Завідувач кафедри з 2008 р., в. о. проф. кафедри з 2011 р., викладає в УКУ з січня 2001 р.

У 1994 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (тема дипломної роботи: «Ельзас-лотаринзьке питання у політиці канцлера Бісмарка»; науковий керівник: к. і. н., доц. В. Гордієнко; рік присудження диплому: 1994), у 1994 – 1997 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі всесвітньої історії нового і новітнього часу Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «Всесвітня історія» (тема: «Польське питання у французько-австрійських відносинах епохи наполеонівських війн»; науковий керівник: к. і. н., доц. М. Рожик; рік присудження диплому: 1998). У 2002 – 2003 рр. навчався у П’ятій секції (релігійні науки) Практичної школи вищих досліджень (Сорбона, Париж), у 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня майстра-дослідника у міждисциплінарному синтезі релігійних і соціальних наук (тема: «Релігійна політика Наполеона на теренах колишньої Речі Посполитої (1806 – 1812 рр.)»; науковий керівник: доктор філософії, проф. Клод Лянґлуа; науковий консультант: доктор філософії, дійсний член Французької академії наук Жан Тюлар; рік присудження диплому: 2004). У 2008 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України захистив дисертацію у вигляді монографії на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю «Всесвітня історія» (тема: «Наполеоніда» на Сході Європи: уявлення, проекти та діяьність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку 19 ст.»; науковий консультант: д. і. н, проф. Я. Грицак; рік присудження диплому: 2008). Стипендіат Міністерства закордонних справ Франції (2002-2003), Фонду Фернана Броделя (Будинок наук про людину, Париж) (2011-2012), Католицької Фундації «Янінеум» (Відень) (2002, 2004, 2008), Каси ім. Юзефа М’яновського (Варшава) (2001). Дослідник і видавець документів з архівів Австрії, Ватикану, Польщі, Франції. Автор теорії «вписування» української історії у європейський контекст. Фахівець з сучасної західної історіографії й історіософії, історії Франції й її впливів на Східну Європу, церковної історії, історії соціальної культури.

Майстер-дослідник у царині міждисциплінарного синтезу релігійних і соціальних наук, 2004 (Практична школа вищих досліджень, Париж). Mémoire: La politique religieuse de Napoléon dans le Duché de Varsovie (1806–1813)

Доктор історичних наук, 2008 (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів). Дисертація: „Наполеоніда” на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність  уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку XIX століття

Вчене звання

професор/full professor (2019)

 • “Вписування” української історії у європейський контекст і його методологічні засади. Текст промови, виголошеної 23 січня 2013 р. з нагоди вручення дипломів студентам-магістрам історичної програми Гуманітарного факультету УКУ (Львів, 2013).

 • Відповідальний редактор “Наукових записок УКУ”, Серія “Історія”, Ч. 1 (2010 р.); Ч. 2 (2015 р.).

 • Учасник авторського колективу енциклопедії «Отечественная война 1812 года и Освободительный поход русской армии 1813 – 1814 годов: В 3-х т.» (Москва, 2012).

 • Член-кореспондент редколегії «Correspondance générale de Napoléon Bonaparte, publiée par la Fondation Napoléon, in 14 vol.» (T. 7, 8, 12. Paris, 2010 – 2012).

 • «Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1806 – 1808 рр.» (Львів, 2011).

 • «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на почтку XIX ст.» (Львів, 2007);

 • «Історія Франції: Королівська держава та створення Нації» (Львів, 2002, перша премія Міжнародного книжкового форуму у Львові 2003 р. у номінації «Найкращий підручник для вищої школи»);

 • «Французька історіографія XX ст.» (у співавторстві з Ж.-Б. Дюпон-Мельниченком, Львів, 2001);

