Задунайський Вадим

Доктор історичних наук, професор кафедри  світової історії нового і новітнього часу

 

 

Професор кафедри з вересня 2012 р.; викладає в УКУ з вересня 2012 р.

У 1991 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Донецького державного університету (ДонДУ). Захистив дипломну роботу на тему «Військове мистецтво УГА та Наддніпрянської Армії УНР в 1917-1919 рр.».

Під час навчання в ДонДУ пройшов строкову військову службу впродовж 1987-1989 рр. (сержант запасу; інструктор стройової та тактичної підготовки школи сержантів).

Впродовж 1991-1994 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі історії України ДонДУ і на початку 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Збройні Сили УНР (1917-1920 рр.)». Вчене звання доцента присвоєно 26. 02. 2002.

Впродовж 2003-2006 рр. перебував у докторантурі при кафедрі історії України Донецького національного університету (ДонНУ). Дисертацію на здобуття доктора історичних наук захистив у 2007 р. (тема: «Військові традиції українських козаків у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню добу»). Обраний на посаду професора кафедри історії України ДонНУ у вересні 2008 р. Вчене звання професора присвоєно 2011 р. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти 19 років.

Тричі (в 2005, 2007, 2010 рр.) здобував стипендії польського науково-академічного фонду (Kasа im. J. Mianowskiego) для наукових досліджень в польських архівах.

Член спеціалізованої Вченої ради ДонНУ з захисту дисертацій від вересня 2008 р. Входить до складу Донецького відділення НТШ та Донецького відділення Науково-дослідного Інституту Козацтва.

В 1984 р. був одним із засновників І козацького земляцтва (серед студентів історичного факультету ДонДУ) в Україні. В 1989 р. став одним із ініціаторів та керівників історико-етнографічного товариства «Курінь». В 1990 р. брав участь у заснуванні «Українського Козацтва» (у вересні 1990 р. призначений Отаманом Донеччини). В 1994-2012 рр. очолював обласні козацькі організації.

З юнацьких років знайомився з козацьким бойовим мистецтвом, яке згодом почав ширити серед членів козацьких осередків, а з 1996 р. розпочав викладати серед школярів. Брав участь у багатьох фестивалях та турнірах з козацьких бойових мистецтв в Україні, Росії та Польщі. Ініціював проведення 10 турнірів з історичного козацького бойового мистецтва на Донеччині.

Під час роботи над докторською дисертацією на основі архівних матеріалів (дореволюційних статутів, настанов і регламентів, почерпнутих в архівах України, Росії та Польщі) та спогадів останніх живих козаків Кубані дослідив та науково обгрунтував зміст козацького мистецтва бою (володіння шаблею-шашкою і пікою-багнетом), яке систиматизував й трансформував у спортивно-прикладне козацьке бойове мистецтво. З вересня 2012 р. елементи козацької спадщини та бойового мистецтва поширює серед студентів УКУ.

Впродовж 2003-2012 рр. нав’язав наукові контакти (виступав з циклами лекцій і презентаціями наукового доробку та пропагував основи козацького бойового мистецтва) з науковими й навчальними центрами в Польщі (Uniwersytet M.Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Wrocławski; Uniwersytet Rzeszówski; Uniwersytet MKS w Lublinie; Państwowа Wyższа Szkolа Zawodowа im. Witelona w Legnicy; Akademia Obrony Narodowej; Akademia Marynarki Wojennej).

Підтримує контакти з українською громадою Польщі. Виступав з лекціями та проводив заняття з козацького бойового мистецтва в українських ліцеях у Білому Борі, Гурові-Ілавецькому та Лєгниці. Презентував у Польщі традиції козацького бойового мистецтва в 2009 р. на ІІ фестивалі «Українська весна» (м. Познань) і в 2013 р. на «Днях української культури в Люблині» (Politologia na UMKS w Lublinie) та під час «Фестиваля української культури в Щеціні».

Впродовж багатьох років співпрацює з науковим товариством «Україна-Кубань» (Росія. м.Краснодар) та російськими вченими, що досліджують козацьку тематику.

  • Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаців в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – Донецьк: Норд-Прес – ДонНУ, 2006. – 335 с.;
  • Володіння холодною зброєю у військових формуваннях України, Росії та Польщі (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Донецьк: Норд-Прес – ДонНУ, 2008. – 2004 с.;
  • Молодіжний козацько-просвітницьких рух на Доннеччинні (1984-2009 рр.). – Донецьк: «Ноулідж», 2011. – 243 с.

√ Козацький фактор і становлення Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського// Україна і світ: проблеми історії: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 27 листоп. 2015 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2015. – С. 5-9.

√ Через пізнання минулого до самореалізації // Наукові записки УКУ. – Львів, 2014. – Число VI. – Серія: «Історія». – Вип. 2. – С. 83-95.

√ Реорганізація ІІ Таманського кінного полку Кубанського козацького війська в 1907 р.// Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових праць / Відпов. ред. О.М.Титова. – Вип. 24. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 393-399.

√ Kozácke tradície v ukrajinských vojenských jednotkách v rokoch 1917 – 1921 // Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 6, Issue 2, pp. 224-241

√ Український колорит під час святкування відкриття пам’ятника Запорожцям у станиці Таманській // Донецький Вісник НТШ. – Т. 34. – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2012. – С. 135-140.

√ Нетрадиційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності під час викладання спецкурсу «Історія Українського козацтва» // Сучасні стратегії та технології підготовки фахівців у вищій школі / Збірник матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції 28 березня 1912 р. / За заг. Ред. Проф. П.В.Єгорова. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 353-355.

√ Дослідження бойового мистецтва українських козаків Кубані у сучасній вітчизняній і російській історіографії // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових праць / Відпов. ред. О.М.Титова. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – К. – Ніжин: «Ферокол», 2012. – С. 309-314.

√ Вишкіл кіннотників Армії УНР та Кубанського козацтва щодо володіння клинковою зброєю // Південна Україна: козацька та післякозацька доба (ХVI – XX ст.). Матеріали Міжнародних наукових читань 26-27 травня 2012 р. – Одеса, 2012.- С.71-77.Вишкіл в учбових командах полків І черги Кубанського козацького війська на початку ХХ ст. (на прикладі І Полтавського Кошового Отамана Сидора Білого полку) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету/ Гол. ред. Ф.Г.Турченко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. 32. – С. 175-179.

√ Зимовий вишкіл у кавалерійських полках першої черги Кубанського козацтва на початку ХХ ст. (на прикладі І Полтавського кавалерійського полку взимку 1904-1905 рр. ) // Вісник Черкаського університету. Серія істоичні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2012. – № 22 (235). – С. 119-126.

√ Шашка і кинджал у бойовому навчанні кубанських козаків (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). // Кубань – Україна: питання історико-культурної взаємодії. Випуск 6. / Укл. А.М.Авраменко. – Краснодар-Київ: ЕДВІ, 2012. – С. 249-258.

√ Запровадження гімнастики в станичних школах Кубанського козацтва на початку ХХ ст. // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В.Добров. – Донецьк, 2012. – № 1 – С. 302-309.

√ Шашка у бойовій підготовці козаків у полках І черги Кубанського козацтва на початку ХХст. (На прикладі І Полтавського Кошового Отамана Сидора Білого полку) // Історія зброї. Альманах / Гол. ред. В.Г.Шлайфер. – Запоріжжя, 2012 – № 5-6/2012. – С. 82-94.

√ Старший командний склад кавалерійських з’єднань, сформованих за участю кубанських козаків (початок ХХ ст.) // Українська державність: історія і сучасність: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м.Маріуполь, 23 листоп. 2012 р. / під заг. ред. К.В.Балабанова. – Маріуполь, 2012. – С. 18-21.

√ Вступ поляків до Кубанського козацького війська (на прикладі рядового Фелікса Жолондка та генерала Павла Хєлміцького) // Матеріали міжнародної наукової конференції «Видатні представники польської еміграції» (Польща. Познань. В редакції).

√ Відродження Кубанського козацтва в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (український аспект) // Матеріали міжнародної наукової конференції «Національна ситуація на Північному Кавказі Російської Федерації після розпаду СРСР» (Польща. Жещув. В редакції).