Старовойт Ірина

Викладач кафедри культурології Гуманітарного факультету

Львівський державний університет ім. І. Франка, філологічний факультет, 1997

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук, 2001 (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Дисертація «Український постмодернізм у критичному та художньому дискурсах кінця ХХ  сторіччя»

Вчене звання

Доцент, 2008 (Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра теорії літератури і порівняльного літературознавства)

2016 ­­— доцент кафедри культурології, Український Католицький університет

2005–2016 – доцент кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства, Львівський національний університет ім. І. Франка

2001–2005 – асистент кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства, Львівський національний університет ім. І. Франка

1997–2000 – аспірант кафедри української літератури ім. М. Возняка за спеціальністю «теорія літератури», Львівський національний університет ім. І. Франка

Iryna Starovoyt. Holodomor, amnesia and memory-(re)making in postwar Ukrainian literature and film// Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Vol. 2, 2015, pp 341 -366.

Iryna Starovoyt. Traumatic Memories: From Holodomor to Maidan, in: Religion, State, Society, and Identity in Transition: Ukraine ( Ed. by Rob van der Laarse, Mykhailo N. Cherenkov, Vitaliy V. Proshak, Tetiana Mykhalchuk), WLP, Amsterdam,  2015,  pp. 219-240.

Ірина Старовойт. “Буває в неволі іноді згадаю”:  Робота пам’яті в Шевченка // Парадигма. Збірник наукових праць. Випуск 8. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014. –  С.9 – 25.

Старовойт І., Ільницький Д. Діалоги до Антонича (Замість передмови) / Данило Ільницький, Ірина Старовойт // Антонич, Богдан Ігор. Вибрані твори: упоряд. Д. Ільницький; передм. Д. Ільницького та І. Старовойт. – Київ: Смооскип, 2012. – 872 с. – С. 5 – 38.

Старовойт І., Нестерович Є. Університет уяви / University of Imagination. Внесок в інформаційний та етичний універс(ум)тет // Освіта як рушій розвитку громадянського суспільства (обмін досвідом між Україною та Словаччиною): збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – Львів : Центр гуманітарних досліджень, 2011. – С. 54 – 61.

Ірина Старовойт. Два береги незримої ріки. Тема з варіаціями  // “Мистецтво творять шал і розум”. Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: Збірник наукових праць. – Львів, 2011. – С. 220 – 242.

Ірина Старовойт. Орфей без Еврідіки. Післямова до «Орфеєвого чуда» // Українка, Леся. Драми та інтерпретації / Леся Українка; передмова, упорядкув. В.П. Агеєвої. – К.: Книга, 2011. – 912 с. – С. 907 – 910.

Ірина Старовойт. Котигорошко: про дитинство в автобіографічній прозі Григора Тютюнника // Наукові Записки НаУКМА. – К., 2009. – Том 98. Філологічні науки. – С. 59 – 64.

Ірина Старовойт. Пам”ять і модернізм: подвійна експозиція // Модернізм після постмодерну / за ред. Т. І. Гундорової. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2008. – 319 с. – С. 121–132. [Те саме в: Studia Ingardeniana. Tom 2. Poetyka tekstu literackiego. Teka Komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. – Tom VI. – Lublin: PAN, 2011. – S. 183 – 193.]

Ірина Старовойт. Містомодерність: місто як протагоніст у модерному європейському романі // Вісник Львів. ун-ту. Cерія філологічна, 2008. Випуск 44. – Частина 2. – С. 163 – 171.

Ірина Старовойт. Замах на Вавилон (Передмова) // Зв’язокрозрив: Антологія сучасної української та білоруської поезії у взаємних перекладах. – Київ: Критика, 2006. – С. 12 – 18.

Ірина Старовойт. Справа пам’яті // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск ХІV / Ред. кол. Поліщук Я.О. та ін. – Рівне: Перспектива, 2005. – С. 149 – 155.

Ірина Старовойт. У пошуках утраченого часу: Мемуари як спосіб критичної рецепції сучасності / І.М. Старовойт // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2004. – С. 405– 410.

Навчальні посібники:

Теорія культури: сучасні дебати. Модернізм і постмодернізм. Навчальна програма і методичні матеріали.  – Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – Львів: Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 44 с.

Богдан –Ігор Антонич. Навчальний посібник.  – Львів: УСЕ, 2001. – 64 с.

Переклади:

Влодзімєж Болєцький. Лови на постмодерністів /Пер. з пол. Ірини Старовойт // 12 польських есеїв. – Київ: Критика, 2001. – С. 225 – 249.

Нортроп Фрай. Великий код: Біблія і література. /Пер. з англ. Ірини Старовойт. – Львів: Літопис, 2010. – 362 с.

Валлін-Вейє, Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2012. – 80 с. («Університетські діалоги Ганс Йорген. Квіти, краєвид, література. /Пер. з англ. Ірини Старовойт. – Львів:», № 16)

  • Історії ідей та культурних практик
  • Навчальні методи і критичне мислення
  • Теорія і практика літературознавчого аналізу