Магістр психології, аспірантка кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка (2011-2015).

Працює над дисертацією: «Мотиваційні чинники перфекціонізму студентської молоді».

2010 – 2011 – психолог «Центру реабілітації» при Львівському дошкільному навчальному закладі комбінованого типу «Барвінок»;

2011 – 2013 – асистент кафедри психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, а також за сумісництвом асистентом у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького та Національному університеті «Львівська політехніка»;

2013 – 2016 – головний спеціаліст-психолог прокуратури Львівської області;

з 2016 року – асистент кафедри психології та психотерапії Українського католицького університету.

Організатор проекту «Школа психолога» в УКУ.

Асоційований член ГО «Інститут розвитку символдрами та глибинної психології».

 

Статті, що входять у перелік видань ВАК:

 1. Теоретичний аналіз перфекціонізму як психологічного феномену // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 16. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 365-378
 2. Перфекціонізм та педантизм: спільне та відмінне // Освіта регіону. – №2 (32). – К. : Університет “Україна”, 2013. – С. 147–151.
 3. Модифікація опитувальника перфекціонізму Н. Гаранян, А. Холмогорової // Психологічні перспективи: міжнародний науковий рецензований періодичний журнал. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – С. 120-133
 4. Циганський гіпноз як спосіб вчинення злочину / Л. Мігоцький, Т. Завада // Вісник прокуратури. – № 11. – 2015. – С. 117-128
 5. Перфекціонізм як соціально-психологічна властивість особистості: позитивний та негативний аспект // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада : М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 38(41).
 6. Мотиваційні чинники перфекціонізму студентської молоді // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – Вип.5 (2). – Херсон, 2016. – С.103-109.

Статті, що не входять у перелік видань ВАК:

 1. Особливості сприйняття категорій «час» та «гроші» приватними підприємцями та працівниками державних структур // Час у дзеркалі науки. Время в зеркале науки. Сеціальний випуск збірника наукових праць «гуманітарні студії». Частина 2. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 97-106.
 2. Перфекціонізм як чинник соціальної дезадаптованості особистості // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Спецпроект: аналіз наукових досліджень»], (м. Дніпропетровськ, 14-15 червня 2012 р.). – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2012. – С. 86–89.
 3. Особливості взаємозв’язку перфекціонізму та самоактуалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Київський університет, 2014. – С. 31-34.
 4. Сімейні чинники формування перфекціонізму // Проблеми емпіричних досліджень у психології : збірник наукових статей. – Київ, 2014. – № 9. – С. 176–183.
 5. Мотиваційні кореляти перфекціонізму студентської молоді // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К.: Гнозис, – 2015. – С. 111-119.
 6. Батьківський перфекціонізм як чинник перфекціонізму студентської молоді // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук. – №1(3) – С. 65-73. – Режим доступу до ресурсу: http://ua.appsyjournal.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/PDF-65-73.pdf

Тези доповідей на конференціях:

 1. Вплив темпераменту на бачення та оцінку особистості власної свободи // Психологічні проблеми сучасності: Тези V науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 7-8 травня 2008 року. – Львів, 2008. – С.70-72
 2. Психологічні чинники вибору об’єкту закоханості в підлітковому віці // Психологічні проблеми сучасності: Тези VІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 14-15 травня 2009 року. – Львів, 2009. – С.29-30
 3. Психологічні особливості впевненості в собі в осіб з невротичними розладами // Психологічні проблеми сучасності: Тези VІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 15-17 квітня 2010 року. – Львів, 2010. – С.63-65
 4. Хвалити чи звинувачувати: чинники альтруїстичної поведінки студентської молоді // Психологічні проблеми сучасності: Тези VІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 15-17 квітня 2010 року. – Львів, 2010. – С. 80-81.
 5. Психологічні особливості сприймання категорії «щастя» у підлітковому віці // Проблеми психологічної безпеки: особистість, суспільство, держава: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 березня 2010 року. – Одеса: СМИЛ, 2010. – С. 97-99.
 6. «Час» та «гроші»: особливості уявлень приватних підприємців та працівників державних структур // Час у дзеркалі науки: І міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 року): Матеріали виступів. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – С. 131-134
 7. Основні психологічні підходи щодо вивчення феномену грошей // Психологічні проблеми сучасності: Тези VІІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 19-21 травня 2011 року. – Львів, 2011. – С. 27-28.
 8. Актуальність ідей фінансового виховання дітей в умовах сьогодення // Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки «Актуальні проблеми української освіти» / Відп. за вип..Д. Герцюк, упоряд. О. Караманов. – Вип.2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка, 2011. – С. 97-99.
 9. Теоретичні розробки ідей перфекціонізму у працях К. Хорні // Тези ІХ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Психологічні проблеми сучасності». – Т.1. – Львів, 2012. – С. 66–67.
 10. Розвиток ідей перфекціонізму у поглядах А. Адлера // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 9. – С. 279–281.
 11. Вплив сімейних взаємостосунків на формування перфекціонізму в молоді // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка ; відп. за вип. проф. В. Мельник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 10. – С. 282–284.
 1. Характерологічні особливості перфекціоністів // Актуальні проблеми прикладної психології: меріали Всеукр. конф., (Київ, 2-3 жовт. 2014р.) / Укр. НМЦ практ. психології і соц. роботи; за наук. ред. А.І. Тінякової. – К.: Український НМЦ практичної психології та соціальної роботи, 2014р. – С. 49-51
 2. Психодіагностичні методи дослідження перфекціонізму // Педагогічні та психологічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (17-18 жовтня 2014 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014р. – С. 9-12

Методичні рекомендації для студентів:

 1. Основи психології. Основи педагогіки / Р. Білобривка, А. Панас, Б. Кулик, Л. Рахман, А. Цьона, Т. Завада, К. Закаль, Я. Шпильовий, Н. Сувало // Методичні рекомендації до практичних занять для студентів медичного та стоматологічного факультетів з основ психології, основ педагогіки  – Львів, 2012. – 30с.
 2. Basics of psychology. Essentials of pedagogics / R. Bilobryvka, A. Panas, B. Kulyk, L. Rakhman, A. Tsona, T. Zavada, K. Zakal, Y. Shpyliovy // Methodical recommendations on conducting practical studies for the students of medical and stomatological departments. – Lviv, 2012. – 30р.
 • Загальна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Психодіагностика
 • Історія психології