. ––№ 4. – 2014. – С. 75 – 84.

Розділи у наукових виданнях, навчальних посібниках

29. Кечур Р.В. Психодинамічні аспекти депресії / Р.В. Кечур, Ю.Я. Мединська // Депресія

: обличчя та маски / навчальний посібник за редакцією Н. Долішньої. – Львів : Видавництво МС,

2006. – С. 31 – 47

30. Кечур Р.В. Розлади особистості: історія питання, сучасний стан проблеми / Р.В. Кечур,

Ю.Я. Мединська, О.О. Фільц // На пути к осознанию МКБ-10 и DSM-V : Очерки по проблеме

психопатологии и нозологических систематик психических расстройств / Редакторы-составители

А.О. Фильц, А.А. Педак. –– Николаев, 2011. –– С. 123-142.

31. Кечур Р. Основні напрямки психоаналізу. Груповий психоаналіз / Р. Кечур,

Ю. Мединська, Р. Гривул // Основи психотерапії : навчальний посібник / В.І. Банцер, Л.О. Гребінь,

Р.Т. Гривул [ті інші] ; під заг. ред.. К.В. Сєдих, О.О. Фільц, Н.Є. Завацька. — Полтава : Алчевськ :

ЦПК, 2013. –– С. 42 – 72.

32. Мединська Ю. Розвиток особистості від народження до юнацького віку : роль матері

та батька / М. Миколайчук, Ю. Мединська // Психолого-педагогічний супровід дітей трудових

мігрантів : навчально-методичний посібник у 2-х частинах. –– Львів : Видавництво «Свічадо», 2014р.

–– С. 23 – 41.

Методичні розробки

33. Мединська Ю.Я. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з

вивчення курсу «Соціально-педагогічна діяльність в закладах охорони здоров’я» / Ю.Я. Мединська.

–– Львів : Видавництво УКУ, 2010. –– 58 с.

34. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу

«Психологія» для студентів гуманітарного факультету / укл. кандидат психологічних наук Мединська

Юлія, кандидат психологічних наук Басюк Олександра. Львів: Гуманітарний факультет Українського

Католицького Університету, 2012. –– 34с.

35. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Вікова

психологія» для бакалаврів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальністю

6.010106 «Соціальна педагогіка», / укл. кандидат психологічних наук Мединська Ю.Я. –– Львів :

гуманітарний факультет ВНЗ «УКУ», 2012. –– 15 c.

36. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Історія

психології» для бакалаврів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальністю

6.010106 «Соціальна педагогіка» / укл. кандидат психологічних наук Мединська Ю.Я. –– Львів :

гуманітарний факультет ВНЗ «УКУ», 2012. –– 20 c.

37. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу

«Патопсихологія» для бакалаврів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальністю

6.010106 «Соціальна педагогіка» / укл. кандидат психологічних наук Мединська Ю.Я. –– Львів :

гуманітарний факультет ВНЗ «УКУ», 2012. –– 20 c.

38. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу

«Медична психологія» для бакалаврів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта»,

спеціальністю 6.010106 «Соціальна педагогіка» / укл. кандидат психологічних наук Мединська Ю.Я.

–– Львів : гуманітарний факультет ВНЗ «УКУ», 2015. –– 20 c.

Тези доповідей

39. Мединська Ю.Я. Модуси функціонування психічного матеріалу як взаємодоповнення

раціональних та ірраціональних // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти. Збірка

матеріалів до Другої регіональної науково-методичної конференції (31.01.2003). – Тернопіль:

Економічна думка, 2003. – С. 78-81

40. Мединська Ю.Я. Символізм інноваційного освітнього процесу з погляду глибинної

психології // Наукове проектування інноваційних та економічних систем національної освіти. Збірка

матеріалів до загально-академічної наукової конференції (17.04.2003). – Тернопіль: Економічна

думка, 2003. – С. 38-39

41. Кечур Р. Залежна особистісна структура як фактор хроніфікації психічних розладів /

Р. Кечур, Ю. Мединська, З. Кечур // Медицина світу. Матеріали до Всеукраїнської конференції

„Хронічність у психіатрії стан чи процес. Визначення та підходи до терапії”. –– 2006. –– С. 27-33