 • о. Данєлюк, Роберт. Єдність віри при багатоманітності обрядів: єзуїт Іван Гагарін і його проекти створення східного відгалуження в Товаристві Ісуса // Наукові записки УКУ. Серія Історія. Ч. 2. Львів, 2015. С. 145-157. / Перекл. з французької мови В. Ададуров.
 • Теорія вписування української історії в європейський контекст та її методологічні засади  // Наукові записки УКУ. – Львів, 2014. – Число VI. – Серія: «Історія». – Вип. 2. – С. 49-76.
 • Compte rendu d’edition de Franck Sysyn «Collected works and materials of Mykhailo Zubrytskyj, vol. 1, Lviv, Litopys, 2013», Orientalia Christiana Periodica, Vaticano: Pontificio Instituto Orientale, 2014, p. 284–287.
 • 1812 год как война цивилизаций: Введение в социокультурную историю русского похода Наполеона, Эпоха 1812 года: Исследования. Источники. Историография, вып. 12: Доклады международной конференции Россия и наполеоновские войны (Межотне, Латвия, 15–19 мая 2014 г.), Москва: Кучково поле, 2014, с. 212–234.
 • Характерные черты осмысления войны 1812 года в современной Украине: Историографические и источниковедческие заметки на полях перевода книги Э. В. Геблера, Французский ежегодник 2014, т. 2, Москва: Институт всеобщей истории РАН, 2014, с. 416–431.
 • Украинский казак на службе Людовика XV, или польський шляхтич на службе двух королей?: Документальная деконструкция исследования Илька Борщака о П.-Г. Орлике, Французский ежегодник 2014, т. 1, Москва: Институт всеобщей истории РАН, 2014, с. 269–305.
 • Конструювання Ільком Борщаком міфічного образу історії України XVII – XIX ст., Україна на історіографічній мапі Європи міжвоєнного часу:  Матеріали міжнародної конференції в Мюнхені 1-4 липня 2012 р., Київ: Український вільний університет – Інститут історії України НАН України, 2014, с. 109–132.
 • Теоретичні і методологічні засади вписування української історії у європейський контекст (погляд історика-всесвітника) // Український історичний журнал. Київ, 2013. № 2. С. 4-23.
 •  Новые сведения о названии австрийского корпуса Шварценберга в 1812 году // Известия самарского научного центра РАН. Т.15. Самара, 2013. С.143-145.
 • Неизвестный архив Н.Г.Репнина: о чем писали в 1813 г. временному генерал-губернатору Берлина и Саксонии Александр Первый и Аракчеев?// Родина. Москва, 2013. № 11. С. 100-101.
 • Пришествие Наполеона, или эссе о конфликте религиозных мировоззрений в Восточной Европе в начале XIX в. // Эпоха 1812 года: Исследования. Источники. Историография. Вып. 10. Москва, 2012. С. 39-56.
 • Наполеонові «українці»: Шляхта Правобережжя у французьких планах воєнної кампанії 1812 р. // Краєзнавство. Київ, 2012. Ч. 4 (81). C. 33-42.
 • Запорозький козак Твердовський проти Наполеона: Відображення вірнопідданих настроїв малоросійського дворянства в україномовному памфлеті з Національного архіву Франції // Український історичний журнал. Київ, 2012. № 5. С. 177-186
 • Польское дворянство Юго-Запада России в планах Наполеона во время военной кампании 1812 года // История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под. ред. А. В. Гладышева, Т. А. Булыгиной. – Саратов; Ставрополь: Сарат. гос. ун-т; СКФУ, 2012. – Вып. 6. – С. 164-180.
 • La création d’un mythe ukrainien sur Napoléon dans les travaux d’Elie Borschak et le fonctionnement de ce mythe dans le discours historique en Ukraine // Attentes et sens autour de présense du mythe de Napoléon aujourd’hui / Sous la direction de J.-D. Poli, préface de J. Tulard. Ajaccio, 2012. P. 89-96.
 • Історія Європи від Ренесансу до Просвітництва
 • Сучасна історіографія
 • Текстуальний аналіз
 • Міждисциплінарні гуманітарні студії
 • Аспірантський науковий семінар