42. Мединська Ю. Доказовість та суб’єктивність в клінічній діагностиці особистісного

профілю пацієнта / Ю. Мединська // Медицина світу. Матеріали до Всеукраїнської конференції

„Психіатрія в період доказової медицини”. –– 2007. –– с. 36-39

43. Мединська Ю., Кечур Р. Паралелізм систем кодування психічних захворювань :

доказовість проти суб’єктивності / Ю. Мединська, Р. Кечур // Медицина світу. Матеріали до

Всеукраїнської конференції „Психіатрія в період доказової медицини”. –– 2007. –– с. 8-10

44. Мединська Ю. Стигматизація психічної хвороби як індикатор незрілості суспільства /

Ю. Мединська // Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери :

обсерваторія душі», Київ – Мелітополь, 2012. –– С. 20 –– 22.

45. Мединська Ю.Я. Акмеологічні потерби особистості в умовах ціннісної дезорієнтації

суспільства / Ю.Я. Мединська, М.І. Миколайчук // Підвищення якості освіти і розвиток

професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін : матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. – Україна – Болгарія, 19-28.09.2012р. – Черкаси : ПП Чабаненко, 2012. – С.

138 – 142.

46. Мединська Ю. Значення формування емоційного інтелекту при підготовці

конкурентоспроможних фахівців гуманітарної сфери / Юлія Мединська // Збірник матеріалів

всеукраїнської науково-практичної конференції “Науково-методичні основи професійного навчання

дорослих в умовах ПТНЗ і виробництва”, 30 листопада, 2012 р. [Текст]. –– Львів : СПОЛОМ, 2012. ––

С. 86-87.

47. Мединська Ю.Я. Естетика пошуку ідентичності у психотерапевтичному процесі /

Ю.Я. Мединська // Українська психотерапія у пошуках свого місця в суспільних стосунках :

матеріали Міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Львів, 29-30.03.2013). –– Львів. ––

С. 16 –– 17.

48. Мединская Ю. Я. Исследование феномена агрессивности детей дошкольного возраста

/ Ю.Я. Мединская // Педагогика и психология : актуальные поблемы исследований на современном

этапе : сборник материалов 2-й международной научно-практической конференции, 30 июня 2013 г.

–– М. : Издательство Перо, 2013. –– С. 23 –– 29.

49. Мединська Ю. Психотерапевтична клініка як середовище безпечної комунікації / Ю.

Мединська // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та

перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових

праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – C. 112-114.

50. Мединська Ю.Я. Застосування операціоналізованої психодинамічної діагностики у

практиці клінічного психолога / Ю.Я. Мединська // Медична психологія : здобутки, розвиток та

перспективи. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22

листопада 2013р.) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Б.С. Божука, Т.А. Тамакової. — К., 2013. — С.

121-122.

51. Мединська Ю.Я. Емоційний інтелект як адаптаційний ресурс особистості у сучасному

суспільстві / Ю.Я. Мединська // Особистість і суспільство : методологія і практика сучасної

психології : матеріали І Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції (13 травня 2014р.) /

за заг. ред. Л.В. Засєкіної, А.В. Кульчицької. –– Луцьк : Вежа-друк, 2014. –– С. 115 –– 117.

52. Мединська Ю. Особливості психотерапії пацієнтів, хворих на шизофренію /

Ю. Мединська // Медична психологія : здобутки, розвиток та перспективи. Матеріали Міжнародної

науково-практичної конференції (м Київ, 23-25 жовтня 2014р.) / За наук. ред. С.Д. Максименка,

Б.С. Божука, Т.А. Тамакової. – К., 2014. – С. 77 – 78.

  •  Чотирирічний теоретико-супервізійний проект з психоаналізу та психоаналітичної

психотерапії «Львівський психоаналітичний інститут» – розробник, співорганізатор, викладач

(2011 – 2014, 2015 – 2018)

  •  Патопсихологія
  •  Медична психологія
  •  Соціально-педагогічна діяльність у закладах охорони здоров’я
  •  Історія психології
  •  Вікова психологія
  •  Соціальна психологія